Geen actievere rol gemeente bij herontwikkeling Peperstraat

Een beeld van de bijeenkomst op 18 september over de Peperstraat in de Sint Bonifatiuskerk.
Foto: Facebook / AVV Zaanstad

Ondernemers in en bewoners van de te slopen flats in de Zaandamse Peperstraat beklaagden zich via Democratisch Zaanstad over de handelwijze van de gemeente, maar het college is zich van geen kwaad bewust. Uit de antwoorden op schriftelijke vragen van DZ-fractievoorzitter Juliëtte Rot blijkt dat het college meent dat de betrokkenen voldoende geïnformeerd en begeleid worden, al is het ‘bij een dergelijke grote ontwikkeling met sloop en verhuizingen niet te voorkomen dat emoties een rol spelen’.

Een aantal ondernemers had graag gezien dat de gemeente een actievere rol zou spelen in de gesprekken over de (tijdelijke) verhuizing van de bedrijven, maar de gemeente is hierin geen partij. ‘Uiteraard’ is wel in de gesprekken met de ontwikkelaar ‘de wens uitgesproken dat men coulance dient te betrachten in de gesprekken zodat er voor alle partijen een goede uitkomst zou zijn’. Die gesprekken zijn juist al in een heel pril stadium van de planvorming van start gegaan om alle betrokkenen in de Peperstraat de kans te geven om tot een passende oplossingen voor de eigen situatie te komen. ‘Ondanks de keerzijde dat bij vroeg informeren nog niet alles over het vervolgproces helder is en er onzekerheid kan ontstaan, is het college er voorstander van dat betrokkenen vanaf een vroeg stadium worden meegenomen.’

Eigen verantwoordelijkheid

De gemeente en ook ontwikkelaar Accres Real Estate staan klaar om ondernemers en huurders een handje te helpen, die hebben daarnaast zelf ook de taak om op zoek te gaan naar een alternatieve locatie voor hun onderneming en een andere woning, aldus de beantwoording. ‘De gemeente denkt mee over tijdelijke en definitieve oplossingen. Het is echter primair aan de huurder en verhuurder om samen tot een invulling van de oplossing te komen.’ Er komt in elk geval geen protocol voor dergelijke massale stadsvernieuwingsprojecten: ‘Iedere situatie van gebiedsvernieuwing is uniek en kent daarmee zijn eigen benadering. Dat ligt in de eigendomssituaties, planvorming, huidige bestand, toekomstige invulling en nog vele andere zaken.’

Continu in gesprek

De gemeentelijke organisatie weigert geen gesprekken met bewoners, zo weerlegt het schrijven een beschuldiging van Democratisch Zaanstad. ‘De insteek van MAAK.Zaanstad is om continu in gesprek te zijn met de stad. Voor MAAK.Centrum Oost is dat niet anders. Zo zijn er in het kader van de analyse en het perspectief verschillende openbare bijeenkomsten geweest, worden er individuele gesprekken gevoerd en is er een tijdelijke ruimte aan de Peperstraat in gebruik. Ook zijn de contactgegevens van de procesmanager en wijkmanager op verschillende manieren kenbaar gemaakt. Specifiek voor de ontwikkeling van de Peperstraat is op 28 augustus een bijeenkomst geweest voor de bewoners c.q. huidige huurders. Tijdens deze avond is de gemeente ook aanwezig geweest. Ook bij de andere bijeenkomsten, waarvoor omwonenden en wijkbewoners waren uitgenodigd, was de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden en in gesprek te gaan.’ ‘Om ruis te voorkomen’ worden de gesprekken zoveel mogelijk gevoerd in aanwezigheid van alle betrokken partijen, dus ook Accres, ‘zodat informatie uit de eerste hand kan worden gedeeld’.

Grote impact

Dat de benadering bij de bewoners overkomt als een gebrek aan empathisch vermogen en dat die zich genoodzaakt hebben gezien om juridische ondersteuning in te kopen doet geen alarmbel afgaan: ‘Het college vindt het begrijpelijk dat de huurders behoefte hebben aan extern advies. Hiervoor zijn door de huurders verschillende offertes opgevraagd. De commerciële partij heeft aangeboden de kosten voor dit advies (indien redelijk) te vergoeden.’ Stadsvernieuwing van een dergelijke omvang heeft een grote impact, zeker op de huidige bewoners en ondernemers, erkent het college. ‘Enerzijds is dat het geaccepteerde gevolg van de belangenafweging die is gedaan bij de vaststelling van de ambities en het beleid. Anderzijds vraagt dat gevolg zeker zorgvuldige monitoring en waar mogelijk meedenken van de gemeente en dus een houding en positie van verbinding, bereikbaarheid en beschikbaarheid voor overleg. Daarop zet het college maximaal in. Uw signalen waar de uitvoering qua zorgvuldigheid in de bejegening van betrokkenen verbeterd kan worden stellen wij op prijs en nemen we open en transparant in heroverweging.’

 

Reacties