Senioren hebben geschikte huizen en gezelschap nodig

Foto: Pixabay

Voldoende geschikte woningen, voorzieningen en woonzorgvormen en het tegengaan van eenzaamheid moet de hoogste prioriteit hebben in het gemeentelijke ouderenbeleid. Dat is de uitkomst van een inventarisatie van de meningen over dit onderwerp, niet in de laatste plaats van de doelgroep.

Geschikte huisvesting is belangrijk, naar even onontbeerlijk zijn ontmoetingsruimtes om contact te houden met leeftijdsgenoten. Het doel van de gemeente is om ouder wordende inwoners zoveel mogelijk in de eigen wijk te laten verhuizen naar een passende woning en om de voorwaarden te scheppen voor een blijvende sociale participatie. Geconstateerd is dat ouderen niet alleen meetellen omdat ze de zorgkosten opjagen, maar ook omdat een aanzienlijk deel van hen onmisbaar vrijwilligerswerk doet.

Veiligheid en voorzieningen

Met name ouderen hebben behoefte aan een veilige en toegankelijke omgeving met goede voorzieningen in de buurt, met een gevarieerd zorg- en dienstenaanbod. Daarvoor is ook een goede spreiding van gecombineerde woonzorgvormen in de gemeente vereist. Er is inmiddels een stedelijk aanjaagteam opgericht om de uitwerking van deze doelstellingen in de gaten te houden en te stimuleren. Dat heeft de verantwoordelijke wethouder bijgestaan om de prioriteiten voor dit jaar te formuleren.

Knarrenhof en Thuishuis

In 2019 wordt door de samenwerkende partners gewerkt aan een twaalftal zaken, met vijf prioriteiten die naar voren zijn gekomen rond het thema wonen. Zo zal aan ontwikkelaars en woningcorporaties op locaties die geschikt zijn voor senioren de opdracht worden meegegeven om ook voor deze groep woningen en complexen in de plannen op te nemen. Voor dit jaar wordt gedacht aan een Knarrenhof en een Thuishuis.

Ook wordt gekeken waar het mogelijk is om bijvoorbeeld wonen voor jongeren en ouderen te mengen of ruimte te bieden aan initiatieven van groepen ouderen (bijvoorbeeld met een migratieachtergrond) die samen een woonvorm willen realiseren. In bestaande woonzorgcomplexen moeten meer ruimte worden gemaakt voor ontmoeting. Met de woningcorporaties worden dit jaar twee bestaande woon(zorg)complexen met veel senioren toegankelijker gemaakt. Als laatste wordt gewerkt aan de moderniseringsplannen voor het verouderde verzorgingshuis Festina Lente in Assendelft.

Figuurlijke drempels verwijderen

Ook op de agenda staat dit jaar een analyse van de redenen die ouderen ervan weerhouden om te verhuizen. Andere gemeenten kennen regelingen om drempels weg te halen, zoals voorrang, een verhuiskostenvergoeding en/of het behoud van de netto huurprijs van de achter te laten woning. Die regelingen gaat Zaanstad nader onder de loep nemen. Een tip vanuit de achterban was alvast om te kijken of oudere buren mogelijk tegelijk willen verhuizen.

Wat betreft het tegengaan van eenzaamheid wordt dit jaar een bijeenkomst georganiseerd om de lokale alliantie van Eén tegen eenzaamheid op te zetten. Deze alliantie moet een aantal zaken onderzoeken, zoals:

  • Hoe kan eenzaamheid worden voorkomen door middel van sport, cultuur en het behoud van kerkelijke netwerken;
  • De haalbaarheid en wenselijkheid van huisbezoeken aan 75-plussers;
  • De invoering van een meldpunt eenzaamheid, zoals in de gemeente Rotterdam.


In 2019 wordt ook gewerkt aan ontmoetingsruimtes. Dat zou kunnen gaan om (oefen)ruimtes voor amateurkunst of een klein winkeltje bemand door vrijwilligers (zoals in de Amandelbloesem in Wormerveer) in seniorencomplexen. Daarnaast staat vervoer op de agenda: er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om het aanvullend openbaar vervoer beter te laten aansluiten op de behoefte van ouderen, hetgeen momenteel met name in Westzaan een struikelblok is.

Dementievriendelijk

Op grond van een opdracht van de gemeenteraad wordt bovendien gekeken op welke wijze van Zaanstad een dementievriendelijke gemeente te maken is. In 2018 is in Westerkoog een pilot opgestart waarin huisartsen, wijkverpleging, sociaal wijkteam, thuiszorg en vrijwillige mantelzorgondersteuners samenwerken om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. De resultaten daarvan worden dit jaar bekend.

Het aanjaagteam bestaat uit de volgende deelnemers: Mennistenerf / Pennemes, De Zorgcirkel, Evean, Parteon en Rochdale namens de Zaanse woningcorporaties, het Zilveren Kruis zorgkantoor, Huisartsenzorg Zaanstreek / Waterland, ouderenvertegenwoordigers, de sociale wijkteams en de gemeente.

Reacties