Krommenieërs niets opgeschoten met ‘burenoverleg’ Eilanden van Hain

Foto: AM

Wat door het gemeentebestuur werd geïntroduceerd als hét voorbeeld van een geslaagde paticipatie van inwoners bij de totstandkoming van nieuwbouwplan Eilanden van Hain in Krommenie dreigt zich te ontpoppen als een proces dat zo de leerboeken in kan ter illustratie van hoe het juist niet moet. Volgens de Bewonerscommissie sportparken Provily en de Slibkuil walst projectontwikkelaar AM niet alleen over de huidige bewoners maar ook over de gemeente heen, waardoor nu de bouw van niet de eerste Zaanse wijk zonder een goede ontsluiting dreigt.

De bewoners zijn bijzonder ontstemd over het concept Eindadvies burenoverleg Eilanden van Hain dat nu op tafel ligt, na een aantal ‘burenoverleggen’ geleid door de communicatiespecialisten van Beaumont, een door AM gehuurd en betaald bureau. ‘Oordeel: de bewonerscommissie constateert dat dit geen advies is, maar een samenraapsel van meningen, opmerkingen en stellingen waaruit op dit moment geen enkele, maar dan ook geen enkele conclusie kan worden getrokken. Vanwege het hybride karakter van dit eindadvies kunt u vooralsnog geen inhoudelijke reactie van ons verwachten. Zonder enige verdere inspraak van de terzijde geschoven bewonerscommissie en overige insprekers gaan AM en de gemeente Zaanstad met al die tientallen meningen etcetera van individuele bewoners aan de slag zonder dat duidelijk is welke weging hieraan wordt toegekend en komen dan met een uitgewerkte versie van het plan. Het is een black box waarvan de uitkomst niet vaststaat,’ zo luidt hun vernietigende kijk op de zaak.

Belofte verbroken

‘Tel daarbij op dat de vertegenwoordigers van de gemeente niet opgewassen zijn tegen de denkkracht van projectontwikkelaar AM en er ontstaat een beeld van een doorduwende projectontwikkelaar die koste wat het kost het eigen plan wil doorzetten zonder daarbij de belangen van de huidige bewoners mee te wegen.’ Wethouder Hans Krieger heeft volgens de bewonerscommissie afgelopen mei in het bijzijn van de programmamanager van MAAK.Zaanstad Noord toegegeven dat de gemeente bij het participatieproces tot dan toe ‘had gefaald’. Hij zegde toe om op korte termijn de geschonden vertrouwensrelatie met de bewonerscommissie te herstellen en met oplossingen te komen. Dat leidde tot de interventie van Beaumond: volgens de bewoners ‘een doorzichtige poging om ons als bewonerscommissie buitenspel te zetten, zodat geen gebruik meer hoefde te worden gemaakt van alle expertise die wij gedurende het participatieproces hebben opgebouwd en ingebracht’. Krieger is daarmee zijn belofte niet nagekomen, aldus de Krommenieërs.

Het burenoverleg met individuele bewoners die zich konden aanmelden tot een groep van maximaal zo’n vijftien deelnemers is volgens een brief van de bewoners aan Beaumont Communicatie – die ook naar de gemeenteraad is gestuurd en openbaar is – desastreus verlopen. ‘In een vijftal bijeenkomsten met bewoners van gedeeltelijk dezelfde, maar vaak wisselende samenstelling en in steeds grotere groepen aan het eind wel oplopend tot zo’n 40 personen werden de van tevoren vastgestelde onderwerpen besproken. In die bijeenkomsten werden door inleiders van de gemeente en projectleiders van AM de onderwerpen toegelicht, waarna de mening van de bewoners werd gevraagd. Dit leidde niet tot een opbouw van vertrouwen.’ Integendeel: per vergadering werd de stemming van de bewoners vijandiger: ‘Men voelde zich niet gehoord, vooral door de weigering van AM om ook maar een millimeter te bewegen kreeg men het gevoel murw gebeukt te worden.’

Ontsluitingsweg

Als voorbeeld wordt gegeven dat in de leidraad voorafgaand aan de gunning een ontsluitingsweg hoog op de prioriteitenlijst stond. AM stelde hierop de aanleg voor van wat de Sportlaan is gaan heten, maar die ontsluiting blijkt technisch niet mogelijk te zijn. Volgens de bewoners zou het daarom voor de hand liggen om AM terug te sturen naar de tekentafel en te zorgen voor een aanvaardbare ontsluiting van de Eilanden van Hain. De verkeersdeskundige van Zaanstad buigt in de ogen van de bewoners echter mee met de ontwikkelaar en faciliteert de ontsluiting van de nieuwe wijk via het bestaande wegennet. ‘Iets wat alleen al op basis van vooronderzoek tot grote verkeers- en milieuproblemen leidt op tal van belangrijke plekken in Krommenie.’

Blijven meepraten

Ons bezwaar als bewonerscommissie is dat dit participatieproces geen echte participatie van bewoners is, maar een rituele dans. Men hoort alle meningen en adviezen aan, maar er wordt niet echt geluisterd en de vrees bij de bewonerscommissie is groot dat de belangen van de huidige bewoners ondergeschikt worden gemaakt aan de nieuwbouwplannen.’ De bewoners willen echter in de toekomst ondanks ‘de zware hypotheek’ die daar inmiddels op rust blijven meepraten over alle ontwikkelingen. Zij hebben immers te grote belangen bij discussies over de landschappelijke inpassing van de wijk in een teer en kwetsbaar gebied; de ‘discutabele wijzigingen van de waterhuishouding met schade aan woningen ten gevolge van zandophoging en veenwerking’; de juiste keuze van ontsluitingswegen en oplossingen voor schaduwwerking en privacy. Dat alles willen ze ‘niet zonder slag of stoot’ overlaten aan AM en de gemeente.

 

 

Reacties