Nog voor zomerreces meer inzicht in huishoudelijke hulp

Foto: Wikipedia / Johan

Er komt nog voor de zomervakantie meer duidelijkheid over de kosten en financiering van hulp in de huishouding. Zorgorganisatie Familiehulp claimt niet langer uit te komen met de bedragen die met de gemeente zijn overeengekomen en heeft daarom het mes gezet in het aantal uren hulp dat inwoners krijgen. Onderzocht wordt momenteel of dat klopt.

Gemeenten zijn verplicht zorgaanbieders een reële prijs te betalen en volgens Familiehulp is dat niet langer het geval. De organisatie heeft aangegeven dat de financiele problemen zijn ontstaan door een schaalverhoging voor medewerkers in de nieuwe CAO, die in acht jaar tijd een salarisverhoging van ruim 22 procent oplevert buiten de reguliere loonsverhogingen om. Op 1 oktober 2018 kregen alle medewerkers een algemene loonsverhoging van vier procent.

Hoge personeelskosten

Veel voornamelijk grotere aanbieders van huishoudelijke ondersteuning geven aan tekorten te ervaren in personeel en kampen met uitstroom van personeelsleden, maar Familiehulp loopt er niet alleen tegenaan dat het aantal cliënten afneemt maar ook dat veel medewerkers vaste overeenkomsten hebben, veelal hoger geschoold zijn en nauwelijks uitstromen. Dat leidt tot relatief hoge personeelskosten.

Er zijn ook vragen gesteld over de zorgarrangementen die de samenwerkende gemeenten Zaanstad, Wormerland, Oostzaan, Waterland en Landsmeer hebben opgetuigd en waarbij bij ondersteuning en regie bij het voeren een huishouden ‘een schoon en leefbaar huis’ het uitgangspunt is. De hoogste rechter in dit soort kwesties heeft daar eind 2018 een aantal uitspraken gedaan die samengevat op het volgende neerkomen:

  • Resultaatgericht werken is nog steeds mogelijk, maar het resultaat moet gekoppeld worden aan een concreet aantal uren. De flexibiliteit voor de aanbieder om in te vullen hoe het resultaat moet worden bereikt verdwijnt daarmee.
  • De uren die de gemeente in beschikkingen dan wel leveringsplannen opneemt, moeten gebaseerd zijn op deugdelijk en onafhankelijk onderzoek.

Als gevolg van deze uitleg van de Wet maatschappelijke ondersteuning door de Centrale Raad van Beroep heeft de minister aangekondigd om de rechtszekerheid van cliënten bij resultaatgericht beschikken beter te waarborgen in de wetgeving. De inschatting is die wetswijziging over anderhalf tot twee jaar een feit wordt.

Sociale Wijkteams

Wat dit voor Zaanstad en de andere gemeenten betekent wordt eveneens onderzocht. Inwoners van Zaanstad die hulp in de huishouding krijgen en die zich zorgen maken dat de ondersteuning onvoldoende is, moeten zich volgens het college melden bij hun Sociale Wijkteam. De medewerkers daar zullen dan samen met hen opnieuw bekijken of de geleverde diensten voldoende zijn voor een schoon en leefbaar huis.

Reacties