Paal en perk aan aantal evenementen op het Hembrugterrein

Foto: Rockman

Het Hembrugterrein is aan een nieuw bestaan begonnen. Nieuwe bedrijven, bedrijfjes en zelfstandigen vestigen zich op het eens afgesloten terrein. Er komen nieuwe woningen en er is daarnaast plek voor grote en kleine evenementen. Die laatste activiteiten wil de gemeente streng reguleren, om niet al bij voorbaat de leefbaarheid van nieuwe bewoners in gevaar te brengen en om de huidige gerust te stellen.

Gestreefd wordt naar een balans tussen enkele grote, veel publiek trekkende evenementen en een serie kleine(re). Samen met bewoners, ondernemers en Rijksvastgoedbedrijf wordt een evenementen-, festiviteiten- en horecabeleid opgesteld, dat aangeeft wat wel en wat niet mag en op basis waarvan vergunningaanvragen beoordeeld kunnen en moeten worden. Met bewoners is daar al over gesproken en dat heeft geleid tot een aantal uitgangspunten.

Zaanstad heeft al regelgeving en beleid met betrekking tot evenementen en incidentele festiviteiten. Deze regels zijn terug to vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening 2013 en de Nota veiligheid bij evenementen. Veel van de voorwaarden die worden gesteld zijn ook van toepassing op het Hembrugterrein, zoals de regels voor onder andere vergunningen, procedures, aanvraagtermijnen en kosten, aansprakelijkheid, overlast, verkeer en vervoer en veiligheid.

Speciaal voor incidentele festiviteiten op het Hembrugterrein komt er de Regeling incidentele festiviteiten Hembrugterrein. De bewoners willen uiteraard voorkomen dat het Hembrugterrein een feestlocatie wordt en zij vrezen dat er steeds meer horecagelegenheden bij zullen komen die allemaal hun eigen kalender met leuke dingen voor bezoekers gaan opstellen. De gemeente wil daarom paal en perk stellen aan het aantal feestjes dat ondernemers mogen organiseren.

Incidentele festiviteiten op touw zetten is een recht van elke exploitant. Daar is een melding voor nodig. Er zijn evenementen die steeds opnieuw worden aangevraagd en goedgekeurd. Er zijn bestaande bedrijven die al vergunningen hebben (altijd binnen) en daar wordt niet aan getornd. De beperking op incidentele festiviteiten geldt alleen voor nieuwe ondernemers.

De Regeling incidentele festiviteiten Hembrugterrein luidt als volgt:

 • Artikel 1. 1. In deze regeling wordt verstaan onder Hembrugterrein: het gebied zoals aangegeven op de bij deze regeling behorende kaart;
 • vergunning: een vergunning als bedoeld in als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Zaanstad;
 • belastend evenement: een evenement: a. dat vergunningplichting is ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zaanstad, b. waarvoor blijkens de vergunningaanvraag meer dan 1500 bezoekers worden verwacht, of c. waarbij de ingevolge de vergunning toegestane geluidsbelasting ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen hoger is dan 50 dB(A) en d. dat plaats vindt op het Hembrugterrein dan wel op zodanige afstand van het Hembrugterrein dat een deel van de geluidgevoelige gebouwen ter plaatse waarvan een hogere geluidsbelasting dan 50 dB(A) wordt toegestaan, zich op het Hembrugterrein bevindt.
 • Artikel 2. 1. Incidentele festiviteiten als bedoeld in artikel 4:3, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Zaanstad 2013 kunnen slechts plaats vinden op de dagen en tijden dat er een vergunning is verleend voor het organiseren van een belastend evenement.
 • 2. In afwijking van het vorige lid is het een inrichting toegestaan maximaal twee keer per jaar incidentele festiviteiten to houden op dagen of dagdelen waarop geen vergunning is verleend voor een belastend evenement.
 • Artikel 3. 1. Deze regeling geldt slechts voor inrichtingen op het Hembrugterrein.
 • 2. Deze regeling is alleen van toepassing, indien de rechtspersoon dan wel de vestiging van de inrichting die de incidentele festiviteit houdt, na de datum van inwerkingtreding van deze regeling in het handelsregister is ingeschreven op een adres op het Hembrugterrein.
 • Artikel 4. Deze regeling treedt in werking op 23-05-2017.
 • Artikel 5. Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling incidentele festiviteiten Hembrugterrein.

Grote evenementen

Wat betreft de grote evenementen zijn er een aantal beleidsregels opgesteld. Die hebben vooral betrekking op geluidsoverlast en geven aan waarop de grenzen die aan lawaai worden gesteld gebaseerd zijn. Feesten in de open lucht zullen om 23 uur afgelopen moeten zijn; in een hal of gebouw mag wat langer doorgegaan worden. In beknopte vorm luiden de regels aldus:

 • Uitgaande van de spraakverstaanbaarheid en de verstoring daarvan in relatie tot een gemiddelde gevelisolatie van 20 dB(A) mag bij de organisatie van evenementen overdag en ’s avonds tot 23 uur maximaal 70 dB(A) worden geproduceerd op de gevel van de omliggende woningen.
 • Daarna volgt een technisch verhaal, maar wat van belang is is dat de organisator tijdens het evenement altijd een akoestisch deskundige aan moet stellen om het geluidsniveau te bewaken. Deze deskundige staat in direct contact met degene die het geluid bij de omwonenden veroorzaakt en wordt ge grens overschreden, dan moet de knop omlaag. De metingen van deze deskundige komen niet in de plaats van controlemetingen door een gemeentelijke toezichthouder, maar zijn een aanvulling daarop.
 • Evenementen kunnen meerdere dagen duren, een grote mensenmassa trekken en geluid produceren dat tot in de verre omtrek te horen is. Als leidraad voor het bepalen van de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op het Hembrugterrein wordt gebruikgemaakt van de Nota Evenementen met een luidruchtig karakter: 65 d B(A) in het weekend en 45 d B(A) door de week.
 • De nota Evenementen met een luidruchtig karakter is in 1996 opgesteld door de Inspectie Milieuhygiëne Limburg. Tot op de dag van vandaag wordt hij door veel gemeenten gebruikt. De nota geeft een duidelijke, objectief waarneembare omschrijving van onduldbare hinder, waarbij verstoring van de spraakverstaanbaarheid overdag en slaapverstoring ‘s nachts het uitgangspunt vormt.
 • Voor buitenevenementen op Hembrugterrein geldt een eindtijd van 23 uur. Op dit moment is de stelregel dat op vrijdag en zaterdag evenementen tot middernacht mogen duren en op de overige dagen tot 23 uur. Voor het Hembrugterrein zijn in 2015 en 2016 geen vergunningen voor buitenevenementen verleend met een eindtijd na 23 uur. Evenementen die binnen worden gehouden en passen binnen de reguliere bedrijfsvoering kunnen wel een latere eindtijd hebben.

 

 

 

 

 

Reacties