Nog dit jaar aanpassingen aan weginrichting Zaanbocht

De kruising Stationsstraat - Zaanweg.
Foto: Google Street View

De pilot met terrassen langs de Zaan in Wormerveer is een succes. Tussen de Marktstraat en de Stationsstraat werd in 2018 een 30-kilometerzone gerealiseerd met een betere beleving van de Zaanbocht. Hoewel de Zaanweg een doorgaande (bus)route is is die aanpassing goed bevallen en een blijvertje, met enkele aanpassingen.

Zo moet de kruising Stationsstraat – Zaanweg worden veranderd en is Connexxion niet blij met de twee drempels in de Zaanweg. Er is regelmatig schade aan of juist door bussen, omdat er weinig ruimte is bij de vluchtheuvels en de auto’s vaak niet goed in de parkeervakken staan. Er ligt nu een definitief voor de Zaanweg tussen de Marktstraat en de Stationsstraat, met de volgende maatregelen:

  • Bij de vluchtheuvels wordt meer ruimte gecreëerd door de parkeerplaatsen breder te maken. Hierdoor wordt de kans op schade aan geparkeerde auto’s kleiner;
  • Bij de vluchtheuvel in de flauwe bocht van de Zaanweg, het grootste passeerknelpunt voor bus- en vrachtverkeer, worden de parkeerplaatsen direct vóór en na de vluchtheuvel opgeheven. Deze ruimte wordt op trottoirhoogte teruggebracht. Hierdoor ontstaat ook ruimte om fietsenrekken te kunnen plaatsen;
  • Bij de huidige vluchtheuvels en bestaande busdrempel worden nieuwe (verlengde) verkeersdrempels aangelegd;
  • Van het kruispunt Marktstraat – Zaanweg wordt de huidige, uit verschillende types bestratingselementen bestaande verharding opnieuw bestraat. Hierdoor ontstaat een  duidelijk en zichtbaar gelijkwaardig kruispunt waarbij geen ‘twijfel’ over de voorrangssituatie kan ontstaan. Het zebrapad direct naast dit kruispunt wordt verwijderd.

Het kruispunt Stationsstraat – Zaanweg wordt vooral door fietsers als gevaarlijk ervaren. De voorrang is onduidelijk waardoor er vaak geen voorrang wordt gegeven aan de fietsers en er zijn geen veilige oversteken vanaf de Stationsstraat richting de Marktstraat. We lagen drie ontwerpvarianten op tafel om het kruispunt Stationsstraat – Zaanweg verkeerveiliger te maken:

Variant één:

De bestaande voorrangssituatie aanpassen. Het aantal rijstroken wordt teruggebracht door middel van aangepaste belijning en er komt een extra fietsoversteek met vluchtheuvel op de Zaanweg waardoor fietsers gefaseerd kunnen oversteken. De voordelen van deze aanpak zijn dat door het terugbrengen van het aantal rijbanen de fietser minder rijbanen hoeft over te steken, dat door het vergroten van de middenberm op de Zaanweg fietsers in twee keer veilig de Zaanweg kunnen oversteken vanaf de Stationsstraat richting de Marktstraat.

De nadelen zijn het ontbreken van een veilige opstelruimte voor fietsers bij de eerste oversteek over de Zaanweg vanaf de Stationsstraat en de fietsoversteek vanaf de Stationsstraat richting de Marktstraat is niet de kortste route, waardoor er kans is dat fietsers deze oversteek niet nemen maar alsnog schuin gaan oversteken. Daarnaast blijft de voorrangsregeling onduidelijk en de kosten zijn hoog.

Variant twee:

De ‘oude’ voorrangssituatie wordt teruggebracht. In dit ontwerp heeft de Zaanweg voorrang ten opzichte van het verkeer van de Stationsstraat. Verder wordt de 30-kilometerpoort iets verschoven richting het westen. De voordelen zijn een duidelijkere verkeerssituatie. Verwacht wordt dat de voorrang daardoor ook beter verleend wordt. Dat betekent een veiligere verkeerssituatie en lagere kosten dan variant één zou vergen.

De nadelen zijn dat ietsers die vanaf de Stationsweg willen oversteken richting de Marktstraat drie rijstroken moetenoversteken. Deze oplossing werkt niet snelheidverlagend voor het verkeer van oost naar west, waardoor mensen minder het gevoel zullen hebben dat ze een 30-kilometerzone inrijden.

Variant drie:

De huidige situatie behouden totdat de definitieve inrichting van de Zaanweg wordt gerealiseerd. De voordelen zijn de duidelijke grens tussen 30 en 50 kilometer, de snelheidsverlagende werking voor het verkeer van oost naar west en geen kosten.  De nadelen zijn geen veilige fietsoversteken vanaf de Stationsstraat richting de Marktstraat, een onduidelijke voorrangsregeling waardoor voorrang niet altijd verleend wordt en dus verkeersonveiligheid.

Keus valt op twee

Elke variant is een tijdelijke situatie tot het moment dat de Zaanweg definitief wordt heringericht, naar verwachting in het derde kwartaal van 2023. Door de tijdelijkheid is geen van deze varianten een 100 procent verkeersveilige oplossing, schrijft het college aan de raad, maar op grond van de voor- en nadelen van de varianten is gekozen voor variant twee. Die levert de meeste verkeersveiligheid op.

De aanpassingen aan het wegvak gaan circa 55.000 euro kosten en de aanpassingen aan het kruispunt Stationsstraat – Zaanweg komen met optie twee op zo’n 4000 euro.  De herinrichtingsmaatregelen aan het wegvak kunnen waarschijnlijk nog in december worden gerealiseerd en de aanpassingen aan de kruispunten Marktstraat – Zaanweg en Stationsstraat – Zaanweg in januari volgend jaar.

Reacties