‘Mentaliteit moet veranderen in Poelenburg en in Peldersveld’

Foto: Google Maps

Om een verschil te kunnen maken in Poelenburg en Peldersveld is een mentaliteitsomslag nodig bij een deel van de bevolking, constateert de gemeente in de halfjaarlijkse rapportage aan de raad over de effecten van het actieplan voor beide Zaandamse wijken. En waar dat niet met zachte hand lukt, moet naar zwaardere middelen worden gegrepen.

De combinatie van hard en zacht kan volgens de rapportage zowel bij bewoners als bij de professionals in de wijk op veel steun rekenen. ‘En ook vooral het zichtbaar handhaven van die harde lijn.’ Want lang niet alle bewoners houden er een dubieuze moraal op na: velen ‘zetten zich in voor hun buurt, maken zich druk over hun wijken zetten zich in voor de toekomst van hun kinderen’.

Daar staat tegenover dat Poelenburg en Peldersveld worden gekarakteriseerd door een eigen moraal, aldus de rapportage. Enkele voorbeelden:

 • Een geringe meldingsbereidheid: wie de gemeente ook spreekt, iedereen weet van gevallen van woonfraude in huur- en koopwoningen, van het dealen van drugs op straat en kent voorbeelden van uitkeringsfraude, maar meldingen zijn er niet of nauwelijks. Wat het laatste betreft werd dit citaat optetekend: ‘Gratis geld is gratis geld, dat moet je niet laten lopen.’
 • Verkeersregels worden met voeten getreden: racen in de straat, borden met eenrichtingsverkeer worden genegeerd.
 • De regels voor het aanbieden van vuil wordt door een deel van de bewoners aan hun laars gelapt: 50 procent van het grofvuil wordt nog altijd illegaal gedumpt.

Wij willen niet gissen naar oorzaken: frustratie over het wegvallen van de Vogelaargelden, het wegkijken van de gemeente, het onder druk zetten van inwoners door lieden met foute bedoelingen. Wij constateren wel een losjes omgaan met regels en normen en een steun voor, zo niet een oproep tot een harder en duidelijker optreden daar waar regels worden overtreden,’ staat in de voortgangsrapportage.

‘Pijnlijke constatering’

Zo bezien is het consequent en helder toepassen van een harde lijn voor bewoners blijkbaar ook een teken dat zij weer serieus worden genomen. Al met al een voor de gemeente pijnlijke constatering, dat zij deze ontwikkeling min of meer heeft laten gebeuren. Met wel de overtuiging dat de nu ingezette lijn van ‘hard en zacht’ de juiste is.’

Bij de begrotingsbehandeling voor 2019 zal de raad worden voorgesteld de financiering van het actieplan voor de komende vier jaar voort te zetten. ‘Om echt verschil te kunnen maken is op sommige onderdelen een extra inzet nodig.’ Voorbeelden daarvan zijn:

 • Extra personele inzet om gericht de woonfraude aan te pakken;
 • Middelen voor het BOOT-project met studenten van de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool InHolland;
 • Middelen bij het onderwijs om bijvoorbeeld een verlengde schooldag te kunnen realiseren in het kader van het te ontwikkelen Masterplan Taal, Opvoeding Onderwijs;
 • Extra middelen voor een taalaanbod om te voorkomen dat een wachtlijst ontstaat;
 • Extra middelen voor participatie om meer bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt uit te nodigen voor een gesprek.

Wat tot nu toe behaalde concrete resultaten betreft, zijn er nu 255 bewoners van Poelenburg en Peldersveld actief in een formeel dan wel informeel taaltraject. Op zeven locaties in de twee wijken (vijf basisscholen en twee buurthuizen) vinden taalactiviteiten plaats. Daar komen de komende maanden nog nieuwe plekken bij.

Veertig nieuwe vuilcontainers

Sinds de start van het actieplan vorig jaar zijn 40 vuilcontainers vervangen door nieuwe. Grofvuil mag nu niet meer op maandag op straat worden gezet, maar moet telefonisch worden aangemeld. In de eerste maanden heeft 50 procent van de bewoners dat ook correct gedaan. De doelstelling is om het percentage ovetreders terug te dringen naar 20.

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn in de twee wijken 229 ‘afvalboetes’ uitgedeeld, waarvan 30 op heterdaad. Dit betekent 56 procent van alle dergelijke boetes in de gemeente. Vanaf morgen wordt de capaciteit van de afdeling straattoezicht verhoogd van 1,5 fte naar twee.

Voor- en vroegschoolse educatie

In Poelenburg en Peldersveld is de startleeftijd voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) verlaagd van 2,5 naar twee jaar en kwamen er 64 extra kindplekken bij op de basisscholen de Windroos en de Gouw. Per 1 januari volgden twaalf peuters jonger dan 2,5 jaar het VVE-aanbod van vier dagdelen per week en waren 34 peuters zonder indicatie ingestroomd.

De Sociale Wijkteams zijn begonnen bewoners met een uitkering op te roepen, die geregistreerd staan als ‘met grote afstand tot de arbeidsmarkt’. Het doel is om hen te activeren om mee te gaan doen in de samenleving: werken of anderszins participeren moet de norm worden. De eerste uitkomsten worden ‘interessant’ genoemd:

 • 72 inwoners zijn opgeroepen;
 • Negentien zijn doorverwezen naar Werkom vanwege een geringe afstand tot de arbeidsmarkt;
 • 26 zijn doorverwezen naar een taaltraject, waarvan inmiddels negen feitelijk zijn gestart;
 • 20 inwoners volgen een participatietraject met ondersteuning van het sociale wijkteam;
 • Elf inwoners verloren hun uitkering, hetzij vanwege fraude of doordat men inmiddels aan het werk is. Dit levert een jaarlijkse besparing op van 159.500 euro;
 • Zeventien bewoners werkten niet mee, waarna negen maatregelen zijn opgelegd;
 • Negen bewoners waren begin dit jaar ontheven van hun participatieverplichting; dit zijn er inmiddels nog maar vijf.

De gesprekken werden tot nu toe gevoerd door de Sociale Wijkteams, maar dat gaat veranderen: omdat mensen hun uitkering kunnen verliezen komt de veiligheid van de teamleden in het geding. Handhaving gaat ze daarom overnemen, ’zodat de Sociale Wijkteams zich kunnen concentreren op activering’.

Er is een duidelijk beeld gecreëerd van overlastgroepen, overlastlocaties en individuele risicojongeren in de wijken, meldt de gemeente ook. De landelijk bekende Vomar-groep is uiteen gevallen, maar heeft een opvolger die op verschillende locaties in Poelenburg (rond basisschool Tamarinde, in het Darwinpark en dan met name rond de Paddepoel, bij Sporthal Zaanstad-Zuid en bij basisschool Paus Joannes) voor lawaai, troep en een intimiderende aanwezigheid zorgt.

Huisbezoeken

Er zijn recent huisbezoeken afgelegd waarin is aangegeven dat de jongeren de keus hebben hun gedrag te veranderen: goedschiks met hulp van Jeugdteam, Sociaal Wijkteam en Straathoekwerk, kwaadschiks via waarschuwingen en boetes door jeugdboa’s en politie. We zijn er op tijd bij met deze groep om te voorkomen dat zij verder afglijden richting ernstiger overlastgevend en crimineel gedrag,’ aldus de rapportage.

Hennep en verkeer

Sinds 2017 zijn twaalf hennepplantages opgerold in Poelenburg en Peldersveld, allemaal in woningen en veelal in hoogbouw. Afgelopen tijd zijn er door de politie vaker verkeerscontroles uitgevoerd. ‘Gezien de geringe meldingsbereidheid in deze wijken, willen wij inzetten op het verder promoten van Meld Misdaad Anoniem,’ staat er verder.

De aanpak van woonfraude krijgt in Poelenburg en Peldersveld prioriteit: bewoners en een Vereniging van Eigenaren hebben laten weten dat woningen veelvuldig worden opgekocht om te dienen voor verhuur aan arbeiders uit (veelal) Bulgarije, die geen enkele binding hebben met de wijk. ‘Deze illegale overbewoning leidt tot overlast, vuil op straat en problemen op scholen. Extra inzet in deze wijken is nodig om de woonfraude aan te pakken.’

Reacties