‘Gemeente goed bezig met actiegerichte visie op detailhandel’

Foto: Twitter

Zaanstad springt er in Nederland positief uit wat betreft haar ‘actiegerichte detailhandelsvisie’. Er is beleid geformuleerd waarin duidelijke keuzes worden gemaakt. ‘Sterk is dat in Zaanstad met belanghebbenden een twaalftal actielijnen is afgesproken’, aldus de Lokale Monitor 2017 van Detailhandel Nederland.

In het stuk (lokale_MonitorV6,pdf) maakt Detailhandel Nederland inzichtelijk welke keuzes lokale politici kunnen maken voor een gezond detailhandelsklimaat. In het najaar behandelen alle gemeenten hun begroting voor volgend jaar. Detailhandel Nederland roept lokale politici op om de lokale lasten stevig tegen het licht te houden en te onderzoeken of bijvoorbeeld parkeertarieven kunnen worden verlaagd, afgeschaft of vervangen door alternatieven.

Leegstand

Winkelgebieden vormen het kloppend hart van de buurt. Er zijn in Nederland 100.000 unieke winkeliers die samen ruim 780.000 medewerkers in dienst hebben. Mede als gevolg van de opmars van online winkelen staat de sector echter onder toenemende druk. Er is een overaanbod van winkels in de detailhandel: gemiddeld staat ruim 7,4 procent van de winkelvloeroppervlakte dit jaar leeg. Detailhandel Nederland maakt zich grote zorgen over dat hoge percentage, want door leegstaande panden neemt de aantrekkelijkheid van binnensteden en winkelgebieden af.

De leegstand is wel kleiner dan op de meetdatum 1 juli 2016, toen die nog 8,3 procent bedroeg. Een belangrijke verklaring voor deze daling is de afname van het aantal winkelpanden. Begin 2017 waren er bijna 500 panden en 300.000 vierkante meter minder dan begin 2016. Het merendeel van deze winkels is omgebouwd tot woningen. In bijna 1000 gevallen werd een pand gevuld met horeca. Daarnaast is een deel van de teruglopende leegstand te verklaren doordat voormalige V&D-panden een nieuwe bestemming vonden.

Noord-Holland

In Noord-Holland liep de leegstand terug van 7 naar 6,2 procent, waarmee de provincie alleen Utrecht voor moet laten gaan (van 7,1 naar 5,8 procent). Limburg scoort het slechtst (van 11 naar 10,2 procent) en in Zeeland bleef het percentage onveranderd op 7,6. In Friesland (van 8,8 naar 6,6 procent) en Groningen (van 9,6 naar 7,2) daalde de leegstand het snelst.

Stadshart Zaandam

In het hart van Zaandam is het leegstandscijfer 6,7 procent, wat hoger is dan de percentages in de centrale winkelgebieden in de stad Utrecht (3) en in Amsterdam (3,3), maar positief vergeleken met steden als Assen (21,8), Vlissingen (18,3), Breda (17,2) en Lelystad (14,4).

Detailhandel Nederland heeft in 36 gemeenten de tarieven van de onroerendezaakbelasting met elkaar vergeleken. De gegevens zijn afkomstig uit de Atlas van de lokale lasten 2015 en 2016 van COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) van de Rijksuniversiteit Groningen. Leiden heeft ruimschoots het hoogste OZB-tarief – waarbij opgemerkt moet worden dat daar een deel van de OZB-opbrengst naar een ondernemersfonds gaat – gevolgd door Groningen, Enschede, Apeldoorn en Leeuwarden.

Qua OZB een middenmoter

Lelystad verdient volgens Detailhandel Nederland een pluim. Deze gemeente had al het laagste tarief in 2015, maar de gemeenteraad heeft besloten in 2016 geen OZB meer te heffen voor gebruikers van niet-woningen. Het maakt dus nogal een verschil of je als winkelier in Leiden zit, waar voor een relatief eenvoudig pand (veelal eenmanszaken) bijna 1300 euro aan onroerendezaakbelasting betaald moet worden of in Lelystad, waar je niets verschuldigd bent. Zaanstad zit op dit gebied in de middenmoot.

Winkeldiefstal is een groot probleem, dat winkeliers jaarlijks ongeveer 600 miljoen euro kost. De aanpak van winkeldiefstal verloopt moeizaam, met name door een gebrek aan prioriteit bij de opsporende instanties en het moeizame aangiftetraject. Dit zorgt ervoor dat er weinig aangifte wordt gedaan: al jaren rond de 40.000 keer per jaar. Op gemeentelijk niveau kunnen verschillende maatregelen worden genomen om winkeldiefstal aan te pakken. Zo kan er gebruik worden gemaakt van de regeling van Stichting Afrekenen met Winkeldieven. Bij iedere winkeldiefstal kan een schadevergoeding van 181 euro worden verhaald op de dief.

Reacties

Cookieinstellingen