Alarmerende berichten over ‘zorgwekkende’ stoffen in stookolie zeeschepen

Foto: Wikipedia / Hervé Cozanet

Er zijn schadelijke en zelfs ‘zeer zorgwekkende’ stoffen aangetroffen in stookoliemonsters van zeeschepen in de Rotterdamse haven. Het gaat onder meer om lood(verbindingen), trichlooretheen en cyclododecatrieen. Op grond van internationale regels mogen die stoffen niet in stookolie voorkomen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de stookolie in Rotterdam onderzocht, maar verwacht mag worden dat die ook in andere havens zoals die langs het Noordzeekanaal voorkomt. Een karakteristiek van schepen is immers dat ze zich verplaatsen. Schadelijke polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) zoals naftaleen en benzo(a)pyreen zitten in stookolie omdat ze van nature in ruwe aardolie voorkomen. ‘Deze stoffen zijn echter in zeer hoge gehalten in de stookolie van enkele zeeschepen aangetroffen,’aldus het RIVM. Dat onderzocht de meetresultaten van brandstofmonsters van 50 schepen van buiten Europa, in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Die rijksdienst wil kunnen beoordelen of de uitstoot van zeeschepen een risico vormt voor het milieu.

Reacties