Cultuurcluster duikt weer op: vragen bij verdeling campagnegelden

Foto: PxHere

Net nu alle stof rondom het Cultuurcluster en het referendum daarover leek te zijn neergedaald, heeft de Partij voor Ouderen en Veiligheid nog wat vragen voor de gemeentelijke projectleider van de volksraadpleging wat betreft de geldelijke ondersteuning van campagnevoerders. Met name de bijdrage voor de lokale omroep stuit op onbegrip.

Hoe kan het dat een gesubsidieerde instelling nogmaals een subsidie ontvangt om te doen waarvoor zij toch al subsidie ontvangt, namelijk het informeren van inwoners, vraagt POV-voorman Harrie van der Laan zich af. Ook wil hij weten waarom de namen van particuliere ontvangers van een bijdrage niet openbaar zijn gemaakt. Er ging bijna 44.000 euro naar elf campagnes.

Privacy

Die zijn in de stukken anoniem gebleven uit het oogpunt van privacy, maar daar Van der Laan is het daar niet mee eens. ‘Ik verzoek u dringend allen die subsidie hebben ontvangen wél bekend te maken.’ Omdat het bij subsidies om belastinggeld gaat, wil Van der Laan daarover ‘volledige transparantie’ betrachten. De POV strijdt al langer voor meer openheid over subsidies en de ontvangers daarvan.

De verdeling van het budget dat beschikbaar was voor voor- en tegenstanders van het Cultuurcluster en voor neutrale campagnes en de gevolgde werkwijze worden momenteel door de Referendumcommissie geëvalueerd en de uitkomst daarvan wordt na het zomerreces verwacht. De Referendumcommissie was verantwoordelijk voor de toekenning van bijdragen op grond van de ingediende plannen.

Eén aanvraag afgewezen

Campagnevoerders konden online een aanvraag met een uitgebreide toelichting indienen. De Referendumcommissie heeft vervolgens op basis van de aanvraag en een gesprek met de indiener een financiële ondersteuning toegezegd, al dan niet na bijsturing op het campagneplan. Het geld is uitbetaald op basis van concrete facturen voor de activiteiten waar ondersteuning voor toegezegd is, aldus de gemeente. Eén aanvraag is afgewezen, omdat het een (overwegend) commerciële activiteit betrof.

Mediawet

Wat de lokale omroep betreft hebben gemeenten op basis van de Mediawet sinds 2010 een bekostigingsplicht. Student Arci van Ree van Open Eyes deed dit jaar onderzoek naar de gemeentelijke bijdragen en vroeg afgelopen februari alle gemeenten welk bedrag zij in 2017 aan hun omroep overmaakten.

Op 1 maart hadden 145 van de 380 inhoudelijk gereageerd en bleken er 37 gemeenten te zijn die minder betalen dan wat zij daarvoor van het Rijk ontvangen, namelijk 1,20 euro per huishouden per jaar. De rest betaalt een bedrag dat varieert van 1,20 tot 8,89 euro (Oss). In Zaanstad was dat vorig jaar 1,30 euro per huishouden. In een filmpje (in deze pdf) komen de discrepanties aan de orde.

 

 

Reacties