Bewoners en ondernemers sloopflats Peperstraat in zak en as

Een impressie van de nieuwe Peperstraat.
Foto: Gemeente Zaanstad

Ondernemers en bewoners van de te slopen flats in de Peperstraat in Zaandam zitten in zak en as over wat de toekomst voor hen in petto heeft. De ondernemers omdat ze hun bedrijven in gevaar zien komen en de bewoners die als eerste moeten vertrekken omdat ze vrezen straks op straat te staan. De laatsten zoeken nu juridische bijstand. En de gemeente geeft niet thuis.

Dat schrijft Democratisch Zaanstad in vragen aan het college. De ondernemers zien de continuïteit van hun bedrijfsvoering belemmerd worden omdat hen geen vervangende bedrijfsruimte aangeboden wordt. Zij zullen met enorme kosten worden geconfronteerd voor de herinrichting van een eventuele nieuwe locatie. En bij terugkeer naar de Peperstraat zal sprake zijn van aanmerkelijk hogere huurprijzen. ‘Daarbij komt dat de zichtbaarheid van de ondernemingen en de benodigde parkeerfaciliteiten vooralsnog niet kunnen worden gegarandeerd,’ aldus DZ. Die partij maakte een ronde langs de betrokken partijen en ontmoette vooral veel boosheid richting de gemeente.

Terughoudende opstelling

De terughoudende opstelling van de gemeente is zeer bepalend in deze situatie. Door aanhoudende druk vanuit een aantal ondernemers wordt er nu wel met een paar van hen gesproken, maar het verloop daarvan wordt door de meeste ondernemers niet als constructief ervaren.’ Een aantal andere collega’s slaagt er niet eens in om tot een gesprek te komen en heeft om die reden zelf met vastgoedeigenaar Accres Real Estate getracht om tot oplossingen te komen. Dat is vooralsnog niet gelukt. De winkeliers en kantoren dienen per november 2020 weg te zijn. Een andere locatie met dezelfde eigenschappen vinden is echter ‘complex’, schrijft DZ.

Die fractie vindt dat hulp bij het zoeken naar alternatieve en dan wel een tijdelijke locatie tot de nieuwbouw in de Peperstraat gereed is onderdeel hoort te zijn van een beleidsvisie. Ook ontbreekt een protocol bij dergelijke grootschalige projecten. Daar al in 2015 wel over gesproken, maar er is geen concreet resultaat uitgekomen. ‘De ontevredenheid van ondernemers levert geen bijdrage aan de wens om de meest ondernemersvriendelijke gemeente van Nederland te worden,’ houdt raadslid Henk Terol het dagelijks bestuur nu voor. ‘Ondernemers missen begrip en inlevingsvermogen van de kant van de gemeente.’

Fietsenwinkel

Als voorbeeld noemt hij de fietsenwinkel in de Peperstraat die een oppervlakte van ongeveer 500 vierkante meter nodig heeft om economisch levensvatbaar te zijn, waarbij ook een zichtplek en ruimte om de fietsen buiten te kunnen uitstallen van essentieel belang is. Waarom is deze ondernemer de te huur staande winkelruimte op de Burcht / Zuiddijk met een vloeroppervlakte van 1000 vierkante meter niet tijdelijk aangeboden? ‘Vindt het college het niet haar taak, en dus de taak van de ambtelijke organisatie om zich te verplaatsen in de problematiek waarin zowel ondernemers als bewoners zich nu bevinden en om mee te denken over oplossingsgerichte ideeën en suggesties?’

Bewoners

Voor bewoners die hun hun woningen voor eind 2020 moeten verlaten is de situatie volgens DZ net zo schrijnend. Veel gezinnen met kinderen zijn niet in staat het probleem op te lossen. ‘De opzegging van de huurovereenkomsten is voor hen dermate ingrijpend dat de opgerichte bewonerscommissie nu zelfs genoodzaakt is om juridische hulp te zoeken. De gemeente heeft te kennen gegeven alleen met bewoners in gesprek te willen in aanwezigheid van Accres,’zo ontdekte Terol. En dat is dan weer oneerlijk omdat er met de ondernemers wel, hoewel mondjesmaat, gesproken wordt.

Ook de bewoners wordt geen alternatieve woonruimte aangeboden en er kan niet worden gegarandeerd dat wanneer ze wel iets vinden de vaste lasten en de huurprijs niet zullen stijgen bij een gelijkwaardig wooncomfort. ‘De bewoners van de fase 1-flats voelen zich niet gehoord en ervaren dat hun belangen onvoldoende worden beschermd door de afstandelijke houding van de gemeente. Accres is niet van plan de financiële consequenties van het snelle beëindigen van huurcontracten te compenseren. Accres-consultenten hebben per woning een soort schouw uitgevoerd om ze te beoordelen voor een eventuele compensatieregeling voor aangebrachte woningverbeteringen. Verschillende consulenten lijken echter te hebben gewerkt met verschillende waardebeoordelingen.

Terol vraagt zich af of het college wel weet dat de gemeentelijke organisatie alleen in overleg wil met de bewoners als Accres daarbij aanwezig is. Is het college zich ervan bewust dat deze houding onbegrijpelijk is voor de bewoners en uw gebrek aan empathisch vermogen zeer negatieve gevolgen heeft voor het imago van onze stad?’ Dat de bewoners zich genoodzaakt zien om zich te organiseren vanwege de starre houding van de gemeente en de onmogelijkheid om daarmee in gesprek te komen en nu trachten hun rechten via juridische weg te onderbouwen is voor DZ al helemaal onbestaanbaar. ‘Is het college bereid om een langdurige juridische procedure te voorkomen en snel en adequaat met de bewoners naar oplossingen te zoeken?’

Verdeel en heers

Bij de betrokken is een gevoel van ‘verdeel en heers’ ontstaan, wat leidt tot wantrouwen onder ondernemers en bewoners. Wat gaat het college concreet doen om dit beeld weg te nemen, vraagt Terol ook. Democratisch Zaanstad vindt in elk geval dat de gemeente moet gaan werken aan protocollen voor ondernemers en inwoners die in de toekomst met dezelfde problemen als de mensen in de Peperstraat te maken krijgen. Zodat die niet hoeven mee te maken wat daar nu speelt.

Reacties