Bewonersvereniging en De Veldmuis maken plan voor wijkpark

Foto: Google Street View

De Vereniging Kinderboerderij De Veldmuis en de Belangenvereniging Westerwatering en Houtwerf hebben samen een plan gemaakt voor de invulling van het gebied rond molen De Held Jozua: het wijkpark Molenweide. Dat strookt met de visie van het college, dat het gebied ook als park heeft aangewezen in de uitwerking van het Groen- en waterplan.

De molen en de kinderboerderij vervullen beide op hun eigen wijze een essentiële rol in het aanzien van Westerwatering volgens de initiatiefnemers, die nauw hebben samengewerkt met de Vereniging De Zaansche Molen. Maar wat de wijk nodig heeft zijn meer culturele voorzieningen. Dat kan door de natuurspeelplek, de kinderboerderij en het restaurant met elkaar te verbinden binnen een aantrekkelijk park.

De Held Jozua verkocht

Volgens het plan dat door de makers naar het gemeentebestuur is gestuurd is De Held Jozua inmiddels verkocht aan de twee ontwikkelaars van het woningbouwproject De Zaanse Helden, dat vlakbij de molen gepland is. Impact Vastgoed en Stebru hebben steeds gesteld het behoud van de molen belangrijk te vinden: De Held Jozua is de enige paltrok-houtzaagmolen die nog op zijn originele plek staat. De molen wordt draaiende gehouden door Theo Teeuw, die eerder deel uitmaakte van de maalploeg van De Jonge Dirk. ‘De Zaansche Molen is bereid ter ondersteuning van de molenaar mee te denken over de bezetting voor een maalploeg voor De Held Jozua,’ aldus het schrijven.

Ontmoetingspunt voor jong en oud

Het toekomstige wijkpark met de molen als stralend middelpunt moet in de toekomst De Veldmuis, natuurspeeltuin de Groene Oase en restaurant De Zaanse Molen tot een natuurlijke en van alle kanten bereikbare eenheid maken: een ontmoetingscentrum voor alle inwoners van de wijk, jong en oud. Daarom willen de plannenmakers ook buurtcentrum De Zeskanter een belangrijke rol laten spelen in of vlakbij het park. Het weiland tussen De Held Jozua en De Veldmuis ligt nu nog braak en kan ook verder worden ingevuld.

Van vier kanten kan men in deze schets het terrein binnenkomen. Via de brug van De Veldmuis (linksboven), via een trekpontje aan de westzijde (de blauwe stippellijn), via de natuurspeelplaats (rechtsonder) en via de molen en langs de schuren van het restaurant (rechts-midden). De verbinding tussen de natuurspeelplaats en de kinderboerderij (de rode stippellijn) is afgelopen november gerealiseerd tijdens de Hart- & Zieldag van Verkade. De lichtgroene stippellijn geeft het pad aan dat al gedeeltelijk is gerealiseerd. Het trekpontje geeft ook toegang tot de groenstrook aan het Eline Vereplantsoen naar het Westerwindpad

Een goede verbinding met de nieuwbouwappartementen De Zaanse Helden (620 woningen) en Burano (144) ‘ligt voor de hand,’ vinden de Vereniging Kinderboerderij De Veldmuis en de Belangenvereniging Westerwatering en Houtwerf. Wat zij voor zich zien is

  • Een voor iedereen toegankelijk park dat het ontmoetingscentrum van de wijk wordt met een centrale groenfunctie;
  • Een inclusieve stadswijkboerderij met een educatieve doelstelling;
  • Een goed toegankelijk buurthuis als onderdeel van het park of in de directe nabijheid ervan;
  • Een goed functionerende molen die ook nog effectief (zonder hulp van motorische ondersteuning) hout kan zagen;
  • Een vergroting van het park door een deel van het water in te polderen.
  • Een goede verbinding met de complexen De Zaanse Helden en Burano, specifiek voor ouderen;
  • Een park dat ook voor toeristen en hotelgasten aantrekkelijk en functioneel is.

In het plan is een verhuizing van De Zeskanter inbegrepen. Het wijkcentrum zit nu ‘nogal diep weggestopt tussen de basisscholen en het VMBO en het lijkt een wat kwijnend bestaan te leiden,’ aldus het schrijven aan het college en de raad. ‘Door het buurtcentrum ook rechtstreeks (door fysieke aanwezigheid) te betrekken bij de (educatieve) mogelijkheden van het park, kan zijn functie worden versterkt.’ Daarbij wordt gedacht aan een plekje in de nog te ontwikkelen nieuwbouw van De Zaanse Helden of en een pand langs de rand van het park. En ook de Brede School die bij de Aubade is gepland zal baat hebben bij de gedroomde groenvoorziening.

Stadswijkboerderij

De Veldmuis wil zich doorontwikkelen van een kinder- tot een stadswijkboerderij: een plek voor alle wijkbewoners waar educatie, inclusie en recreatie samen de hoofdrol spelen. ‘Het wijkpark Molenweide heeft niet die omvang van het Darwinpark, maar heeft in grote mate een vergelijkbare functie.’ Er is bij De Veldmuis al een bij- en vlindervriendelijke tuin ingericht achter het hoofdgebouw.

 

 

 

Reacties

0