Leidt juridisch ‘geitenpad’ naar nieuw hockeycomplex Zaandijk?

Foto: Gemeente Zaanstad

De gemeenteraad mag de inwoners laten zien hoe soepel zij in de praktijk omgaat met wetten en regels. Als de raad akkoord gaat met de verplaatsing van hockeyvereniging De Kraaien naar het Fortuinveld in Zaandijk, doet ze dat in de wetenschap dat ‘er sprake is van een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden en dat de vergunning is verleend op grond van een systematiek die in strijd is met Europese en nationale regelgeving’.

Dat schrijven de wethouders Gerard Slegers en Wessel Breunesse in een memo naar aanleiding van de moties om de verhuizing vanuit Wijdewormer af te blazen (PvdD en SP) en om daar juist vaart achter te zetten (PVV, DZ en CDA). Onderzoek heeft uitgewezen dat er een mogelijkheid is – volgens tegenstanders een juridisch ‘geitenpad’ – om de verhuizing van De Kraaien door te zetten door tóch gebruik te maken van de al verleende en in juni 2018 onherroepelijk geworden vergunning inzake de Wet natuurbescherming (Wnb), die verleend is onder de ongeldig verklaarde PAS-aanpak. Die mogelijkheid is gecontroleerd door SWDV Advocaten, Envir-advocaten en door Adviesbureau Antea, en is ‘als juist beoordeeld’.

Haken en ogen

‘De Wnb-vergunning is onherroepelijk geworden en mag daarom in beginsel worden gebruikt bij de uitgebreide omgevingsprocedure. Hierover is nog geen juridische correspondentie,’ aldus het memo. De Wnb-vergunning is een van de randvoorwaarden die nodig is om de verhuizing van De Kraaien mogelijk te maken, maar een kanttekening daarbij is dat het een juridische sluiproute is waarbij wordt geaccepeerd dat wetgeving die is bedoeld om kwetsbare natuur te beschermen willens en wetens opzij wordt geschoven om de aanleg van een sportcomplex mogelijk te maken.

Het college verleent dan een omgevingsvergunning voor het bouwen van een clubhuis en de aanleg van sportvelden in afwijking van het bestemmingplan en maakt wat betreft de verplichte natuurtoets gebruik van de al twee jaar geleden onherroepelijk geworden Wnb-vergunning. En daar zit nog een addertje onder het gras. Aan de verleende Wnb-vergunning is onder meer de voorwaarde verbonden dat de bouw van het complex binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning moet zijn gerealiseerd. Ook staat erin dat Gedeputeerde Staten de vergunning in kan trekken of kan wijzigingen als niet aan de voorwaarden wordt voldaan. En die twee jaar zijn inmiddels ruim verstreken.

Intrekking niet uit te sluiten

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord houdt zich namens de provincie bezig met de vergunningverlening en heet laten weten de kans klein te achten dat Gedeputeerde Staten zullen ingrijpen, maar kan dat ook niet uitsluiten. De aanleg van drie hockeyvelden en de bouw van een clubhuis aan de Fortuinweg is omstreden omdat uit het natuuronderzoek is gebleken dat er sprake is van stikstofdepositie op twee Natura 2000-gebieden, zowel tijdens de aanleg als na de ingebruikname. In de Wnb-vergunning zit volgens de wethoudes echter ‘een behoorlijke overschatting, omdat de realisatiefase en gebruikersfase bij elkaar zijn opgeteld’. Dat is niet gebruikelijk.

Nieuwe berekeningen

‘Op het moment van aanvragen was dit geen enkel probleem omdat er voldoende stikstofruimte aanwezig was. Als hoogste stikstofdepositiebijdrage was 1,88 mol/ha/jaar (mol stikstof per hectare per jaar) berekend. ‘De gemeente heeft adviesbureau Antea de opdracht gegeven om herberekeningen te maken volgens de nieuwe stikstofrekensystematiek. De huidige (realistische) herberekening geeft bijdragen van 0,37 mol/ha/jaar in de realisatiefase:en 0,12 mol/ha/jaar in de gebruiksfase.

De gemeente heeft bij de omgevingsdienst  verlenging aangevraagd van de ontheffingen voor de rugstreeppad, de Noordse woelmuis en de vleermuizen, die allemaal een looptijd hebben tot 31 mei 2024. ‘Dat betekent dat deze ontheffingen gebruikt kunnen worden bij een eventuele nieuwe vergunningsprocedure.’

Reacties