Waar gaat het naartoe met onze ‘Europese topnatuur’?

Foto: Gemeente Zaanstad

Wat moet je in deze tijd met een luide roep om steeds meer woningen, klimaatverandering, de noodzaak om de uitstoot van CO2 en stikstof terug te dringen, bodemdaling en afnemende biodiversiteit met ‘Europese topnatuur’ in een dichtbevolkt gebied? Wat de Polder Westzaan betreft moet een gezamenlijke toekomstvisie van alle betrokkenen daar antwoord op geven.

De gemeente en de provincie gaan er samen met agrariërs, andere inwoners, recreanten, natuurorganisaties, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan werken. Afgelopen dinsdag stelde het college van Zaanstad het plan van aanpak voor de Integrale Visie Polder Westzaan vast. Al eerder hechtte de provincie daar haar goedkeuring aan. De omschrijving van het veenweidegebied aan de westrand van Zaanstad is van Gedeputeerde Esther Rommel.

Samenwerking cruciaal

‘De Polder Westzaan herbergt een bijzondere erfenis, namelijk brak laagveen. Het is onze plicht deze bijzondere natuur te behouden en te versterken. Dat kunnen we echter niet alleen. We doen ons best regionaal zoveel mogelijk te zorgen voor stikstofafname, maar we zijn ook afhankelijk van de maatregelen die het Rijk moet nemen. Veel stikstofneerslag in dit gebied komt bijvoorbeeld uit het buitenland. Dat kunnen wij niet zelf oplossen,’ zegt zij in een persbericht van de gemeente.

Veel ingrediënten

Bijzondere natuur, het cultuurhistorische veenweidelandschap, boerderijen en wandel-, fiets- kano- en vaarroutes – dat alles komt samen in de Polder Westzaan. Met daarnaast ook nog veel industrie en in de directe omgeving zo’n circa 160.000 bewoners. In mei starten de eerste gesprekken om te bezien in hoeverre die cocktail te mixen is tot iets waarmee recht wordt gedaan aan alle ingrediënten. Wethouder Wessel Breunesse is zich bewust van de ‘stevige uitdagingen’ die in het verschiet liggen.

Met behoud van boeren

Er zijn veel mensen en organisaties betrokken bij de toekomst van de polder. ‘Er zijn zes grotere boeren en een terreinbeheerder die het landschap en de natuur in de polder beheren. De omwonenden willen genieten van het landschap en de natuur, nu en in de toekomst. We willen graag met alle gebruikers en vooral met de eigenaren en beheerders nadenken hoe de toekomst van dit gebied eruit moet zien. Agrariërs horen hier zeker bij,’ zegt hij. De wethouder bezocht eerder deze maand de zes grotere boeren in het gebied om kennis te maken en hun visie op de toekomst alvast te horen.

Reacties