Geen grote ingrepen in verkeerscirculatie Krommenie

De Padlaan blijft eenrichtingsverkeer.
De Padlaan blijft eenrichtingsverkeer.
Foto: Google Street View

Na overleg tussen de gemeente, inwoners, de winkeliersvereniging Doka en verkeersdeskundigen is in gezamenlijkheid besloten dat het onverstandig is om op korte termijn ingrepen te doen in de huidige verkeerscirculatie in Krommenie. Aanpassingen leiden niet tot een oplossing van de problemen die door inwoners worden ervaren maar slechts tot verschuivingen naar elders. Er komen wel overleggen over maatregelen die op korte termijn tot verbeteringen moeten leiden in de Kruisstraat, de Vlusch, de Padlaan en de Zuider- en Noorderhoofdstraat.

Doka drong aan op het opheffen van het eenrichtingsverkeer in de Padlaan, maar tweerichtingsverkeer is daar vanwege de verkeersveiligheid geen goed idee. ‘In de periode dat vanwege de werkzaamheden tijdelijk tweerichtingsverkeer was toegestaan is gebleken dat het krappe wegprofiel in combinatie met de hoge verkeersintensiteit tot onveilige situaties voor fietsers en voetgangers leidt. Dit is onder meer gebleken uit meldingen van weggebruikers en gesprekken met omwonenden,’ schrijft het college aan de gemeenteraad. ‘Uit verkeersprognoses komt naar voren dat zowel het autoverkeer als het fietsverkeer op de Padlaan nog gaat toenemen. De verkeersveiligheid en de leefbaarheid is daarom niet gediend bij autoverkeer in twee richtingen.’ Komend voorjaar wordt wel de belijning op de Padlaan aangepast om de veiligheid voor fietsers te verbeteren en er wordt ook een project gestart voor een duurzame en veilige herinrichting van de straat.

Vlusch en Kruisstraat

Op de Vlusch en in de Kruisstraat ervaren bewoners – vooral in de avondspits – overlast van het verkeer. Daar wordt eveneens in overleg met de bewoners volgend jaar iets aan gedaan door meer ruimte voor fietsers en voetgangers te cre├źren. Samen met bewoners, Veilig Verkeer Nederland en politie en justitie wil de gemeente daar ook hufterig verkeersgedrag gaan aanpakken, waarbij vooral gedacht wordt aan gedragsbe├»nvloeding. ‘Er wordt daarbij ook gekeken naar belonen in plaats van straffen. Hierin zijn in de provincie Noord-Brabant goede ervaringen mee.’ Bewoners ervaren daarnaast hinder van trillingen en geluid van de verkeersdrempels die op hun eigen verzoek zijn aangebracht. Ook daar zal naar worden gekeken.

Meer opbrekingen in ’t verschiet

De openbare ruimte in Krommenie heeft de afgelopen jaren van open gelegen door werkzaamheden aan kabels en leidingen, rioleringswerkzaamheden en de herinrichting in de omgeving van het Weiver en onder meer de Weverstraat. Dat heeft onvermijdelijk voor verkeersoverlast gezorgd en de winkeliers in het centrum van het dorp hebben het in de portemonnee gevoeld. De komende jaren zal dat beeld niet veel anders zijn: ‘De ligging en wegstructuur van Krommenie ingeklemd tussen de N203 en de Nauernasche Vaart zorgt ervoor dat de mogelijkheden voor omleidingen bij werkzaamheden, evenementen of een calamiteit beperkt zijn. Bovendien streeft de gemeente er naar om bij een omleiding het verkeer zo veel mogelijk via de hoofdinfrastructuur af te wikkelen. De komende tien jaar investeert de gemeente opnieuw in Krommenie en staan vele straten en wegen op de planning om opgeknapt te gaan worden. Daarnaast is er op diverse plekken in Krommenie woningbouw gepland. Dit betekent dat er voorlopig geen einde komt aan de overlast als gevolg van werkzaamheden en bouwactiviteiten.’

Verkeersinfarcten

Doka heeft op eigen initiatief een visie gemaakt om de openbare ruimte voor het centrum van Krommenie op te knappen en de gemeente is van plan om die serieus mee te nemen bij het groot onderhoud aan de Noorderhoofdstraat, Zuiderhoofdstraat en de Padlaan in de jaren 2020 – 2023. De voorbereidingen hiervoor starten eind dit jaar. Inwoners van Krommenie maken zich zorgen over de toename van het verkeer in het dorp. Het centrum heeft enerzijds baat bij een groei van het aantal inwoners, maar het leidt ook tot (extra) verkeers- en parkeerdruk. Tot 2030 en ook op de langere termijn wordt er flink gebouwd in Krommenie zelf (onder meer Eilanden van Hain, Fortuinlaan, Cromosterrein en Vlaar-Klinkenberg) en ook in Wormerveer en Assendelft. Kan het wegennet al die mensen die daar gaan wonen wel aan? Bij de ontwikkeling van deze woningbouwplannen wordt vanzelfsprekend bij deze vraag stilgestaan, schrijft het college ter geruststelling. Bovendien wordt met de provincie gesproken over de inzet van het door haar ter beschikking gestelde leefbaarheidsbudget voor Zaanstad Noord.

Reacties

Cookieinstellingen