Watervervuiling bij stortplaats Nauerna blijft vragen oproepen

Foto: Google Street View

Na D66 heeft ook Democratisch Zaanstad de nodige vragen over de resulaten van een onderzoek van de Gezondheidsdienst voor dieren (Royal GD) in Deventer naar een drink- en graasplek voor schapen bij Nauerna. Waarom is er geen feitelijk onderzoek verricht naar een mogelijk verband tussen de sterfte van vee en de nabijgelegen stortplaats van Afvalzorg?

‘De gemeente concludeert op basis van het rapport van de GD en na beoordeling door een adviesbureau dat de resultaten van het onderzoek geen indicatie geven voor een verband tussen de gemeten concentraties (van onder andere ijzer, natrium en zwavel (sulfaat), red.) in bodem, sediment en water en de aanwezigheid van de stortplaats,’ schreef het college aan de raad. Maar op grond waarvan precies deze conclusie getrokken werd blijft onduidelijk en daar neemt DZ geen genoegen mee. D66 struikelde ook al over her gebrek aan concrete onderzoeksresultaten en andere onduidelijkheden. GD pleitte zelf al voor vervolgonderzoek.

Hoezo leidingwater?

DZ-fractievoorzitter Juliëtte Rot vraagt wat de reden is dat er ter plekke geen onderzoek verricht is naar de herkomst van de verontreiniging van het oppervlaktewater nabij de stortplaats waar de schapen van veehoudster Elly Molenmaker grazen. Gaat dit nog gebeuren? En zo nee, waarom niet? En wat zijn nu de concrete vervolgstappen en hoe wordt de gemeenteraad daarvan op de hoogte gehouden? Royal GD deed de aanbeveling om de schapen van leidingwater te voorzien ‘en de situatie met andere experts verder te beschouwen’. Rot vraagt zich af hoe datver in de praktijk uit moet gaan zien.

Ze is ook niet tevreden met de ontwikkelingen rond het – vertraagde – onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat uitvoeren naar de veiligheid van recreanten in het nog steeds preventief gesloten Park Nauerna. Waarom kan het RIVM niet gewoon beginnen op basis van alle gegevens en rapportages die al beschikbaar zijn en moet er tussen Zaanstad, de provincie, de Belangengroep Nauerna en Afvalzorg zo gebakkeleid worden over de precieze onderzoeksvraag?

Park Nauerna

Ten aanzien van de bovenafdichting in het park die Zaanstad eerst niet nodig vond en later – na een tik op de vingers van de Raad van State – toch weer wel merkt Rot op dat die koerswijziging er kwam op aanbeveling van een interdisciplinaire vakgroep, bestaande uit interne experts (gemeenteambtenaren), externe adviseurs waaronder de omgevingsdienst als gemeentelijk adviseur, het bureau Tauw, Witteveen en Bos als adviseur voor stortplaatsen, de stadsadvocaat, de projectleider bestemmingsplan van de Anteagroep en de procesmanager voor het dossier Nauerna van AT Osborne. De GGD Zaanstreek – Waterland richtte zich op de risico’s van percolaat – vervuild water dat zich uit de krochten van de vuilnisbelt naar de oppervlakte werkt.

Geconcludeerd werd dat zonder een hermetische bovenafdichting – het zogenoemde duurzame stortbeheer – waar nodig maatregelen getroffen zullen moeten worden om het afbraakproces in de stort te versnellen door bijvoorbeeld het toevoegen van water en zuurstof. Dat kan mogelijk tot gevolg hebben dat er installaties en werkzaamheden nodig zijn die invloed hebben op de toegankelijkheid van het park, omdat de kans op het vrijkomen van percolaat en stortgas er groter door wordt. Wat zijn concreet de gevolgen van die constatering?

 

Reacties