Moskee stelt gemeente in gebreke vanwege trage vergunningprocedure

Foto: Facebook / Essalam Moskee

Het bestuur van de Essalam Moskee heeft de gemeente in gebreke gesteld wegens het niet tijdig beslissen over de aangevraagde omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van het gebedshuis aan de Madagaskar in Zaandam. Deze aanvraag is ingediend op 9 mei 2016 en de maximale termijn voor de behandeling is 26 weken. De nieuwbouw, die veel groter wordt dan het huidige pand, is echter omstreden.

De actie van het moskeebestuur betekent dat het college een dwangsom verbeurt wanneer niet binnen twee weken na de ingebrekestelling een besluit over de aanvraag is genomen. Een dwangsom is verschuldigd per dag dat het college in gebreke blijft, met een maximum van 42 dagen. De dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen 23 euro per dag, de daaropvolgende veertien dagen 35 euro en de overige dagen 45 euro per dag. In totaal kan de dwangsom in deze zes weken dus oplopen tot 1442 euro.

Termijnen niet te halen

Aangezien het wettelijk verplicht is dat een ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd voordat daarover een besluit kan worden genomen en er voor zowel het ontwerp- als het definitieve besluit nog een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig is, is het onmogelijk binnen de genoemde termijn van twee plus zes weken een besluit te nemen. De maximale dwangsom zal over acht weken dan ook verbeuren en betaald moeten worden.

Rechtszaak

Nadat de gemeeteraad een besluit heeft genomen in deze de politiek gevoelige kwestie moet gedurende zes weken een ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd waarover zienswijzen kunnen worden ingediend. Na deze termijn is opnieuw een besluit van de gemeenteraad nodig, ditmaal over de definitieve verklaring van geen bedenkingen. Daarna pas kan door het college worden besloten of er al dan niet een vergunning komt. Het zal dus nog maanden duren voordat er een definitief besluit ligt. Het moskeebestuur heeft nu aangekondigd naar de rechter te stappen als de termijnen uit de ingebrekestelling zijn verstreken en de dwangsommen zijn verbeurd zonder dat een besluit is genomen. Daarop kan Zaanstad zich alvast gaan voorbereiden.

Reacties