Drie mogelijke locaties voor tijdelijke starterswoningen

Foto: Flickr

Er komen onderzoeken naar de mogelijkheden om tijdelijke huisvesting voor starters te realiseren op schiereiland De Hemmes en op Sportpark Poelenburg in Zaandam en op het terrein van korfbalvereniging KZ in Koog aan de Zaan. Twee andere mogelijke locaties – op de plek van zwembad De Slag en langs de Zuidervaart in Zaandam – zijn voorlopig afgevallen.

De Hemmes was al eerder in beeld voor tijdelijke bewoning, in de aanloop naar permanente bebouwing. ‘Echte’ huizen zijn daar op dit moment niet mogelijk vanwege de industrie in de onmiddellijke nabijheid. De gemeenteraad droeg het college vorig jaar middels een motie op om in alle dorpen en in Zaandam naar plekken voor tijdelijke woningen te zoeken, maar dat is niet gelukt. ‘Mochten er initiatieven van derden zijn om tijdelijke huisvesting te realiseren, dan worden die natuurlijk in behandeling genomen,’ staat in een brief aan de raad.

Ouderen afgevallen

De motie sprak ook van tijdelijke huisvesting voor ouderen, maar daar ziet het college niets in: met name die groep hecht aan zekerheid wat betreft hun woonplek en ze zijn bovendien te honkvast. De drie kansrijke plekken voor tijdelijke starterswoningen – we hebben het dan over minimaal tien jaar – zijn alle in het bezit van de gemeente of van een corporatie. Het gebruik van braakliggende terreinen heeft volgens het college de voorkeur boven het verbouwen van langdurig leegstaande panden, omdat in het eerste geval meer wooneenheden kunnen worden gerealiseerd. Op geen enkele plek kan overigens meteen worden begonnen met bouwen: er is overal eerst een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

Jongeren en spoedzoekers

Onder starters worden naast jongeren ‘voor een belangrijk deel’ ook spoedzoekers verstaan. ‘De selectiecriteria voor bewoners en zorgvuldig beheer op de locatie zijn de randvoorwaarden voor het succes van dergelijke woonvormen,’ schrijft het college, zonder de woonvormen waaraan gedacht wordt nader te omschrijven. Dat kan dus gaan om klaine hoissies, maar ook om containerwoningen. Voor de drie plekken in Zaandam en Koog aan de Zaan die zijn aangewezen moeten business cases nu uitsluitsel geven over de maakbaarheid en haalbaarheid van de locaties.

Interesse bij corporaties

Bij het opstellen van de business cases worden ook de Zaanse woningcorporaties betrokken, die bij oriënterende gesprekken al aangegeven hebben interesse te hebben in tijdelijke huisvesting en ook wordt gesproken met omwonenden en andere belanghebbenden. De kosten van de verkennende onderzoeken zijn begroot op 130.000 euro.

 

 

Reacties