Cabot Norit over de schreef met uitstoot naftaleen: tijdelijke ontheffing

Foto: Google Street View

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied constateerde vorig jaar bij een controle van Cabot Norit in Zaandam dat het bedrijf aan de Pieter Ghijsenlaan hogere concentraties naftaleen uitstootte dan is toegestaan. Er hing de onderneming daarom een dwangsom boven het hoofd.

Norit is een producent van actieve kool uit cokes, lignosulfonaat en teer die wordt gebruikt om onzuiverheden uit water, lucht, consumptiegoederen, farmaceutische producten en andere vloeistoffen en gassen te halen. De omgevingsdienst heeft nu een tijdelijk maatwerkbesluit aan Norit verleend met minder strenge normen waaraan het bedrijf kan en moet voldoen wat betreft de uitstoot van zogenoemde zeer zorgwekkende stoffen. Een langdurige blootstelling aan naftaleen kan nadelige effecten hebben voor de volksgezondheid en het milieu.

Dwangsom

‘Het is niet bekend sinds wanneer Norit de norm voor naftaleen overschrijdt en wat het effect op de omgeving in het verleden is geweest. De informatieplicht voor het rapporteren van zeer zorgwekkende stoffen is pas sinds 2021 van krachtm’ schrijft de omgevingsdienst. De overschrijdingen in februari vorig jaar waren dermate hoog dat Norit direct een last onder dwangsom van 500.000 euro opgelegd kreeg en dat het bedrijf is opgedragen onmiddellijk maatregelen te treffen om de emissie aan de wettelijke normen te laten voldoen.

Aanpassingen onvoldoende

Norit deed naar eigen zeggen daarom aanpassingen om de uitstoot te verminderen. Onderdelen zijn gecontroleerd en vervangen om te onderzoeken welk effect dit heeft op de uitstoot. Een geaccrediteerd bureau heeft hierna metingen uitgevoerd en de uitstoot bleek te zijn verminderd. Die voldeed echter nog niet aan de wettelijke norm. Norit heeft daarna de oude installatie omgebouwd, waarbij de verwachting was dat deze beter zou presteren. Maar dat is niet gebeurd, waarna de installatie weer teruggebouwd werd.

Maatwerkbesluit

Aangezien Norit nu niet aan de wettelijke norm kan voldoen, heeft de omgevingsienst op verzoek van de onderneming een maatwerkbesluit verleend. Daarmee kan – wanneer daar goede argumenten voor zijn – worden afgeweken van de regels. Met het op 1 februari dit jaar verleende besluit gelden voor Norit tot 1 november dit jaar nieuwe (hogere) emissiegrenswaarden. Norit moet nu aantonen waarom het niet haalbaar is om onder de wettelijke norm te komen, maar ook welke emissiebeperking wel haalbaar is en welke maatregelen worden genomen om dit te bereiken.

Wie het niet eens is met het maatwerkbesluit kan tot 26 maart een beroepschrift indienen. De pulieksvriendelijke versie van het besluit vindt u hier.

Reacties

Cookieinstellingen