Bestemmingsplan De Zaanse Helden klaar voor de raad

De aanblik vanaf de Houtveldweg.
Foto:

De gemeenteraad moet binnenkort het bestemmingsplan De Zaanse Helden vaststellen, waarmee de bouw van maximaal 620 woningen mogelijk wordt gemaakt aan de westkant van het spoor in Zaandam. Gepland zijn 163 appartementen in de sociale sector en een commerciële ruimte van 1650 vierkante meter, waarin in elk geval een kinderopvang wordt gerealiseerd. Er komt ook een parkeergarage van twee verdiepingen.

Volgens het college heeft de bouw van de negen woontorens in het verlengde van de projecten Murano en Burano geen nadelige invloed op het draaien en dus de instandhouding van Rijksmonument De Held Jozua, hoewel de verenigingen De Nederlandsche Molen en De Zaanse Molen daar wel bang voor zijn. Tegen de bouwplannen zijn in totaal 33 zienswijzen ingediend. De nieuwe woningen maken het gebied tussen het spoor en de Houtveldweg in noordelijke richting ‘af’. Op de kop van het plangebied staat een toren met vrij zicht op De Held Jozua. Tussen de gebouwen komt een natuurinclusieve binnentuin. De bouwhoogten van de woontorens variëren van zestien tot 56 meter en loopt op van zes bouwlagen bij de molen tot maximaal achttien naast Burano. Molen De Held Jozua en het molenpark dat daar omheen voorzien is maken geen deel uit van De Zaanse Helden.

De Zaanse Helden is getoetst aan het geldende parkeerbeleid, waarbij het uitgangspunt is dat het bouwplan op eigen terrein in de parkeerbehoefte voorziet. Dit is met toepassing van maatwerk het geval, aldus het college. ‘De gemeente is van mening dat realisatie van De Zaanse Helden niet mag leiden tot parkeeroverlast in de omgeving. Vanuit dit perspectief zullen de toekomstige bewoners van De Zaanse Helden niet in aanmerking kunnen komen voor een parkeervergunning in de openbare ruimte. In die situatie zullen bewoners, wanneer zij een auto hebben, een parkeerrecht moeten kopen of huren voor de in het kader van het project gerealiseerde parkeerplaatsen.

Parkeren

De rond 450 ingetekende parkeerplaatsen zijn voldoende voor bewoners, bezoekers en ondernemers in De Zaanse Helden, zo is de verwachting. De parkeeroverlast die nu al in de buurt wordt ervaren ‘dient los te worden gezien van dit bestemmingsplan’: ‘De oplossing voor deze problematiek is gelegen in het invoeren van betaald parkeren in de Muziekbuurt.’  Een draagvlakonderzoek van de gemeente in de Muziekbuurt en op de Westzanerdijk en omgeving in mei 2018 heeft uitgewezen dat daar in grote delen van de Muziekbuurt onvoldoende steun voor is, vooral vanwege de kosten.

Op de Westzanerdijk en omgeving is dat anders en is het streven dat daar op 1 januari 2021 betaald parkeren is ingevoerd. Dit kan tot gevolg hebben dat de parkeerdruk in de Muziekbuurt verder wordt verhoogd, geeft het college toe. De belangenvereniging Westerwatering gevraagd om een tweede enquête over betaald parkeren in de Muziekbuurt, die in het vierde kwartaal van dit jaar wordt gehouden. Indien er dan toch draagvlak voor betaald parkeren in de hele Muziekbuurt blijkt te zijn ontstaan, kan dat regime ook daar worden ingevoerd.

De torens en daar tussenin de binnentuin.

In de natuurinclusieve binnentuin van het project zijn verblijven voor vleermuizen, een ‘beestenboom’ met nestgelegenheid voor diverse diersoorten en verblijfplaatsen voor insecten opgenomen. De daktuin wordt een ontmoetingsplek voor bewoners met diverse eilanden met speeltoestellen en bankjes. De binnentuinen van Burano en De Zaanse Helden worden met een hellingbaan aan elkaar gekoppeld en zijn toegankelijk voor mindervaliden. De binnentuin wordt geen openbaar gebied, maar wel publiek toegankelijk.

Zienswijzen

De 33 zienswijzen die zijn ingediend tijdens de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan gingen vooral over parkeren, de verkeerssituatie, de molen, het molenpark, stikstof, het voorzieningenniveau, de overbrug, bomen en het woongenot. De belangrijkste bezwaren en de reactie van de gemeente daarop volgen hieronder.

  • In de zienswijzen wordt melding gemaakt van nu al bestaande parkeeroverlast in de Muziekbuurt, maar daat hoeft De Zaanse Helden geen oplossing voor te bieden. Wanneer op termijn zou worden besloten tot betaald parkeren om deze overlast aan te pakken, komen bewoners en bezoekers van De Zaanse Helden niet in aanmerking voor een vergunning, zo is al besloten en vastgelegd in de overeenkomsten met de ontwikkelaar.
  • De Houtveldweg heeft voldoende capaciteit om de extra verkeersintensiteiten als gevolg van De Zaanse Helden veilig af te wikkelen. Ter bevordering van de doorstroming op de Houtveldweg wordt een extra voorsorteervak aangelegd ter hoogte van Murano.
  • Ook na de realisatie van De Zaanse Helden zijn er voldoende draaiuren om de molen in technisch goede staat te houden. Nader onderzocht is het effect van de bebouwing bij wind uit andere richtingen dan de al eerder onderzochte windrichtingen. Dit onderzoek was specifiek gericht op de vraag of een terugslag kan ontstaan die de windvang kan verslechteren. Op grond van dit onderzoek is geconcludeerd dat de molen zich buiten het zogenoemde bovenwinds invloedgebied voor terugslag bevindt.

  • Het molenpark staat los van het bestemmingsplan. De gemeente start wel een project met belanghebbenden om de molen en omgeving op termijn goed planologisch-juridisch te borgen. Het Groen- en Waterplan is daarbij het uitgangspunt. Het molenpark heeft in dit plan de status van park gekregen. De belanghebbenden zijn bewoners en omwonenden van het molenpark, de nieuwe eigenaar van de molen (de ontwikkelaar van het project, red.), de Belangenvereniging Westerwatering, vereniging De Zaansche Molen en vereniging De Hollandsche Molen.
  • Wat stikstof betreft is een afname van de stikstofdepositie ten opzichte van de huidige situatie berekend.
  • Het voorzieningenniveau in de wijk kan afnemen. Er is alleen ruimte voor Freekids in het bouwplan. De gemeente hecht echter aan een goed voorzieningenniveau in Zaans Hout en is en gaat daarom in gesprek met bedrijven over de mogelijkheden tot verplaatsing. De gemeente kan geen garanties geven en heeft geen wettelijke verantwoordelijkheid bij bedrijfsverplaatsingen.
  • De overbrug is ‘ruimtelijk zorgvuldig en verantwoord ingepast’ en heeft geen invloed op de windvang- en afvoer van de molen en ‘past in de visie van de gemeente om van centrum tot en met het molenpark aantrekkelijke verbindingen te (laten) realiseren. De brug wordt niet voorzien van een lift in verband met de bijkomende aanleg- en beheerkosten in relatie tot het verwachte gebruik.
  • Gebleken is dat voor twaalf bomen bij nader inzien kap niet nodig is. Voor deze bomen is de aanvraag teruggetrokken.
  • Het woongenot van bewoners van delen van de Kapelhof en Opera wordt nauwelijks beïnvloed door De Zaanse Helden. Het woningtekort is doorslaggevend. De beperkingen vallen binnen de wettelijke kaders.

Reacties