Te weinig ruimte voor Jongerenwinkel door ‘enorme toeloop’

De Jongerenwinkel is wegens gebleken succes verkast naar de Poelenburcht.
Foto: Google Street View

De in augustus vorig jaar in Poelenburg geopende Jongerenwinkel voor de jeugd uit Poelenburg en Peldersveld groeit uit zijn jasje. Na de heropening in juni na een gedwongen sluiting wegens corona is de toeloop enorm, staat in een brief van het college aan de raad. Er worden meer meisjes bereikt en er komt nu ook een jongere doelgroep, uit de twee hoogste klassen van de basisschool.

De Jongerenwinkel vervult een belangrijke rol in de dagbesteding en ontwikkeling van jongeren uit de twee wijken, aldus de brief. De Lobelia bleek te klein voor het aantal jongeren dat naar de winkel komt en die is daarom nu ondergebracht in de Poelenburcht. Daar kunnen de activiteiten coronaproof worden georganiseerd en er wordt door de jongerenwerkers strikt op toegezien dat de huidige maatregelen worden nageleefd. Er komen per dag nu zo’n 25 tot 40 jongeren. Het programma is aangepast op de behoeften van de verschillende doelgroepen en de jongere en de oudere groepen worden nu gescheiden. 

Verschillend aanbod

’s Middags is er een aanbod gecreëerd voor de doelgroep onder de zestien, er is een programma voor jongere kinderen (groepen 7 en 8) en er is meer aanbod voor meiden. ’s Avonds is de jongerenwinkel geopend voor de oudere jeugd, met extra aandacht voor hulpvragen van de jongeren op het gebied van bijvoorbeeld scholing, werk, financiën en huisvesting. ‘Het resultaat is dat de winkel dynamischer is. De wat oudere jongeren hebben meer ruimte om te doen wat voor hen nodig of interessant is, van huiswerk maken tot een CV schrijven tot een spel doen.’

De Jongerenwinkel is er met name voor jongeren die een zetje in de rug kunnen gebruiken. Zij kunnen er terecht voor activiteiten in het kader van talentontwikkeling en oriëntatie op de toekomst, maar ook voor vragen die meer op de korte termijn spelen zoals zaken rond geld, een sollicitatieadvies, een baan of stage en wonen. Er is aandacht voor het voorkomen dat jongeren afglijden richting de criminaliteit en er worden alternatieven voor geboden. De voorziening is niet bedoeld voor de opvang van hangjongeren die extra intensieve begeleiding of een hardere aanpak nodig hebben.

Samenwerking

Er is budget voor activiteiten die geprogrammeerd worden in samenwerking met FluXus, het Sportbedrijf en andere sport- en cultuurorganisaties. Zij ondersteunen de jongerenwerkers met parallelle activiteiten. Begin dit jaar zijn de eerste zes maanden van de jongerenwinkel geëvalueerd en de ervaringen zijn bijzonder positief: ‘De toeloop is groot en wanneer de winkel is geopend is het straatbeeld rustiger. Op basis van de evaluatie willen wij het jongerenwerk structureel voortzetten,’ laat het college weten. De belangrijkste conclusies uit de evaluatie luiden:

  • Jongeren ervaren de Jongerenwinkel als een aanwinst. Vanaf de opening was er gelijk een constante aanwas van jongeren, van 20 tot soms wel 50 jongeren per avond.
  • De Jongerenwinkel vervult een essentiële functie in de wijken als veilige plek voor oudere jongeren, die anders op straat zouden hangen. De wijkagenten zijn enthousiast; voor hen is het een plek waar ze jongeren naartoe kunnen sturen en waar ze activiteiten kunnen doen.
  • Partners als FluXus en het Sportbedrijf geven aan via de Jongerenwinkel in contact te komen met nieuwe doelgroepen die ze eerder niet bereikten. Ook krijgt de samenwerking tussen de netwerkpartners een nieuwe impuls omdat zij hun aanbod meer op elkaar moeten afstemmen en gezamenlijk kijken naar de volledigheid van het aanbod en waar de gaten zitten. Dit verbetert ook het aanbod dat beschikbaar is voor jongere jeugd. Het aanbod van activiteiten wordt bepaald door de jongeren, al is het een leerpunt dat de doelgroep vaak niet goed weet wat er mogelijk is en wat ze wil.

De invulling van het programma rondom oriëntatie op opleiding en werk is nog niet goed van de grond gekomen en het is nog zoeken naar manieren om goed aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren. De sluiting van de winkel wegens corona bleek zwaar voor de gebruikers. Er werd meer op straat gehangen en ook meer overlast gemeld. Ook dreigden jongeren af te haken door gebrek aan dagbesteding (mede doordat ook de scholen gesloten waren) en het verlies van baantjes. ‘Dat is een situatie die voorkomen moet worden omdat anders het criminele pad een uitweg uit de onmacht kan worden,’ vreest het dagelijks bestuur. Ook de wijkagenten gaven aan zich daarover grote zorgen te maken.

Ruimte problematisch

Ruimte blijft een vraagstuk, ook op de nieuwe stek. Hij is eigenlijk te groot voor de Poelenburcht. ‘Dit knelt op meerdere vlakken. Jongeren zijn dominant in het buurthuis en de coronaregels conflicteren soms met activiteiten van volwassenen. Daarbij is de locatie prima voor jongeren in Poelenburg, maar ver voor jongeren uit Zaandam Zuid, Peldersveld en de Rosmolenwijk.’ Er is nu een tijdelijke oplossing voor het ruimtegebruik gevonden door het plaatsen van een muurtje dat de winkel scheidt van de rest van de Poelenburcht. De Jongerenwinkel wil, ondersteund door de gemeente, kijken of en hoe zij de Lobelia open kan houden, omdat het belangrijk wordt gevonden om zichtbaar te blijven in de wijk.

Het activiteitenaanbod wordt dit najaar verder vergroot, op basis van de behoeften van jongeren. In de begroting die in november aan de raad wordt voorgelegd hebben B & W de financiering van de Jongerenwinkel structureel opgenomen, met jaarlijks 150.000 euro tot en met 2024. De Jongerenwinkel is zes dagen per week geopend van 16:00 tot 21:00 uur.

Reacties