Gemeente wil metro bij het Rijk op agenda houden

Foto: Pixabay / Krooxy

Zaanstad kan er niet bij dat in het concept van de Verstedelijkingsstrategie voor de Metropoolregio Amsterdam de aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer tussen Amsterdam en Zaandam (de zogheten HOV-lijn ZaanIJ) is opgenomen als een regionaal project. Het staat voor de gemeente als een paal boven water dat dit een project is waarvoor moet worden samengewerkt met het Rijk.

‘Deze HOV-lijn is de ruggengraat van een groot aantal ontwikkelingen die ook in samenwerking met het Rijk worden opgepakt,’ schrijft het college in een reactie op het concept. Dan gaat het over bereikbaarheid, maar ook over woningbouw die versneld moet worden opgepakt door bijvoorbeeld de transformatie van de Achtersluispolder en het Hembrugterrein. ‘Voor Zaanstad geldt nog steeds dat op deze HOV-lijn op termijn een metro zou moeten gaan rijden,’ schrijft het college.

Lusten en lasten

De regio Zaanstreek – Waterland heeft de gezamenlijke wensen en opvattingen al op papier gezet en Zaanstad komt nu met een lokale aanvulling op grond van de eigen ambities. De gemeent is helemaal vóór samenwerking, maar dan wel op grond van een evenwichtige verdeling van lusten en lasten binnen de regio. De keuze op alleen binnenstedelijk te bouwen wordt door Zaanstad van harte onderschreven.

Bijzonder Provinciaal Landschap

‘Naast de grotere woningbouwlocaties zijn ook kleine woningbouwontwikkelingen belangrijk voor de stad. Daarin wil de gemeenteraad beleidsruimte om zelf een afweging te maken bij het wel of niet toestaan van kleinschalige ontwikkelingen in het Bijzonder Provinciaal Landschap,’ schrijft het college ook. Die vrijheid is er nu niet, en dat zit bijvoorbeeld een bouwplan op het Jacob Vis-terrein in de weg. Kort samengevat komt de reactie erop neer dat Zaanstad voldoende in huis heeft om zelf de juiste afwegingen te maken en dat er binnen het Bijzonder Provinciaal Landschap meer mogelijk moet zijn.

Schaarse ruimte

Waar de gemeente nu al mee worstelt en in de toekomst zeker niet minder is de bouw van tienduizenden nieuwe huizen met behoud en zo mogelijk uitbreiding van de  economische activiteiten. Het grondgebied groeit immers niet mee. Industriegebieden in de hele regio beoordelen op hun toegevoegde waarde en daarnaar handelen is een manier om daaruit te komen. ‘Pas na het opstellen van het profiel per gemeente en per bedrijfsterrein en na instemming van de gemeenteraden’ zouden daar wat Zaanstad betreft knopen moeten worden doorgehakt.

Op stapel staande grote projecten in het Noordzeekanaalgebied.

 

 

‘De komende maanden nemen we nog de tijd en de ruimte om over bovenstaand dilemma (nog meer woningen, werken en voorzieningen, maar de ruimte is schaars en de leefbaarheid staat onder druk, de energietransitie) na te denken en de koers te bepalen hoe we met verstedelijken de kwaliteit van de stad kunnen verbeteren,’ aldus de reactie. ‘Dit geldt ook voor de keuzes voor de toekomst van het Noordzeekanaalgebied. Het Noordzeekanaalgebied is voor Zaanstad van groot belang.’

Wijkermeerpolder

Zaanstad er er op voorhand geen voorstander van om de Wijkermeerpolder te bestemmen voor industrie. ‘Op dit moment ziet Zaanstad geen reden om af te wijken van de afspraken die gemaakt zijn in de Visie Noordzeekanaalgebied 2040. Zaanstad meent dat eerst het huidige gebruik van het havengebied geoptimaliseerd moet worden en de terreinen die nu al aangewezen zijn als reserveringen voor bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied en regionaal, zoals Edam – Volendam en  Purmerend. Ook daar wordt de komende maanden verder over nagedacht.

Schiphol

Wat Schiphol betreft wordt het standpunt herhaald dat Zaanstad een verdere uitbreiding van het aantal vliegbewegingen onwenselijk vindt en aandringt op stopzetting van de nachtvluchten. ‘De luchthaven veroorzaakt ernstige gezondheidsschade en vormt tevens een belemmering voor de woningbouw in het MRA-gebied.’

 

 

Reacties