Bouw twee Wormerveerse scholen vertraagd door stikstof

Nier alleen het PAS zit dwars: ook de sloop van De Watering kostte veel extra tijd.
Foto: Google Street View

De bouw van zowel de Toermalijn als Dynamica XL in Wormerveer wordt vertraagd door de perikelen rond het Programma Aanpak Stikstof. De beide scholen worden door pech achtervolgd. De nieuwe Toermalijn had er al lang en breed moeten staan en ook de tweede school liep al achter op schema voordat een uitspraak van de Raad van State voor nog meer complicaties zorgde.

Het bestemmingsplan voor de Toermalijn kan pas worden vastgesteld als er meer duidelijkheid is over de wijze van toetsen van de hoeveelheid stikstof die met de bouw gemoeid is en pas daarna kan de bouwvergunning worden aangevraagd. De verwachting van het college is dat het project ‘mogelijk in 2020 wordt aanbesteed en gerealiseerd’ en dat de school duurder zal uitvallen dan voorzien vanwege de stijgende kosten van arbeid en bouwmaterialen.

De bouw van Dynamica XL op de plek waar vroeger zwembad De Watering stond was al negen maanden achter op de planning door onder meer de langer dan voorziene slooptijd van het bad. Daarnaast wordt verwacht dat er een langere periode nodig is voor de realisatie van het gebouw. Ook zonder de PAS-uitspraak was dus al een aanzienlijke vertraging opgelopen en die uitspraak heeft gevolgen voor het kunnen afgeven van de bouwvergunning: dat kan ook pas als de wijze van toetsen van de stikstofdepositie bekend is.

Actualisatie plannen

Het is allemaal te lezen in de actualisatie van de huisvestingsplannen voor de Zaanse basisscholen. Wat het Integraal Kind Centrum Inverdan / Zaanse Hout betreft is ook al sprake van een vertraging, in dit geval van zes maanden. Daaraan ligt de discussie over de kindvoorzieningen ten grondslag: de betrokken schoolbesturen pleiten voor een eigen partner voor die voorzieningen. Op basis van de schoolgrootte is deze splitsing volgens de gemeente echter niet nodig en vanuit de exploitatie ook niet gewenst. Verdere vertragingen hebben ook consequenties voor de tijdelijke lokalen in de P.A. van Meverstraat. De gedoogbeschikking voor die tijdelijke huisvesting nadert het einde van de termijn en kan niet worden verlengd.

Groen: geen, of slechts positieve afwijkingen ten opzichte van het vorige overzicht; geel beperkte afwijkingen zonder grote gevolgen en oranje afwijkingen die wel (grote) consequenties hebben. Bron: gemeente Zaanstad

Het Palet

Het project voor het Palet is ‘in heroverweging in samenhang met de ontwikkelingen van scholen elders in de wijk’. Maar concreter wordt het wat deze school betreft nog niet. IKC Kreekrijk – Het Koraal en De Delta – dreigen duurder te worden dan was begroot omdat een bouwfout moest worden hersteld en nog onduidelijk is of de kosten voor de volle 100 procent verhaald kunnen worden.

Brandakkerstraat

Wat betreft de Brandakkerstraat is discussie ontstaan over de beschikbare en de benodigde ruimte. Afgelopen zomer is de Rank naar de Pastoor Vermeulenstraat verhuisd en is in de Brandakkerstraat ruimte gecreëerd voor de Regenboog. Hiermee is het capaciteitsprobleem tijdelijk opgelost, maar gezocht moet worden naar een permanente oplossing. ‘Hierbij dient er rekening mee te worden gehouden dat een deel van de tijdelijke huisvesting op de locatie Brandakkerstraat op dit moment wordt verhuurd aan een kinderopvangorganisatie. De nieuwe leerlingenprognoses worden afgewacht om nadere stappen te formuleren,’ aldus de update van de gemeente. Bij de Herman Gorter in de D. Doniastraat is sprake van een vertraging van drie maanden ten opzichte van de eerdere inventarisatie.

Behouden Haven

Voor de plannen voor een nieuwe centrumschool op de Behouden Haven moet extra geld opzij worden gezet. Het uitgangspunt is een school voor 201 leerlingen en daarmee een ruimtebehoefte van 1211 vierkante meter, een gymzaal van 455 vierkante meter en een schoolplein van maximaal 600 vierkante meter. Voor kindvoorzieningen wordt vooralsnog rekening gehouden met een extra ruimtebehoefte van 90 vierkante meter. Er wordt nog met de schoolbesturen gesproken over de verkeersveiligheid van de locatie, die voor de scholenkoepels een bron van zorg is. Het bouwbudget was vastgesteld op 4,1 miljoen euro, maar daar moet een niet nader gespecificeerd bedrag bij om alle wensen te kunnen realiseren.

Reacties