Buitenevenementen North Sea Venue in handen gemeenteraad

De North Sea Venue in zorgelozere tijden.
Foto: Facebook / North Sea Venue

De gemeenteraad beslist op 21 januari of er dit jaar maximaal vier buitenevenementen kunnen worden gehouden op het terrein van de North Sea Venue. Wordt een amendement van Democratisch Zaanstad aangenomen, dan gaan die feesten sowieso niet door. In december staakten daarover de stemmen: achttien voor en achttien tegen.

Wordt het amendement ditmaal verworpen dan is dat nog geen garantie dat de evenementen die al jaren plaatshebben er ook komen. Niet alleen kan corona – opnieuw – een spaak in het wiel steken, maar de organisatoren zullen nog steeds bij de gemeente vergunningen moeten aanvragen waar tegenstanders bezwaar tegen kunnen maken. De kwestie is ontstaan omdat de raad een besluit moest nemen over het voorbereidingsbesluit Balkenhaventerrein – Hemkade. Er moet een nieuw bestemmingplan komen voor dat gebied en een voorbereidingsbesluit zorgt ervoor dat er tot dat plan klaar is niet allerlei zaken in gang kunnen worden gezet die onwenselijk zijn in het licht van de nieuwe inzichten over het toekomstige gebruik.

Gebiedsvisie

Een voorbereidingsbesluit heeft de duur van een jaar en er kan geen bezwaar tegen worden aangetekend. Het is de bedoeling om tijdens de looptijd van het besluit tot een gebiedsvisie te komen die wordt gedragen door alle direct betrokkenen. En dat is in dat deel van Zaandam met alle tegengestelde belangen – de North Sea Venue, de bewoners van de Hemkade en de Zaanderhorn, de tegen hekken vechtende familie Groen, de industrie, de volkstuinders en de gemeente – geen sinecure. Het voorbereidingsbesluit moet ontwikkelingen voorkomen die nog wel passen binnen de regels van het huidige bestemmingsplan, maar niet aansluiten bij de toekomstige plannen voor het gebied.

Afwijkingsvergunning

Voor alle bouwinitiatieven geldt dan dat gedurende dat jaar een aanhoudingsplicht ontstaat. De vier buitenevenementen van de North Sea Venue passen niet in het huidige bestemmingsplan, maar er werden jaarlijks afwijkingsvergunningen voor afgegeven zodat ze toch konden worden gehouden. Overigens tot verdriet van enkele omwonenden, die de gemeente verwijten die vergunningen stelselmatig dermate laat te publiceren dat bezwaar maken een wassen neus wordt. Mocht het amendement van DZ worden aangenomen dan ontstaat er een algemeen gebruiksverbod, dat het de gemeente onmogelijk maakt om met een afwijkingsvergunning medewerking te verlenen aan de evenementen.

Reacties