Tweede ronde nieuwbouw Essalam Moskee: college akkoord

Still uit de video van de Essalam Moskee.
Foto: Facebook / Essalam Moskee

Het college is alsnog akkoord met de aangepaste plannen voor de nieuwbouw van de Essalam Moskee aan Madagaskar 17 in Zaandam. Het gebedshuis van de Stichting Marokkaanse Moskee Zaanstreek is daar sinds 1998 gevestigd. Er is een aanvraag ingediend voor sloop en nieuwbouw van een gasloos pand.

De nieuwbouw wordt volledig tweelaags en krijgt een hoogte van 7,25 meter. Het nieuwe gebouw wordt ruim twee keer zo groot als het bestaande pand. Om dat mogelijk te maken schuift het gebouw zo’n vier meter naar achteren, waardoor het gedeeltelijk in de groenstrook komt te liggen. Hiervoor moeten twee bomen worden gekapt, waarvoor eveneens een omgevingsvergunning is aangevraagd. Er moet onder andere een bestemmingsplanwijziging komen omdat ter plekke niet hoger dan vijf meter mag worden gebouwd. Volgens het college zal de omgeving er echter alleen maar op vooruit gaan door de ligging verder naar achteren en de verbeterde uitstraling van de moskee qua materiaalgebruik en architectuur.

Aanpassingen

De gemeenteraad moet zich nu over de plannen uitspreken en een verklaring van geen bedenkingen afgeven. Die bedenkingen waren er vorig jaar wel, maar de plannen zijn inmiddels ook op verzoek van de buurt aangepast. De zienswijzen die al waren ingediend als onderdeel van het voorgaande ontwerpbesluit zijn in de nieuwe ruimtelijke onderbouwing verwerkt. De bezwaren hadden met name betrekking op de parkeersituatie, op geluidsoverlast door spelende kinderen en op de noodzaak voor de uitbreiding. In de nieuwe moskee komt naast de gebedsruimte op de begane grond een kantine/ontvangstruimte en is op de verdieping nog een ruimte bestemd als gebedsruimte. Daarnaast komen op de eerste verdieping drie ruimtes bestemd voorhuiswerkbegeleiding, sociale en maatschappelijke activiteiten en workshops.

Mediation

Mensen die al een zienswijze hebben ingediend krijgen persoonlijk bericht over het opnieuw starten van de procedure. In de afgelopen periode heeft mediaton (onder begeleiding van een externe mediator) plaatsgevonden tussen het moskeebestuur en omwonenden. Hoewel het bestaande gebouw geschikt was voor maximaal 100 bezoekers, waren dat er in de praktijk al enige tijd meer. Met het grotere gebouw is er voor iedereen plek. De bouwhoogte van 7,25 meter sluit goed aan bij de omringende woningen, die maximaal negen meter hoog mogen zijn. Het project betekent wel een lichte verslechtering van de bezonnings- en privacysituatie van de woning aan Lanzarote 1, maar de bewoners daarvan verzetten zich niet tegen de nieuwbouw. Twee andere aangrenzende woningen gaan er wat zon en privacy betreft juist op vooruit.

Moskee Essalam Zaandam nieuwbouw 2015

Nieuwe moskee – Steun ons en doe je donatie via www.essalammoskee.nl en betaal met IDEAL of middels onze rekeningnummer. Voor meer info kunt u zich tot ons wenden.

Geplaatst door Masjid Essalam op Donderdag 9 juli 2015

De parkeerbehoefte als gevolg van het nieuwe plan neemt licht toe, maar het bouwplan voldoet aan het parkeerbeleid. Op grond van de aanvraag neemt het aantal gebruikers dat gelijktijdig van de moskee gebruik gaan maken toe van 100 naar 190 (gebedsplaatsen). Hierop is de parkeerbehoefte van het nieuwe gebouw berekend, aldus het voorstel van het college. Er zouden eigenlijk negen parkeerplaatsen bij moeten komen, maar er is maar plek voor vier. Vijf plekken moeten daarom door het moskeebestuur worden afgekocht. Dat leidt echter niet tot een onevenredige parkeerdruk in de openbare ruimte in de omgeving van de moskee.

Afspraken

De moskee heeft aanvullende maatregelen getroffen om parkeeroverlast te voorkomen. Zo zijn mondeling afspraken gemaakt om tijdens het vrijdaggebed van de parkeergelegenheid van de naastgelegen tafeltennisvereniging gebruik te maken, worden verkeersregelaars ingezet en stimuleert het moskeebestuur het gebruik van de fiets onder haar leden en heeft het moskeebestuur een eigen parkeerbeleid opgesteld om de overlast te beperken. Op het terrein wordt een fietsenstalling gerealiseerd. Tijdens de mediation zijn de buurtbewoners met deze afspraken akkoord gegaan.

Geen obstakels

De stikstofdepositie door dit project botst niet met de wet Natuurbescherming. Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat de berekende stikstofdepositie voor dit plan 0,0 mol/ha/jaar is. Er is hierdoor geen sprake van toename van stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden. De financiering van de bouw komt tot stand via fondsenwerving. Bij toetsing aan de Wet Bibob zijn geen onregelmatigheden naar voren gekomen. Naast de onderlinge afspraken wordt een aantal zaken opgenomen in de ontwerp-omgevingsvergunning, zoals de voorwaarde dat tijdens het gebruik van de gebedsruimtes de andere ruimtes in de moskee (lokalen en kantine) niet door bezoekers gebruikt mogen worden. Hiermee wordt gewaarborgd dat het opgegeven aantal gelijktijdige gebruikers (190) niet wordt overschreden.

 

Reacties