Hoe ziet mobiliteit in de stad eruit in het jaar 2040?

Foto: Wallpaper Flare / CC0

De gemeente werkt op dit moment aan een visie op mobiliteit in 2040. Steeds meer mensen wonen en werken in Zaanstad, en wat betekent dit voor de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de duurzaamheid in de toekomst?

Het zijn enkele van de vragen waar het Zaans Mobiliteitsplan antwoord op moet geven, met daarin verwerkt ook de meningen van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, zoals de reizigersvereniging Rover. Mobiliteit gaat over al het verkeer en vervoer van personen en goederen, zowel bewegend (rijdend, varend, lopend) als stilstaand (geparkeerd, gestald en tijdens het laden en lossen). Het huidige beleidsplan dateert uit 2009 en  houdt nog geen rekening met de grote bevolkingsgroei in Zaanstad, vooral binnenstedelijk. Ook recente keuzes op andere terreinen, zoals klimaatmaatregelen maken nog geen deel uit van het huidige beleid.

Schaarse ruimte optimaal benutten

Wethouder Mobiliteit Gerard Slegers vindt dat juist de mening van de gebruikers van groot belang voor een breed gedragen en toekomstgericht plan. ‘De focus verschuift van het oplossen en voorkomen van verkeersknelpunten naar meebouwen aan de stad van de toekomst. De openbare ruimte wordt schaarser. De uitdaging is om deze ruimte optimaal te benutten en aantrekkelijk te houden en passend bij de Zaanse identiteit. Daar speelt onze ambitie om tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal te zijn een belangrijke rol in.’

Onlangs is de koers voor het nieuwe mobiliteitsplan vastgesteld. Deze koers geeft richting aan het uiteindelijke plan. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • Inzet op een snelle verbinding tussen Zaandam Oost en Amsterdam Noord met metro, tram en/of bus;
  • Het verbeteren van het autowegennet aan de buitenkant van de stad, zodat wegen binnen de stad en dorpen aantrekkelijker en veiliger ingericht kunnen worden;
  • Ruim baan geven aan fietsen en lopen;
  • Wegen, water en spoor minder een barrière laten zijn;
  • In stads- en dorpscentra de focus op voetgangers, fietsers en bestemmingsverkeer versterken;
  • Het benutten van mogelijkheden die de Zaan en het Noordzeekanaal bieden voor vervoer over water;
  • Inzet op duurzame vervoersmiddelen;
  • Bij alle uitgangspunten geldt dat mobiliteit voor iedereen toegankelijkheid moet zijn en dat iedereen een keuzevrijheid moet hebben.
  • Met uitvoeringsprogramma

Het nieuwe plan houdt rekening met de groei van de stad en geeft invulling aan de zes opgaven die de gemeente centraal stelt – te weten verstedelijking, economie, kansengelijkheid, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid – vanuit het perspectief van mobiliteit. Alle wijzen van vervoer komen aan bod en er is eveneens aandacht voor zowel de aanbod- (infrastructuur / netwerken) als de vraagkant (mobiliteitskeuzes / gedrag). Het mobiliteitsplan gaat ook een uitvoeringsprogramma bevatten, met projecten die van groot belang zijn voor het realiseren van de doelen van het mobiliteitsplan. U kunt hier tot 25 september een online vragenlijst invullen en uw mening doorgeven over een groot aantal onderwerpen.

Reacties