Nieuw rekenmodel stikstof moet vanaf het voorjaar PAS vervangen

Foto: Pxfuel / CC0

Noord-Holland en de andere provincies gaan samen met het Rijk een nieuw hulpmiddel inzetten om de schaarse stikstofruimte zorgvuldig te verdelen. Het is een administratief systeem om de ruimte die vrijkomt vast te leggen en dat het door de rechter afgeserveerde Programma Aanpak Stikstof vervangt.

In eerste instantie gaat dat om vrijgemaakte ruimte door onder meer opgekochte bedrijven, andere maatregelen die de provincies nemen en ruimte die vrijvalt bij extern salderen. Deze ruimte kunnen provincies in een later stadium – naar verwachting komend voorjaar – weer gebiedsgericht uitgeven voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw. Ook wordt gekeken hoe vrijgevallen ruimte van bedrijven kan worden opgevangen. De provincies zijn als bevoegd gezag de partij die een start met het systeem maken. Vragen over of en hoe andere partijen zoals gemeenten gaan aanhaken is onderdeel van de verdere ontwikkeling in de komende maanden.

Vrijstelling bouw

Het kabinet kondigde afgelopen week een fors pakket aan maatregelen aan om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te versterken. De gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor de bouwsector is echter hard nodig om de woningbouw op stoom te krijgen. De oplossing van het stikstofprobleem ligt volgens de provincie in een sterke natuur, die voor minder knelpunten bij het verlenen van nieuwe vergunningen zorgt. Een zaak van de lange adem, want de natuur die zo lang in het verdomhoekje zat heeft hersteltijd nodig. ‘Hoewel het gaat om een forse investering, levert de aanpak van het kabinet nog te weinig stikstofvermindering op en daarmee te weinig ruimte voor natuurherstel en te weinig ruimte voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen,’ schrijft de provincie Noord-Holland.

Legalisering PAS-missers

In Haarlem willen ze samen met de elf andere provincies ‘voortvarend aan de slag’ met de voorgestelde impuls die aan de natuur wordt gegeven. Een struikelblok voor een structurele oplossing van het stikstofprobleem is de legalisering van situaties die ter goeder trouw zijn ontstaan, maar die door de PAS-uitspraak van de Raad van State illegaal zijn geworden. Daar zekerheid over bieden geeft sectoren zoals de landbouw en de industrie de mogelijkheid om stappen vooruit te zetten. Bij het Rijk wordt erop aangedrongen daar haast mee te maken.

Landelijk beleid en een gebiedsgerichte aanpak hebben elkaar nodig. Door gebiedsgericht maatwerk te leveren kan de verbinding worden gemaakt met andere maatschappelijke opgaven zoals de uitvoering van het klimaatakkoord en de landbouwtransitie én met de  doelstellingen uit de provinciale omgevingsvisies.

                      

 

Reacties