Cargill maakt gehakt van berekeningen geur en geluid voor nieuwbouw Wormerveer

Foto: Google Street View

Cargill gaat voor de woningbouwplannen en de nieuwbouw van basisschool de Toermalijn aan het Noordeinde in Wormerveer liggen. De cacaoverwerker die aan de overkant van de Zaan aan de Eenhoornweg in Wormer gevestigd is vreest dat deze ontwikkelingen leiden tot ‘een onaanvaardbare beperking van haar bedrijfsvoering, de daarvoor bestaande milieuruimte en haar uitbreidingsmogelijkheden’.

Volgens Cargill is de gemeente te gemakkelijk over de milieucontouren wat betreft geur en geluid heengestapt bij haar conclusie dat er een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gaat ontstaan in de nieuwe wijk. Dat er in Wormer woningen dichter bij het bedrijf liggen die meer geuroverlast ondervinden dan de in Wormerveer geplande nieuwbouw is volgens het bedrijf ‘feitelijk onjuist en bovendien te kort door de bocht’.

Verouderde gegevens

Het heeft bovendien zelf onderzoek laten verrichten naar geluidsbelasting, waarbij is uitgegaan van de grenswaarde in de vergunning. Die is hoger dat het uitgangspunt dat door onderzoeksbureau Sweco is gehanteerd in het gemeentelijke onderzoek en dus constateert Cargill dat als de vergunde geluidsruimte volledig benut wordt, de maximaal toegestane grenswaarde overschreden wordt. ‘Ten tweede gaat de berekening uit van de situatie zoals vergund vóór de revisievergunning van Cargill van 2007. De huidige situatie wijkt hier aanzienlijk vanaf,’ aldus de zienswijze die het bedrijf indiende tegen de bouwplannen. Cargill zelf maakt daar eigenlijk al te veel lawaai voor, maar daar komt dat van de niet meegetelde buurbedrijven nog bovenop.

Klachten verwacht

Daarbij is het maar de vraag of de geluidsbelasting van de overige bedrijven actueel is. Dit acht Cargill niet aannemelijk, gelet op de sterk veranderde gegevens die ten aanzien van haar eigen vergunningssituatie zijn gehanteerd.’ Kort samengevat: Cargill bestrijdt dat aan de – toch al opgerekte – milieunormen kan worden voldaan. Een vergelijkbaar betoog betreft het aspect geur: ook wat dat betreft is uitgegaan van verouderde gegevens, zijn de omliggende bedrijven niet meegerekend en evenmin wordt aandacht besteed aan de klachten die een bedrijf als Forbo Flooring in Assendelft veroorzaakt. Cargill vreest dat nieuwe bewoners van de wijk in Wormerveer vanaf dag één zullen gaan klagen.

Afwijzing gevraagd

Het cacaobedrijf verzoekt de gemeenteraad en het college op grond van al deze onvolkomenheden om het ontwerpbestemmingsplan niet goed te keuren. ‘Cargill heeft op zichzelf geen bezwaar tegen de ontwikkeling van gevoelige functies in het plangebied en laat zich graag overtuigen dat dergelijke ontwikkelingen mogelijk zijn zonder negatieve effecten op de huidige en toekomstige bedrijfsvoering van Cargill. De gegevens die aan het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit ten grondslag liggen bieden Cargill deze overtuiging om de in deze zienswijze genoemde redenen (vooralsnog) echter niet.’

 

Reacties

Cookieinstellingen