Gemeente op de korrel wegens vacature voor ‘zwartlakker’

Foto: Tegen De Sloop Peperstraat

Een vacature van de gemeente maakt nogal wat los op sociale media. Zaanstad zoekt een  medewerker om stukken zwart te lakken in door burgers opgevraagde stukken. Sinds 1 mei niet meer via de Wet openbaarheid van bestuur, maar de Wet open overheid (WOO). Het gaat niet om een fulltime baan, maar voor twee of vier dagen per week.

‘De werkzaamheden zullen onder andere zijn het afschermen van privacy gevoelige informatie,’ aldus de personeelsadvertentie van de ‘nieuwsgierige, luisterende, zich inlevende en verbindende’ gemeente, die mensen in het verkeerde keelgat schiet. Nu is het zo dat de wet voorschrijft dat niet alle overheidsinformatie zomaar openbaar mag worden gemaakt. Zo bevatte de WOB absolute uitzonderingsgronden voor de eenheid van de Kroon, de veiligheid van de Staat, bedrijfs- en fabricagegegevens en specifieke persoonsgegevens. Dat was in geen enkel geval toegestaan. Relatieve uitzonderingsgronden waren onder meer economische en financiële belangen van de overheid, de opsporing en vervolging van strafbare feiten, de persoonlijke levenssfeer en een onevenredige benadeling en bevoordeling. In deze gevallen diende een afweging te worden gemaakt tussen dát specifieke belang en het algemeen belang van openbaarmaking.

De WOO verplicht de overheid veel meer dan de WOB tot het actief openbaar maken van informatie, dus zonder te wachten op een verzoek van een burger. ‘In algemene zin heeft de inwerkingtreding consequenties voor de informatiehuishouding van de Zaanstad,’ schreef de Rekenkamer eerder al. ‘Documenten moeten in goede, geordende en toegankelijke staat worden gehouden en er moeten maatregelen worden getroffen ten behoeve van het duurzaam toegankelijk maken van digitale documenten. In de begroting en jaarrekening moet een verplichte openbaarheidsparagraaf worden opgenomen, dit stelt eisen aan de informatievoorziening. Ook moet juridische kennis geactualiseerd worden, onder meer vanwege nieuwe uitzonderingsgronden of een andere toepassing van bestaande uitzonderingen.’

Aangepaste werkwijze

‘Bovendien moet de werkwijze worden aangepast. Het preciseren van het WOO-verzoek moet binnen twee weken plaatsvinden, de ‘verlenging’ van de beslistermijn wordt teruggebracht van vier naar twee weken en ‘verlengen’ is alleen nog mogelijk als de omvang of complexiteit van de informatie dat rechtvaardigt. Ter beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie moeten een of meer contactpersonen worden aangewezen,’ aldus de Rekenkamere. In dat licht bezien is het dus niet verwonederelijk dat Zaanstad versterking zoekt op de afdeling die zich met de openbaarheid van stukken bezighoudt.

https://twitter.com/waukema/status/1521095923589386241

Cookieinstellingen