Wat wil de raad en wat gaat het college doen?

Foto: Gemeente Zaanstad

Tijdens de behandeling van de begroting heeft de raad is een aantal moties aangenomen. Dit is het resulaat.

Motie Hempont:

 • De gemeenteraad draagt het college op om via de Vervoersregio Amsterdam te overleggen met de regiogemeenten over de inzet van een tweede Hempont in de spits en inzichtelijk te maken wat dit financieel voor Zaanstad betekent.
 • Het college gaat bij de minister informeren naar de kosten voor Zaanstad bij een cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten;
 • De betrokken partijen praten erover in januari.

Motie klimaatadaptatie:

 • De gemeenteraad draagt het college op om aan de schriftelijke bevestiging die volgt op een inschrijving in Zaanstad, een informatiebrief toe te voegen met informatie en tips over (het belang van) aanpassingen aan het veranderende klimaat.
 • De sector Openbare Ruimte stelt een brochure of een brief op die vanuit Burgerzaken meegestuurd kan worden met de bevestigingsbrief die nieuwe inwoners krijgen. De verwachting is dat deze brochure/brief in het eerste kwartaal van 2018 klaar is.

Motie verkeersveiligheid/geluidoverlast De Weer:

 • De gemeenteraad verzoekt het college om zo snel mogelijk met bewoners, scholen, klankbordgroep Poelenburg en eventueel andere regelmatige gebruikers van De Weer in gesprek te gaan om een plan te maken om de weg verkeersveiliger te maken;
 • De maatregelen die voortkomen uit dit plan zo snel mogelijk uit tevoeren;
 • In de tussentijd maatregelen te treffen voor de korte termijn (zoals regelmatige snelheidscontroles, voorlichtingscampagnes, klaarovers, enzovoort) om de verkeersveiligheid te verhogen;
 • De werking van de mollengang en de bijkomende geluidsoverlast nader te onderzoeken, dit terug te koppelen aan de raad en zo spoedig maatregelen te treffen waardoor eventuele geluidsoverlast tot een minimum wordt beperkt
 • Het college is gestart met een analyse van de verkeersveiligheid van De Weer. Concreet betekent dit een analyse van de verkeersongevallen, de snelheid en de verkeersintensiteit. De resultaten hiervan worden nog deze maand verwacht. Deze analyse wordt besproken met de klankbordgroep Poelenburg en de scholen. Vervolgens wordt in samenspraak bekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn.
 • Ten aanzien van de mollengang wordt het geluidsniveau op De Weer onderzocht en vergeleken met vergelijkbare situaties in de stad.

Motie jongerencontracten

 • De gemeenteraad draagt het college op om in de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties op te nemen dat jonge Zaankanters, van wie het tijdelijk contract is afgelopen en die doorstromen naar een reguliere sociale huurwoning, op tijd geplaatst kunnen worden.
 • College: In de prestatieafspraken met de woningcorporaties voor 2018 wordt hierover een passage opgenomen.

Motie kinderarbeidvrij inkopen:

 • De gemeenteraad verzoekt het college om voor risicovolle productgroepen, zoals Elektronica/ICT, textiel, koffie, thee en cacao en natuursteen internationale sociale voorwaarden toe te passen bij Europese aanbestedingen en dit op te nemen in haar inkoopbeleid.
 • Ook op het gebied van internationale sociale voorwaarden ambities te formuleren en vanuit deze ambities verschillende initiatieven te ondernemen.
 • College: In de nieuwe nota over het strategisch inkoopbeleid ‘Samen naar buiten: met inkoop meer bereiken’ staan de inkoopdoelstellingen van de gemeente Zaanstad voor de komende jaren:
 1. social return on investment (SROI),
 2. aandacht voor het MKB-ondernemerschap,
 3. duurzaam inkopen,
 4. rechtmatig en doelmatig.
 • Onder Duurzaam Inkopen staat: ‘De ambitie is dat Zaanstad klimaatneutraal inkoopt, inzet op hergebruik van grondstoffen (voorkomen van afvalstromen) en let op de effecten van inkoop op sociale aspecten. Dit doet Zaanstad door klimaatbewust inkopen: de kansen die zich buiten de gemeentelijke organisatie voordoen, worden ook benut door de gemeente. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis uit de markt.
 • Circulair Inkopen: per aanbesteding zal onderzocht worden wat de maximale kans is op het hergebruik van materialen, zodat de afvalstromen gereduceerd kunnen worden.
 • Het toepassen van internationale sociale voorwaarden in aanbestedingen voor risicovolle productgroepen zodat leveranciers gestimuleerd worden om de omstandigheden in hun keten te verbeteren, zoals afschaffing van dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie.
 • De toepassing van internationale sociale voorwaarden wordt expliciet meegenomen in de uitwerking van het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Voor het onderdeel duurzaamheid vindt nu een quick scan binnen de organisatie plaatster bepaling van de nulmeting

Motie zonnepanelen:

 • De gemeenteraad verzoekt het college nogmaals met de schoolbesturen in gesprek te gaan over het gebruik van deze daken;
 • De kosten (inclusief de kosten om het diefstalproof te maken) van het plaatsen van deze zonnepanelen inzichtelijk te maken;
 • Te onderzoeken of de Stimuleringslening Duurzaamheid Zaanstad ingezet kan worden om plaatsing van de zonnepanelen alsnog binnen afzienbare tijd te realiseren.
 • College: De schoolbesturen zijn in principe zelf aan zet waar het gaat om het plaatsen van zonnepanelen. Schoolbesturen zijn eigenaar van de gebouwen en hebben ook de exploitatievoordelen van de zonnepanelen. De gemeente heeft hierin geen zorgplicht, maar het college wil hier uiteraard wel een stimulerende rol in spelen. Het toepassen van verduurzamingsmaatregelen is belangrijk. Het onderwerp zal daarom de komende periode nogmaals bij de schoolbesturen onder de aandacht gebracht worden.
 • Hiertoe zullen onder meer de kosten om de zonnepanelen diefstalproof te maken -en andere bijbehorende kosten zoals de vervangingskosten – in kaart gebracht worden. Ook worden de potentiele opbrengsten hierbij betrokken en worden de mogelijkheden die de stimuleringsregeling en/of andere financierings- en subsidiemogelijkheden bieden op een rij gezet.

Motie vaste ‘Steenbreekdag’:

 • De gemeenteraad draagt het college op om in het kader van Operatie Steenbreek een vaste ‘Steenbreekdag’ te organiseren en die breed te promoten.
 • College: Het is goed en haalbaar om jaarlijks in het kader van Steenbreek iets te organiseren. Dat kan op verschillende manieren, waaronder in de vorm van een tuinenmarkt. Wij hebben echter ook geconstateerd dat een tuinenmarkt vooral mensen trekt die toch wel gemotiveerd zijn om iets te doen en grotendeels al groene tuinen hebben. Het gaat erom dat we mensen bereiken die bereid zijn om hun gedrag te veranderen. We zijn nog op zoek naar de juiste aanpak. Het college zegt toe om jaarlijks in het voorjaar een vaste Steenbreekdag te organiseren. In 2018 zal nogmaals een tuinenmarkt georganiseerd worden.

Motie warmtescan:

 • De gemeenteraad verzoekt het college deze regeling uit te breiden, zodat tenminste 1000 huizenbezitters tegen een aantrekkelijk tarief een warmtescan van hun woning kunnen aanvragen, verspreid over de oudere wijken van Zaanstad.
 • Hiervoor indien nodig een extra overeenkomst te sluiten met één of meer aanbieders van warmtescans
 • Deze regeling actief te promoten onder de huizenbezittersen hiervoor 50.000 euro te reserveren uit het Duurzaamheidsfonds.
 • Het college gaat de regeling uitbreiden. Er komt geen subsidie per woning, maar we streven naar een deal met een partij die de regeling kan uitvoeren. Het bedrag kan gedekt worden binnen de meerjarig beschikbare ruimte van de Zaanse Energie Agenda (ZEA).
 • Punt van aandacht is de prijs per scan: ingeval van de regeling via de Zaanse Energie Koöperatie (ZEK) was – naast een gemeentelijke bijdrage in de kosten – sprake van eigen bijdrage van de huizenbezitter.

Motie wonen:

 • De gemeenteraad verzoekt het college in het eerste kwartaal van 2018 met een kaderstellend document te komen waarin is opgenomen de groei van de voorraad sociaal, in relatie tot de opgave in Maak Zaanstad en een nieuw toewijzingsbeleid waarbij onder andere binnen de kaders van de Huisvestingswet voorrang kan worden verleend aan mensen die verbonden zijn aan Zaanstad, dan wel aan jongeren via bijvoorbeeld een tijdelijk contract.
 • De mogelijkheid te onderzoeken voor betaalbare koopwoningen, waarbij de bestaande BKZ-regeling een oplossing kan bieden.
 • College: Voor de verkiezingen biedt het college een notitie aan de raad aan, waarin de genoemde onderwerpen in samenhang met elkaar worden voorgelegd.

Motieverduurzaming gemeentelijke gebouwen:

 • De gemeenteraad verzoekt het college om een plan van aanpak te maken om binnen vijf jaar al het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen tot minimaal energielabel A en liefst zelfs naar het niveau energieneutraal
 • Het college heeft eind dit jaar het duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) gereed, waarin in grote lijnen staat welke duurzaamheidsmaatregelen toepasbaar zijn en welk resultaat dit oplevert. Begin 2018 zal nader worden ingegaan op het thema Verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Naast een presentatie over systematiek en kansen voor verduurzaming, willen we over deze onderwerpen graag in gesprek gaan.

Motie aanpak klimaatneutraal 2030:

 • De gemeenteraad vraagt het college de ambitie vast te stellen dat Zaanstad in 2030 klimaatneutraal is, en deze ambitie breed uit te dragen;
 • Met de raad te komen tot een aanvullende aanpak op het huidige klimaatbeleid om te versnellen richting dit nieuwe doel;
 • Samen met de inwoners, bedrijven en instellingen, Rijk en provincie deze ambitie te realiseren;
 • Tussentijds te communiceren over de resultaten; naar de raad en de inwoners.
 • Het college gaat het gesprek met de raad aan middels presentaties in een aantal Fysieke Carrés. Hierin wordt de toezegging van de wethouder rondom het onderwerp duurzaamheid (waar staan we, waar gaan we heen, cijfers) meegenomen.

Motie openbaar toilet:

 • De gemeenteraad draagt het college op om te onderzoeken welke locaties in het Inverdan- en kernwinkelgebied in aanmerking zouden kunnen komen voor het plaatsen en onderhouden van een toiletvoorziening die genderneutraal, rolstoeltoegankelijk en 24 uur per dag beschikbaar is;
 • De raad zo spoedig als mogelijk doch uiterlijk voor de kadernota van 2018 daarover te rapporteren.
 • Het college staat achter het idee voor een extra openbaar toilet in het centrumgebied en gaat dit onderzoeken.

Motie aanpassing Regeling Nul-op-de-meter:

 • De gemeenteraad draagt het college op om te onderzoeken hoe de regeling zo kan worden aangepast dat ook bij een veel lagere investering toch een groot deel van de doelstelling van vermindering van CO2 gehaald wordt
 • Het college pakt de motie op, met twee aantekeningen:
 1. De verruiming van de regeling nul-op-de-meter mag niet leiden tot behoud van gasaansluiting.
 2. Er komt geen overgangsfase die kan leiden tot precedenten en teleurstellingen, dus het college stelt voor de bestaande regeling aan te passen.

Motie ondersteuning vrijwilligers dierenopvang:

 • De gemeenteraad verzoekt het college de Vogelopvang Krommenie én Dierenzorg actief te ondersteunen bij het vinden van vrijwilligers, door onder andere gebruik te maken van de gemeentelijke communicatiekanalen
 • College: Zaanstad heeft de ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties voor een belangrijk deel bij Zaankantersvoorelkaar neergelegd. Zij ontvangen hier subsidie voor. Een van hun taken is het beheren van het vraag- en aanbodplatform en om organisaties te helpen bij het werven van vrijwilligers. Dierenzorg en Vogelopvang zijn bekend bij Zaankantersvoorelkaar, maar zij hebben op dit moment geen (vacature)vragen uitstaan.
 • Zaankantersvoorelkaar zal contact opnemen met beide organisaties en hen actief gaan ondersteunen bij het vinden van vrijwilligers. Zij kunnen deze organisaties naast effectieve inzet van het platform ook op andere manieren helpen, zoals met het organiseren van een campagne waarbij de vraag naar vrijwilligers met een hart voor dieren samenkomt met de vraag naar vrijwilligers van beide organisaties.

Motie regeerakkoord wiet:

 • De gemeenteraad draagt het college van B&W op om te anticiperen op deze in het regeerakkoord Rutte III aangekondigde verandering van beleid, door voorbereidingen te treffen om zo spoedig mogelijk een Zaanse pilot te kunnen starten en de gemeente Zaanstad aan te melden voor de proef.
 • College: We anticiperen op de aangekondigde verandering van beleid. We hebben binnen de mogelijkheden tot nu toe administratieve voorbereidingen getroffen om een Zaanse pilot te starten. Aanmelden voor de proef is nog niet mogelijk, maar we hebben onze interesse bij het Rijk kenbaar gemaakt. Hiermee is aan de motie voldaan.
 • Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt de raad geïnformeerd.

Motie extra uitbreiding Ondernemersloket 2019 en verder:

 • De gemeenteraad verzoekt het collegeom voor de Kadernota 2018 te evalueren hoeveel extra fte verder nodig is voor het Ondernemersloket om de beoogde doelstellingen te realiseren. En hierbij aan de raad een voorstel te doen voor structurele dekking voor het benodigd aantal fte.
 • College: Het additionele budget dat beschikbaar is gesteld door de raad wordt vanaf half januari ingezet voor de inhuur van een trainee om de bezetting op het ondernemersloket te versterken.

Motie aanpassen raadzaal voor rolstoelgebruikers:

 • De gemeenteraad verzoekt het college te onderzoeken hoe de publieke tribune van de vergaderzaal en de raadzetels van de gemeenteraad bereikbaar/toegankelijk kunnen worden gemaakt voor de gebruikers van een rolstoel en/of andere hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een scootmobiel, zodat zij zonder problemen de vergaderingen van de gemeenteraad kunnen bijwonen.
 • Te onderzoeken hoeveel deze aanpassingen kosten en de raad hierover zo snel mogelijk te berichten, uiterlijk in februari 2018, zodat de raad hierover een beslissing kan nemen.
 • College: Nadat de motie is aangenomen is opdracht gegeven om te onderzoeken welke aanpassingen in de raadszaal moeten worden gedaan voor gebruikers van rolstoelen en wat hiervan de financiële consequenties zijn. Om zicht te krijgen in de behoefte wordt de belangenvereniging van rolstoelgebruikers gevraagd hierin te adviseren. Zij hebben dit eerder dit jaar gedaan voor het hele stadhuis.
 • Dit heeft geleid tot een actielijst waarvan de meeste punten worden opgelost. Ten aanzien van de raadszaal zijn twee verzoeken gedaan:
 1. het plaatsen van tafeltjes in de publiek tribune (gereed),
 2. een elektrische deuropener raadszaal (wordt an gewerkt).
 • De inschatting is dat het college de raad in februari kan informeren over de bouwkundige aanpassingen en de financiële consequenties.

Reacties