College tot twee keer toe overvallen door gebeurtenissen rond Nauerna

Foto: Pixabay / Ben Kerckx

Het college is meerdere malen overvallen door ontwikkelingen als gevolg van de crisis bij het Amsterdams Energiebedrijf omdat het onvoldoende op de hoogte werd gehouden door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Daarover is inmiddels een gesprek geweest, schrijft wethouder Songül Mutluer aan de gemeenteraad. In een uitgebreide brief wordt de gang van zaken in chronologische volgorde uiteengezet tot 21 augustus, de datering van het nu openbaar geworden schrijven.

Het startsein voor wat uitgroeide tot een landelijke afvalcrisis werd gegeven in de week van 22 juli, toen de branchevereniging Vereniging Afvalbedrijven en de diverse Nederlandse afvalbedrijven op bestuurlijk niveau spraken over een oplossing voor het afval van AEB. In diezelfde week was de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zich aan het oriënteren op het storten van brandbaar bedrijfsafval op de stortplaats Nauerna, aldus Mutluer. ‘De gemeente is geen bevoegd gezag als het gaat om het verlenen van ontheffingen aan Afvalzorg, dat ligt bij de provincie. Dat wil niet zeggen dat de gemeente zich niet verantwoordelijk voelt als het gaat om de gezondheid van de Zaanse inwoners, mogelijke hinder en een goede informatievoorziening. Hierdoor vindt de gemeente het van belang goed geïnformeerd te worden door de betrokken bevoegde gezagen.’

Afvalzorg wilde enkel afval te accepteren indien dit verzocht werd door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, na instemming van het college van Zaanstad óf door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf dat moment volgden de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op.

Hoe de crisis zich ontrolde

Op donderdag 25 juli verzocht het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat per brief de directeuren van alle Omgevingsdiensten in Nederland de gemeente Amsterdam en de afvalbranche te helpen bij het vinden van een oplossing voor de verwerking van het afval dat niet langer verbrand kon worden bij AEB, waarbij het verlenen van een ontheffing op het geldende stortverbod van brandbaar afval ‘nadrukkelijk als optie werd gegeven’.

Op vrijdagochtend 26 juli was er overleg tussen de directeuren van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en van Afvalzorg over extra stortingen in Nauerna. Het college van Zaanstad werd hier op dat moment niet over geïnformeerd. Dezelfde dag ontving de afdeling Communicatie van Zaanstad ter kennisname een e-mail met een persbericht en een bewonersbrief ‘zonder dat daarbij actief toenadering tot het college werd gezocht’. Uit het persbericht bleek dat Afvalzorg nog diezelfde dag een ontheffing aanvroeg voor Nauerna. Die ontheffing werd door de Omgevingsdienst versneld in behandeling genomen, maar wederom zonder hierover het college van Zaanstad te informeren. Dat was de tweede keer dat de gemeente niet op de hoogte werd gehouden over ontwikkelingen rondom Nauerna.

Maximaal 10.000 ton

De ontheffing geeft Afvalzorg toestemming om over te gaan op het storten van maximaal 10.000 ton brandbaar bedrijfsafval (Euralcode 20 03 01) tot het einde van het jaar. De afzender is Renewi Nederland, Regio Randstad Noord. Renewi laat ingezameld afval onder normale omstandigheden verbranden door AEB. Dit komt neer op circa 400 ton per week, twee à drie vrachtwagencombinaties per dag. De voorwaarde die Afvalzorg stelt is dat het afval nagenoeg geen organisch materiaal mag bevatten om zo geuroverlast tot een minimum te beperken. Verder wordt het afval dagelijks afgedekt met grondachtig materiaal. Dat is een aanvullende maatregel om geuroverlast te beperken.

Op het moment dat een andere manier van verwerking dan storten, bijvoorbeeld tijdelijk opslaan of verbranden beschikbaar komt zal de ontheffing komen te vervallen. De omwonenden werden daarover door de Omgevingsdienst geïnformeerd middels een brief. Afvalzorg heeft na aandringen van het college de bewoners middels een e-mail eveneens geïnformeerd over de ontstane situatie.

Rioolzuiveringsslib

Op maandag 29 juli werd duidelijk dat er met spoed ook een oplossing bedacht moest worden voor de verwerking van rioolwaterzuiveringsslib. Naast huishoudelijk- en bedrijfsafval verbrandt het AEB normaal gesproken het slib van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Met het wegvallen van de capaciteit van AEB kan dit niet meer. Iedere dag produceert het waterschap 250 ton slib, het quivalent van ongeveer acht vrachtwagens.

Begin augustus werd gestart met de bouw van een depot aan de Ruigoordweg, aan de Amsterdamse kant van het havengebied tegenover bedrijventerrein Hoogtij en buurtschap Nauerna. Het college ‘heeft op dat moment de betrokken partijen gewezen op hun verantwoordelijkheid om bewoners en bedrijven in Zaanstad actief te informeren over de komst van het depot en de mogelijke overlast daarvan’. ’Waternet heeft een omgevingsmanager aangesteld die op het moment van schrijven werkt aan communicatie richting belanghebbenden’, meldt de wethouder.

Bezwaren

In de aanloop naar en tijdens de informatiemiddag op 8 augustus hebben (food)bedrijven in de directe omgeving van het beoogde depot, waarvan een aantal een relatie heeft met de cacao-industrie in Zaanstad, bezwaar aangetekend bij het Havenbedrijf Amsterdam. Mede om die reden zijn de werkzaamheden aan de Ruigoordweg gestaakt en is gezocht naar een alternatieve oplossing. Er is voor de rest van dit jaar een alternatief gevonden in het depot in Terneuzen.’ De komende maanden worden vervolgstappen onderzocht. Opties zijn de permanente opslag in een Rijksdepot of alsnog een tijdelijk depot in het havengebied van Amsterdam. Daarin liggen de huidige voorkeurslocaties buiten de milieucirkels van Zaanstad.

Op woensdag 7 augustus kondigde de staatssecretaris een importstop op buitenlands afval aan. Dit betekent dat geen nieuwe contracten mogen worden afgesloten met buitenlandse leveranciers van afval. De bestaande contracten worden nog wel nageleefd. De wet verbiedt het storten van buitenlands afval in Nederland, maar niet om het hier te verbranden. Daarom wordt nu buitenlands afval verbrand, terwijl Nederlands afval wordt gestort. De Vereniging Afvalbedrijven dringt er bij de staatssecretaris op aan om ook de huidige contracten stop te zetten zodat het Nederlands afval weer verbrand kan worden. Tot op heden is niet duidelijk of de lopende contracten kunnen worden beëindigd en de staatssecretaris heeft daarover nog geen standpunt ingenomen.

Tweede ontheffing

Op maandag 12 augustus verleende de Omgevingsdienst een tweede ontheffing voor Nauerna aan Afvalzorg, ditmaal voor maximaal 1000 ton brandbaar afval afkomstig van De Graaf Afval. Deze ontheffing is afgegeven voor de periode tot 31 december dit jaar. De inwoners van Nauerna zijn daarover door de Omgevingsdienst geïnformeerd én hebben te horen gekregen dat er de komende periode mogelijk nog meer ontheffingen aan zitten te komen.

Mediationovereenkomst

Op dinsdag 13 augustus verscheen een artikel in het Noordhollands Dagblad waarin de voorzitter van Belangenvereniging Nauerna pleitte voor nóg meer AEB-afval naar het Zaandorp, zodat een versnelde sluiting van de stortplaats gerealiseerd kan worden. Dat gaat zowel volgens Afvalzorg als de wethouder niet gebeuren: voor beide partijen is de mediationovereenkomst leidend die in 2013 werd ondertekend door de gemeente, Afvalzorg, partij Fleer, de Belangengroep Nauerna, de provincie en het Havenbedrijf Amsterdam. ‘In deze overeenkomst zijn duidelijke afspraken gemaakt omtrent de gefaseerde sluiting van de afvalstort en parallel daaraan de oplevering van een recreatiepark. De huidige ontwikkelingen rondom het AEB en de ontheffing voor het storten van brandbaar afval op de stortplaats hebben geen invloed op de afspraken uit de mediationovereenkomst,’ aldus Mutluer.

Sluiting 1 april 2022

De 11.000 ton afval waarvoor de ontheffingen zijn afgegeven vullen net als het andere afval dat dagelijks wordt geleverd de restcapaciteit. Er komt dus niet meer afval op de stortplaats te liggen dan is afgesproken in de mediationovereenkomst. Omdat de maximale omvang niet in het geding is, zorgt het AEB-afval dat op dit moment op de stortplaats in Nauerna wordt gestort, niet voor een versnelde sluiting van de stortplaats. De sluitingsdatum blijft 1 april 2022, zoals afgesproken in de mediationovereenkomst.’

Reacties

0