Knarrenhof mogelijk stap dichterbij door steun van het Rijk

Terug naar de beproefd concept: hier In Den Groenen Tuin in Haarlem.
Foto: Wikipedia

Het kabinet komt met een stimuleringsregeling om de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. In de praktijk komen initiatieven van bewoners en sociale ondernemers vaak moeilijk van de grond vanwege de moeizame financiering. Dat speelt ook in Zaanstad, waar de realisatie van een zogenoemd Knarrenhof nog niet echt van de grond komt.

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en daarvoor zijn innovatieve combinaties van zorg, ondersteuning en gemeenschappelijk wonen een uitkomst. Bijvoorbeeld door de bouw van een hofje of de transformatie van een oud schoolgebouw in appartementen voor een groep ouderen. Dat creëert gezelligheid en bewoners kunnen elkaar helpen indien nodig. Toch blijkt het lastig om zulke woonvormen van de grond te krijgen.

De praktijk wijst uit dat banken, pensioenfondsen en investeerders op dit moment vanwege het beperkte rendement uiterst terughoudend zijn om geld ter beschikking te stellen voor innovatieve woonvormen voor ouderen met lagere en middeninkomens. Met de nieuwe Rijksregeling worden de risico’s die geldverstrekkers lopen afgedekt. De regeling bestaat uit drie onderdelen:

  • Een subsidie voor de initiatieffase van een woonzorgarrangement, waarin de haalbaarheid getoetst kan worden. Hiermee kunnen dit jaar naar schatting tussen de 70 en 90 plannen worden gesubsidieerd.
  • Borgstelling door de overheid voor 90 procent van leningen van banken voor de planontwikkelfase. Er kan jaarlijks tot tien miljoen euro aan leningen worden geborgd voor minimaal 50 projecten.
  • Borgstelling voor een achtergestelde lening van vijftien procent van de stichtingskosten voor de bouw- en nafinancieringsfases. Hiermee kunnen bewonersinitiatieven en sociale ondernemers veel eerder de financiering rondkrijgen.

Het plafond aan mogelijke borgstellingen loopt de komende jaren op. Vanaf 2021 kan het maximale bedrag aan uitstaande borgstellingen maximaal 164,4 miljoen euro zijn. Het gaat daarbij specifiek om vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgcomplexen voor mensen met een laag of middeninkomen. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie daarvan. Er wordt uitgegaan van minimaal vijf en maximaal 40 wooneenheden. De regeling wordt dit voorjaar opengesteld.

Reacties