Stikstof geen belemmering voor bouw 27 woningen Westzaan

Zo zou het kunnen worden.
Zo zou het kunnen worden.
Foto: Gemeente Zaanstad

Rond het Rijksmonument Zuideinde 87 in Westzaan mogen maximaal 27 grondgebonden woningen met bijbehorende parkeergelegenheid en tuinen komen. Het tweede deel van de herontwikkeling van het voormalige Marvos-Folmerterrein kan verder als het bestemmingsplan is vastgesteld. Dat is nu aangepast om aan de nieuwe stikstofrealiteit te voldoen en naar de raad gestuurd.

Voor de tweede fase van Plan Molenaer is de bedrijfsbebouwing al gesloopt en de grond is gesaneerd. Daarop komen verschillende typen koopwoningen, waaronder twee-onder-één kappers, vrijstaande woningen in de vrije sector en rijtjeshuizen. Het college heeft zich ten doel gesteld om in grotere bouwprojecten meer betaalbare nieuwbouw te programmeren, maar in dit geval waren de plannen al te ver gevorderd om nog bij te kunnen sturen. Ze dateren al van 2010. Daarnaast komen de huizen in de buurt van Westzanerwerf te staan, waar circa 150 woningen gepland staan en waar wel gestreefd zal worden naar een deel sociale woningbouw.

Plek voor 52 auto’s

Plan Molenaer wordt een woonbuurtje met een aantal toegangsstraten haaks op het dorpslint. De woningen komen haaks op deze straten te staan met als uitgangspunt het aansluiten op de omliggende woonbebouwing. Ze woningen krijgen zowel één als twee lagen met kap in verschillende vormen en richtingen. Een deel van de huizen grenst met de tuin aan het water. Het monument Zuideinde 87 en de kapsalon daarnaast worden in de plannen geïntegreerd. Dat geldt ook voor het dubbele woonhuis aan het Zuideinde 95 – 97. Er komen 52 parkeerplaatsen, waarvan 39 op binnenterreinen en 20 op eigen terrein bij de woningen.

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting vanwege industrielawaai op Westpoort en HoogTij de voorkeursgrenswaarde overschrijdt maar onder de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB blijft. Er worden daarom geluidswerende maatregelen getroffen zoals bijvoorbeeld een dove gevel. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat stikstofdepositie geen hinderpaal vormt. Er moet tijdens de bouw wel rekening worden gehouden met meervleermuizen. Deze gebruiken de watergang als vliegroute en zijn gevoelig voor lichtoverlast. Vandaar dat de watergang zo donker mogelijk gehouden moet worden.

Reacties

Cookieinstellingen