Omstreden fietspad Haansloot Krommenie gesneuveld

Foto: Google Street View

Het college heeft het plan voor de aanleg van het omstreden fietspad langs de Haansloot in Krommenie heroverwogen en in de prullenbak gegooid. Er volgt nu een onderzoek naar  ‘een volwaardig alternatief voor het regionale fietsnetwerk’.

Belangrijke argumenten voor dit besluit waren het beschermen van natuurwaarden en de complexe compensatiemaatregelen die met de aanleg gemoeid zouden zijn, de al aanwezige fietsinfrastructuur en het beperkte politieke en maatschappelijke draagvlak, aldus het college in een brief aan de raad. Zonder het fietspad kunnen het open cultuurlandschap en de natuurwaarden van de Krommenieër Woudpolder bewaard blijven. De aantasting daarvan wordt achteraf toch niet als verantwoord beschouwd.

Weidevogels

Gedurende voorbereiding van het fietspad bleek dat compensatie voor de aantasting van de natuurwaarden ‘complex’ was. De Krommenieër Woudpolder is door de provincie aangewezen als weidevogelbeheergebied. Het fietspad zou dit weidevogelleefgebied aantasten. ‘De impact hiervan was bij eerdere besluitvorming rondom de aanleg van het fietspad nog niet bekend. De inschatting is dat de waarde van het open veenweidecultuurlandschap in stand kan worden gehouden in samenhang met het versterken van de recreatieve verbindingen tussen stad en platteland. Maatregelen zoals een uitzichtpunt en verbetering van bestaande infrastructuur en bewegwijzering dragen ook bij aan realisatie van dit doel,’ schrijft wethouder Wessel Beunesse.

Subsidie Vervoerregio blijft staan

Ingeschat wordt dat voor dergelijke maatregelen wél maatschappelijk draagvlak aanwezig is. ‘Dit maatschappelijk draagvlak is des te meer van belang gezien de betrokkenheid van een grote groep bewoners bij het instandhouden van de natuur- en cultuurhistorische waarden van het landschap.’ Voor de realisatie van het fietspad langs de Haansloot was een bedrag van 700.000 euro gereserveerd en de Vervoerregio Amsterdam had een vergelijkbaar bedrag aan subsidie toegezegd. De Vervoerregio handhaaft de reservering van dit bedrag in verband met het onderzoek naar een alternatief voor het gesneuvelde pad.

Westzaan

Het college denkt het nu vrijvallende bedrag te besteden aan het eventuele alternatief voor het fietspad Haansloot en aan de versterking van de natuur- en recreatieve kwaliteiten van de Krommenieër Woudpolder. Daarnaast is de blik gericht op het Integraal Gebiedsproces Westzaan waarin de stikstofaanpak, de klimaatopgave, versterking van de biodiversiteit en recreatieve waarden worden bezien in samenhang met de aanleg van het fietspad Omzoom.

Reacties