Bedrijfswoning Taurushoeve mag (nog) geen burgerwoning worden

jul 05 , 14:47 Bedrijvigheid
screenshot 20240705 141351
Zaanstad had geen omgevingsvergunning mogen verlenen voor het gebruik van een agrarische bedrijfswoning in Assendelft als plattelandswoning. Dat heeft de Raad van State beslist . Mogelijke geuroverlast in de toekomst is de spelbreker.
De Taurushoeve is een melkveehouderij aan de Akere in Assendelft en daarbij horen twee bedrijfswoningen. De verleende vergunning heeft betrekking op de tweede woning. De aanwijzing daarvan als burgerwoning zal uitbreiding van de boerenactiviteiten in de toekomst dwars kunnen zitten, aldus de eigenaren. Zaanstad baseerde zich bij haar besluit op een rapport van Craeft Advies over het woon- en leefklimaat in en bij de woning, maar dat is volgens de Raad van State niet diepgravend genoeg.

Wat is maximaal mogelijk?

Het rapport van Craeft stelde dat ook in het geval van een worst case scenario bij een uitbreiding van De Taurushoeve het woon- en leefklimaat in de burgerwoning niet onder de ondergrens zou duiken, maar dat werd onvoldoende onderbouwd. 'Bij de beoordeling of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat moet niet alleen rekening worden gehouden met de bestaande situatie, maar ook met de maximale planologische mogelijkheden. Daarbij is het uitgangspunt dat die beoordeling dient te worden gemaakt aan de hand van een representatieve invulling van wat ter plaatse planologisch maximaal is toegestaan,' aldus de uitspraak. Dat is niet gebeurd.
'De vraag wat een representatieve invulling is, begint met een beschrijving van wat het bestemmingsplan maximaal mogelijk maakt en vervolgens met een onderbouwing van wat als een 'representatieve invulling' daarvan kan worden beschouwd. Deze stappen zijn niet te herleiden uit de aan de besluitvorming ten grondslag gelegde onderzoeken van Craeft.' Een wijziging in gebruik en de mogelijkheden om bouwwerken op te richten die geurgevoelig kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld mestopslagen, zijn in de onderzoeken niet meegenomen.

Nieuw besluit

Het college zal bij het nieuw te nemen besluit over de functiewijziging van de woning opnieuw moeten beoordelen of er bij de woning sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarbij dient het te motiveren wat een representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden is.