POV en omwonenden bezorgd over milieuvergunning Cabot Norit

Foto: Google Street View

Raadslid Perry van der Velden van de Partij voor Ouderen en Veiligheid neemt er geen genoegen mee dat Cabot Norit een nieuwe milieuvergunning krijgt terwijl het aantal klachten over geur en, in mindere mate, herrie een stijgende lijn vertoont.

Uit cijfers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied blijkt dat daar sinds 2016 63 meldingen van overlast zijn ontvangen, waarvan er 53 over geur en tien over geluid of andere zakn gingen. ‘Van nul geurmeldingen in 2016 naar 45 geurmeldingen in 2021 (tot aan september),’ stelt hij in schriftelijke vragen, met de oproep om daar een onderzoek naar in te stellen.

Omwonenden van het bedrijf aan de Pieter Ghijsenlaan in Zaandam werden onlangs tijdens een informatiebijeenkomst bijgepraat over de aanstaande vergunningverlening, maar volgens Van der Velden zijn ze daar niet veel wijzer van geworden. Er werd voornamelijk gesproken over procedure en buurtbewoners voelden weinig aandacht voor hun klachten over geur en geluid.

Onderzoek uit 2016

Meldingen van overlast zijn geen onderdeel van het wettelijke toetsingskader en spelen geen rol spelen bij het opstellen van een omgevingsvergunning voor Cabot Norit, vernam Van der Velden na eerdere vragen. Uit eigen geuronderzoek van de onderneming in 2016 zou blijken dat ruimschoots wordt voldaan aan het geurbeleid van de provincie en de gemeente stelt dat de bedrijfsvoering van Cabot Norit sinds 2001 niet gewijzigd is. Ergo: er wordt gewerkt binnen de normen.

Steeds veranderende regels

De POV wijst er echter op dat de wet- en regelgeving omtrent water- en afvallozing, aan- en afvoerroutes, opstelplaatsen voor vrachtwagens, de uitstoot van schadelijke stoffen en dergelijke aan continue verandering onderhevig is. Hoe kan het dan dat een bedrijf dat al 20 jaar dezelfde werkwijze hanteert zich niet gedwongen voelt om met enige regelmaat aanpassingen in het productieproces door te voeren?

Reacties