‘Funderingsproblematiek moet veel meer aandacht krijgen’

Foto: Wikipedia / IFCO Funderingscontrole

Een nationaal gecoördineerde aanpak van funderingsproblemen en preventiemaatregelen moet voorkomen dat één miljoen huur- en koopwoningen ee komende 30 jaar te maken krijgen met funderingsschade. Dat staat in het manifest Deltaplan aanpak funderingsschade  dat gisteren is aangeboden aan politiek Den Haag.

Een coalitie van de Vereniging Eigen Huis, woningbouwcorporaties verenigd in de koepel Aedes, hypotheekaanbieders (de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars) en het kenniscentrum KCAF dringt aan op een regierol voor het Rijk en roept het volgende kabinet op om het Deltaplan onder te brengen bij een ministerie van Wonen. De enorme schade die bodemdaling, verdroging en een lage grondwaterstand dreigen is al jaren een aandachtspunt in de Zaanstreek en ook landelijk komt er meer aandacht voor, maar die is nog verre van voldoende. ‘Het besef dat veel schade te voorkomen is, bijvoorbeeld door anders met het grondwaterpeilbeheer om te gaan, is nog onvoldoende tot politiek Den Haag doorgedrongen,’ constateren de organisaties.

CO2-uitstoot

Zij wijzen erop dat preventiemaatregelen ook een forse bijdrage kunnen leveren aan het milieuvraagstuk. Zo zorgt een hogere grondwaterstand in veenweidegebieden voor circa vier procent minder CO2-uitstoot. De coalitie roept het volgende kabinet op om aan te sturen op grondwaterpeilbeheer waarbij meer rekening wordt gehouden met de gevolgen voor funderingen en om te investeren in onderzoek naar methodes om bijvoorbeeld paalrot te voorkomen. Daar waar sprake is van tegengestelde belangen moet het Rijk dan knopen doorhakken op basis van gebiedsonderzoek.

Herstelfonds

‘Bovendien draaien huiseigenaren momenteel volledig op voor de vaak hoge herstelkosten van funderingsschade, terwijl zij geen invloed hebben op de oorzaken en daardoor volledig afhankelijk zijn van het grondwaterpeilbeheer door het waterschap of de gemeente. Er moet daarom een landelijk functionerend fonds komen voor onderzoek naar funderingsschade en een herstelfonds om huiseigenaren financieel bij te staan,’ vinden de aan de bel trekkende organisaties. Die benadrukken dat bij de aanpak van het probleem maatwerk vereist is omdat de ondergrond, de aard van de bebouwing en de wijze van funderen plaatselijk sterk kunnen verschillen.

Maatwerk

‘Met technische oplossingen kan de waterstand beter worden afgestemd op de behoeften. Soms kan tegen aanvaardbare kosten funderingsschade worden voorkomen via gerichte lokale maatregelen, zoals het per huizenblok reguleren van de grondwaterstand. Deze technologische mogelijkheden zijn nog lang niet uitgeput, zowel in ontwikkeling als in toepassingen,’ is de hoopgevende boodschap aan woningbezitters in onder meer Zaanstad. Hier richt de aandacht zich met name op het bieden van financiële ruimte aan eigenaren die zelf onvoldoede middelen bezitten om hun funderingen te repareren, maar gaat het in de politiek nauwelijks over een meer fundamentele aanpak om verzakkingen te voorkomen.

Reacties