Duurzame energie moet vooral van bestaande daken komen

Foto: Pixabay / Bruno

Zaanstad wil tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal zijn en werkt toe naar een circulaire stad met een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Zaanstad werkt daarvoor samen met 28 gemeenten, de provincie, de drie waterschappen en de netbeheerders in de energieregio Noord-Holland Zuid.

Alle partijen hebben het afgelopen jaar met elkaar én met inwoners en ondernemers gepraat over het grootschalig opwekken van duurzame energie. Het resultaat van al deze gesprekken staat in het  concept van de Regionale Energie Strategie. Het college heeft dat deze week de goedgekeurd. Nog voor de zomer wordt het besproken door de gemeenteraad. Zaanstad zet vooral in op zonne-energie. Wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt noemt het in een persbericht ‘mooi’ dat veel van de ideeën die zijn opgehaald bij inwoners nu mee zijn genomen in deze strategie.

Nader onderzoek

‘In Zaanstad zetten we vol in op het opwekken van zonne-energie op bestaande infrastructuur. Zo zijn er onder andere veel geschikte daken van bedrijfsgebouwen. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan het vergroten van het aandeel zonne-energie. Ook zijn er plekken aangewezen die mogelijk geschikt zijn voor extra zonne- en windenergie. Deze plekken worden nog nader onderzocht op haalbaarheid,’ zegt ze in een bericht van de gemeente. De concept-RES NHZ is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot.

Boven grote parkeerplaatsen

Stap voor stap overgaan van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is afgesproken in het landelijke Klimaatakkoord. In de Regionale Energiestrategie wordt daarbij eerst gekeken naar het opwekken van duurzame elektriciteit met bestaande technieken: wind- en zonne-energie. Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s en iedere regio moet een plan maken waarin staat op welke plekken er mogelijkheden zijn voor zonne- en windenergie en hoeveel energie daarmee opgewekt wordt.

De energieregio NHZ verwacht de komende tien jaar 2 ,7 terawattuur (een TWh is 1.000.000 MegaWatt) zonne-energie te kunnen opwekken door slim gebruik te maken van al bestaande infrastructuur. De regio Zaanstreek-Waterland draagt hier met 0,43 TWh aan bij door zonne-energie te realiseren op alle bestaande grote(re) daken, op uitgeefbare – en dus nog niet in gebruik genomen – grond van bedrijventerreinen, boven grote parkeerplaatsen en via de al bestaande en aangevraagde zon- en windprojecten.

Zorgen

Daarnaast zijn in de regio twee zoekgebieden aangewezen die nader onderzocht moeten worden op haalbaarheid. Voor de Zaanstreek zijn dit zon en wind langs de A7, A8 en A10 (geluidsschermen en middenberm) en in Noordzeekanaalgebied. Er zijn al veel initiatieven voor het opwekken van duurzame energie en energiebesparing in de regio. Aan de andere kant maken mensen zich zorgen over de natuur en het landschap en de cultuurhistorische waarden van dorpen en steden. Ook zijn er zorgen over de negatieve effecten die windturbines kunnen hebben op het woongenot.

In de concept-RES zijn de uitkomsten van deze gesprekken verwerkt. Na de zomer en de beoordeling door de raad wordt gestart met het participatieproces, waarbij de zoekgebieden verder worden onderzocht. Ook hierbij worden inwoners, energiecoöperaties, experts, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken. Het is de bedoeling dat de definitieve RES voor onze energieregio voor 1 oktober wordt vastgesteld.

Reacties