Hoge Raad zet een streep door slapende dienstverbanden

Foto: PxHere

De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de mogelijkheid om onder de uitbetaling van een transitievergoeding uit te komen door zieke werknemers geen loon meer te betalen maar ze ook niet te ontslaan. Het hoogste rechtscollege van het land oordeelde dat ook het feit dat iemand bijna met pensioen gaat geen reden is om een slapend dienstverband voort te zetten.

Enkele duizenden tot tienduizenden mensen in Nederland zijn langdurig ziek, hebben twee jaar lang loon doorbetaald gekregen en zijn daarna teruggevallen op een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat speelt vooral bij kleine werkgevers die claimen de vergoedingen niet te kunnen betalen. Er is inmiddels echter een wet aangenomen die zorgt dat hoge transitievergoedingen door het UWV worden gecompenseerd. Alleen als er nog een kans is dat de zieke werknemer op een later moment via re-integratie terug kan keren hoeft de werkgever hem of haar niet te ontslaan. In september gaf Advocaat-Generaal Ruth de Bock een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad waarin zij concludeerde dat goed werkgeverschap meebrengt dat de werkgever gehouden is om het slapende dienstverband van de langdurige arbeidsongeschikte werknemer met wederzijds goedvinden te beëindigen met de toekenning van de transitievergoeding, tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden gevergd.

De Wet compensatie transitievergoeding treedt in werking op 1 april 2020. Aanspraak op compensatie voor transitievergoedingen is dan mogelijk voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 zijn geëindigd. De werkgever moet tot april de vergoeding voor de werknemer voorfinancieren. Als de werkgever aannemelijk maakt dat die voorfinanciering leidt tot ernstige financiële problemen, kan de rechter beslissen dat de betaling aan de werknemer in termijnen plaatsvindt of wordt opgeschort tot na 1 april 2020, aldus het arrest van de Hoge Raad. Vanaf 1 april geldt echter dat voor een aanvraag op grond van de Wet compensatie transitievergoeding vereist is dat de volledige vergoeding aan de werknemer eerst moet voldaan, wat de werkgever verplicht tot voorfinanciering.

 

 

Reacties