Bij woningsplitsing straks ook gevolgen voor buurt mee laten wegen

Foto: Pixabay / Lady DIY

Het verbouwen van woningen tot meerdere wooneenheden wordt in de toekomst waarschijnlijk lastiger, omdat het college begint in te zien dat dit ook overlast kan veroorzaken in buurten waar al te enthousiast gesplitst en verkamerd wordt. Op dit moment hebben eigenaren geen aparte splistingsvergunning nodig die zaken als de effecten op de leefbaarheid in de directe omgeving toetst, maar daar komt vermoedelijk verandering in.

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de SP stelt het college dat er op dit moment te weinig instrumenten zijn om dergelijke gevolgen mee te nemen bij de beoordeling van splitsingsaanvragen. In verreweg de meeste gevallen is voor het splitsen van woningen een omgevingsvergunning nodig omdat er nagenoeg altijd aanpassingen nodig zijn wat betreft de brandveiligheid. Die omgevingsvergunning wordt getoetst aan het geldende bestemmingsplan. Als dat voorziet in een maximaal aantal woningen, dan kan splitsing van woningen op grond daarvan worden afgewezen – maar de meeste bestemmingsplannen kennen zo’n maximum niet. Een uitzondering daarop is bijvoorbeeld Oude Haven.

Leefbaarheid al in het geding

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning wordt verder gekeken naar het Bouwbesluit en de Bouwverordening en als er veranderingen aan de buitenkant van het pand nodig zijn ook naar de Welstandsnota. Maar alleen als een maximum aan het aantal woningen in een gebied is bepaald in het bestemmingsplan is er nu ruimte om ook de leefbaarheid mee te wegen. Er zijn echter wel plannen om woningsplitsing strakker te gaan reguleren om de leefbaarheid in buurten te beschermen. Die staat in Zaandam al onder druk in de Russische Buurt, Poelenburg en op de Zuiddijk en de Burcht. ‘Daarnaast wordt nagegaan of de Zaanse regelgeving nog adequaat is,’ meldt het college naar aanleiding van de vragen van de SP.

Maximum per postcodegebied

Die partij stelde voor om niet meer dan twee woningen per postcodegebied te splitsenen het college is bereid om naar dat idee te kijken, omdat de eigen plannen nog niet concreet zijn. Wat wel duidelijk is, is dat ook de omzetting van woning naar kamerverhuur erbij betrokken wordt. Wat uitbuiting van arbeidsmigranten door pandeigenaren betreft laten B & W weten dat dit een landelijk probleem is en niet eenvoudig op te lossen. Door intensieve ambtelijke controles en handhaving wordt wel getracht misstanden zoveel mogelijk aan te pakken.

Woningdelen soms gewenst

Soms is woningdelen gewenst vanuit het oogpunt van een betere benutting van de woningvoorraad’, schrijft het college ook. ’We stimuleren bijvoorbeeld Friendscontracten (woningdelen door jongeren), Onder de pannen (kamerverhuur aan iemand die even zonder thuis zit) en de hospitaregeling. Daarom willen we woningsplitsing en kamerverhuur niet onmogelijk maken. De gemeente heeft echter ook oog voor de overlast die woningsplitsing en kamerverhuur met zich mee kan brengen in sommige buurten. Om deze overlast te beperken doen we onderzoek naar mogelijkheden tot regulering.’

Reacties