Privacy versus transparantie opnieuw op raadsagenda

Foto: SVG SILH

De Partij voor Ouderen en Veiligheid gaat in de raad via een rondvraag opnieuw aandacht vragen voor het gemeentelijke beleid met betrekking tot privacy en transparantie. Daarbij gaat het onder meer over de openbaarmaking van zienswijzen. Vorige maand liet de burgemeester in een brief aan de raad wel al weten dat hij positief staat tegenover het plaatsen op de gemeentelijke website van informatie naar aanleiding van Wob-verzoeken.

Informatie die op basis van een onherroepelijk besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur openbaar wordt, gaat nu alleen naar de indiener van het verzoek en eventuele andere betrokkenen. ‘Het is de bedoeling om de Wob-besluiten met de openbaar gemaakte informatie binnenkort op internet te plaatsen,’schreef Jan Hamming op 12 december. ‘Dat gebeurt nadat een aantal (technische) stappen zijn doorlopen, tests zijn uitgevoerd en het besluit voldoet aan de webrichtlijnen voor internet.’ Dat is kennelijk allemaal nog gaande, want de informatie is nog niet verschenen. Het is de wens van de voltallige gemeenteraad om subsidies en ingediende zienswijzen in het kader van bestemmingsplannen openbaar te maken. Op de website van Zaanstad is al een – geanonimiseerd – overzicht te vinden van alle subsidieontvangers, maar POV-voorman Harrie van der Laan wil namen en rugnummers zien.

Aan de raad

‘Voor wat betreft het actief openbaar maken van zienswijzen is het aan de raad en niet aan het college om hierover beleid vast te stellen,’ aldus Hamming. ‘Het vaststellen van bestemmingsplannen en daarmee ook het – al dan niet geanonimiseerd – openbaar maken van de daarop binnen gekomen zienswijzen is een bevoegdheid van de raad.’De raad nam unaniem een motie van de POV voor meer openheid aan, maar heeft zelf nog geen stappen gezet om met een beleidswijziging te komen. In de rondvraag die door de POV is aangekondigd gaan het ook over de Algemene Verordening Gegevensbescherming de de concrete uitwerking van de privacyregels uit die wet in de dagelijke gemeentelijke praktijk.

https://twitter.com/DZaanstad/status/843153944423649281

Bescherming burger

Volgens de brief van Hamming is het de overheid in de meeste gevallen wettelijk niet toegestaan persoonsgegevens te publiceren, ‘gelet op de afhankelijke relatie met de overheid’. ‘De wetenschap dat naam en adres op internet worden vermeld kan bijvoorbeeld een drempel opwerpen voor inwoners om een brief aan de gemeente te sturen, een bezwaarschrift in te dienen of subsidie aan te vragen. De gemeente heeft de plicht toe te zien dat deze grondrechten iedereen altijd vrij staan zonder enige vorm van belemmering. Voor mensen van wie de persoonsgegevens op het internet staan kunnen de consequenties groot zijn. Denk hierbij aan onbewezen verdenkingen of intieme details uit het persoonlijke leven. Zelfs wanneer de gegevens op zichzelf juist zijn, kan door de publicatie op het internet een onvolledig beeld ontstaan van een persoon, met een negatieve beoordeling tot gevolg,’ schreef de burgemeester. Maar die informatie kan ook geanonimiseerd openbaar gemaakt worden, terwijl nu het hele stuk soms ‘achter het slotje‘ van de website verdwijnt. En dat gaat nog onverminderd door, zoals met de zienswijzen over de rondweg in Westerkoog.

Naar verwachting treedt in 2021 de Wet open overheid in werking, met een omschakeling van passieve naar een meer actieve openbaarmaking van informatie. Om te onderzoeken wat dit voor de gemeente betekent en om de implementatie van de Woo goed te laten verlopen wordt in de eerste helft van dit jaar een vooronderzoek uitgevoerd.  

Reacties