Raad van State zet licht op groen voor kap 272 bomen in Het Kalf

Ook die ene behoudenswaardige kastanjeboom mag eraan geloven.
Foto: Google Street View

De zaag mag van de Raad van State in 272 bomen in de Beken- en Merenbuurt in Het Kalf in Zaandam worden gezet. Ook één boom die als ‘behoudenswaardig’ werd gekwalificeerd gaat om. Het belang van een nieuwe riolering gaat boven dat van de kastanjeboom die tegenover de flat Bergumermeer 26-51 staat.

De gemeente heeft op alle fronten gewonnen van de tegenstanders van de kap, die een laatste poging deden om de uitspraak van de rechtbank van 16 mei ongedaan te maken. De bezwaren richtten zich onder andere op de onderbouwing van de kapvergunning – die onvoldoende zou zijn – en op een te beperkte invulling van het begrip natuurwaarde: niet alleen het feit dat er beschermde dieren in een boom huizen bepaalt die waarde maar ook het belang van de bomen voor de omgeving en het daarbij behorende ecosysteem. Ingebracht was verder dat de te kappen bomen een cultuurhistorische en landschappelijke waarde vertegenwoordigen omdat ze sinds de bouw van de wijk daar een karakteristiek onderdeel van zijn.

Bezwaren verworpen

De Raad van State gaat er niet in mee. De gemeente heeft voorafgaand aan de vergunningverlening voor de kap alle bomen stuk voor stuk geïnventariseerd en een overzicht gemaakt. In deze zogeheten kaplijst is per boom vermeld wat de waarde van de boom is, wordt ingegaan op de toekomstverwachting en de beheersituatie en is beoordeeld of er aanvullende redenen voor kap zijn. De conclusie was dat de bomen ‘weinig tot geen natuurwaarde hebben’ en de hoogste bestuursrechter vindt dat nier onredelijk. ‘De enkele omstandigheid dat de bomen bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit dan wel voedsel leveren voor dieren is onvoldoende om tot de conclusie te komen dat reeds om die reden sprake is van een weigeringsgrond’ voor de kap, aldus de uitspraak.

Het college mocht er bij de beoordeling van de aangevraagde kapvergunning ook rekening mee houden dat de bomen in een stedelijke omgeving staan en dat ‘geen groepen van bomen worden gekapt waarbij de kap van één van de bomen in de groep gevolgen heeft voor de natuurwaarde van de nog resterende bomen’. Het gaat om losstaande bomen die van weinig waarde zijn voor de gespaarde exemplaren. Uit een quick scan is bovendien niet gebleken dat er vleermuizen foerageren of dat beschermde vogels in de bomen broeden.

Kastanjeboom

Wat de kastanje betreft overwoog de rechter dat de rechtbank redelijkerwijs meer gewicht mocht toekennen aan het vervangen van de riolering dan aan de boom. De gemeente heeft de plicht om problemen met de rioolaansluiting van huishoudens en wellicht stankoverlast te voorkomen. ‘Voldoende aannemelijk is daarbij dat het handhaven van het oorspronkelijke riool onder de kastanjeboom daarbij niet mogelijk is,’ vindt de Raad van State, en daarenboven heeft de kastanjeboom nog slechts een beperkte levensverwachting die de kosten die gepaard zouden gaan met een verplaatsing niet rechtvaardigd.

De kap kan nu beginnen. Voor de 272 bomen die uit de Beken- en Merenbuurt verdwijnen wil het college 204 bomen herplanten in dezelfde buurt en 68 bomen in overige delen van Het Kalf of in het Jagersveld.

Reacties