Bezwaren tegen bomenkap voor aanleg van hockeycomplex in Zaandijk

Foto: Het Geluid Buro

De Werkgroep Natuurgebied Fortuin, de Natuur- en milieufederatie Noord Holland en enkele bezorgde burgers maken bezwaar tegen de bomenkap voor het nieuwe hockeycomplex van ZHC De Kraaien in Zaandijk. De gemeente wil daarvoor 146 bomen en bosschages verwijderen, waaronder ‘potentieel waardevolle, volwassen exemplaren’.

De bezwaarmakers komen met de volgende argumenten:

 • De beoogde locatie aan de Fortuinweg ligt in een gebied met een zeer hoge concentratie aan beschermde flora en fauna en ligt in de directe nabijheid van Natura 2000 gebied polder Westzaan. (Significante) negatieve effecten op N2000 zijn niet uit te sluiten en moeten nog beoordeeld worden.
 • Het plangebied ligt vlak aan de A8 en vormt een buffer voor de negatieve effecten van deze snelweg voor de bewoners van Rooswijk, met name voor de direct omwonenden van het gebied zoals bewoners van de Harpstraat.
 • Er is nog geen wijziging van het bestemmingsplan vastgesteld en de kap loopt hierop ten onrechte vooruit. Nut en noodzaak van de kap kan pas in het kader van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan worden beoordeeld. Er is geen reden om de bomen nu al te kappen.
 • Er is nog geen verslechteringstoets, passende beoordeling of milieueffectrapportage beschikbaar.
 • Op de locatie zijn nog mitigerende maatregelen gaande voor het verplaatsen van de daar aangetroffen beschermde rugstreeppadden.
 • Er is geen aanvaardbaar beplantingsplan voor compensatie van de gekapte bomen op het terrein. Mogelijk kunnen in een aanvaardbaar beplantingsplan delen van de originele begroeiing behouden blijven.
 • Er is geen noodzaak of dwingende reden van openbaar belang voor de aanleg van een hockeycomplex op deze locatie. Hockeyvereniging De Kraaien heeft immers een speellocatie in Wormerland, net buiten de stadsgrens van Zaanstad.
 • Er zijn negatieve effecten op de natuur te verwachten. De kap van de bomen zorgt voor een afname van de natuurlijke flora en fauna in het gebied zelf en tast de habitat van vele diersoorten aan. Uit de Quickscan juli 2016 van Groot eco-advies: ‘De aard van het terrein maakt het geschikt voor diverse broedvogelsoorten. De rust die op de locatie heerst maakt dat vele zang- en struweelvogels hier zullen broeden, terwijl de hogere bomen nestgelegenheid bieden aan diverse grotere vogelsoorten.’

 • Ook uit de Quickscan: ‘De vleermuizen zullen rond de beplanting foerageren. De omstandigheden (insectenaanbod en luwte) maken de locatie daar uitermate geschikt voor.’ Bij het uitgebreidere ecologische onderzoek werden de gewone dwergvleermuis (foto hierboven), de ruwe dwergvleermuis, de laatvlieger en de meervleermuis in het gebied en de directe omgeving aangetroffen.
 • Uit het Bomenbeleidsplan Zaanstad 2009 (paragraaf 2.5): ‘Bomen bieden ook voedsel en onderdak aan andere planten en dieren en nestgelegenheid voor vogels en insecten. In bomen leven insecten, waar weer vogels en vleermuizen op afkomen. Ook veel soorten (korst)mossen en schimmels hebben bomen nodig om zich te vestigen. Zonder bomen wordt de biodiversiteit in bebouwd gebied misschien wel gehalveerd. Tot slot is iedere bomenstructuur, die vanuit het buitengebied de bebouwing inloopt, een ecologische infrastructuur, waarlangs planten en dieren de stad in komen.’
 • Er zijn negatieve effecten te verwachten op de leefomgeving van omwonenden. De directe leefomgeving van omwonenden wordt ongezonder.
 • Door de kap van de bomen is een toename van fijnstof en geluidsoverlast te verwachten. De bomen hebben een functie het fijnstof op te vangen, vooral afkomstig door het verkeer op de A8. Als de plannen voor de verbinding A8-A9 doorgaan, is er een te verwachten verkeerstoename over de A8. Daardoor zal er een toename van geluidshinder en fijnstof zijn en dus grotere verslechtering luchtkwaliteit voor omwonenden.
 • Door de kap van de bomen en geen compensatie op het terrein verdwijnt een wandel/recreatieplek voor omwonenden.
 • Door de kap van de bomen en geen compensatie op het terrein verdwijnt een natuurlijk groen uitzicht, dat voor vele omwonenden zeer bepalend is voor het woongenot.

De ondertekenaars van de zienswijze vinden dat op grond van het bovenstaande de vergunningaanvraag voor het hockeycomplex ingetrokken dient te worden. Ook vragen ze om een gesprek met het college over de materie.

Reacties