Woonwagens mogen hoger worden, behalve aan de Ringweg

De woonwagenlocatie in Krommenie.
Foto: Google Street View

Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan voor diverse woonwagenlocaties naar de raad gestuurd, met meer details over de geplande veranderingen. Onder meer over de toegestane hoogte van de woningen op wielen.

In de gemeente staan op in totaal negen plekken woonwagens. Op drie daarvan wil het college bestaande illegale situaties via wijzigingen in bestemmingsplannen planologisch mogelijk maken. Overigens is een illegaal geplaatste wagen die niet te legaliseren viel en die door ‘actieve handhaving’ inmiddels niet meer aanwezig is, niet weggehaald van de Schepenlaan zoals eerder abusievelijk gemeld.

Ringweg Zaandam

Aan de Ringweg in Zaandam staan drie niet volgens de regels geplaatste woonwagens op een stuk grond dat weliswaar in het bestemmingsplan Westzanerdijk al een woonbestemming heeft, maar geen bouwvlakken. In het nieuwe bestemmingsplan wordt die situatie rechtgetrokken. Daarnaast wordt het maximum van dertien woonwagens op die plek geschrapt.

Wel mogen gelegaliseerde en nieuw te plaatsen wagens volgens de normen van de Wet Geluidhinder niet hoger zijn dan vier meter, waardoor ze geen verdieping kunnen krijgen. Buiten het bouwvlak mogen daarnaast geen bijgebouwen worden neergezet, tenzij die vergunningsvrij mogen worden geplaatst.

Piet Kuiperlaan in West-Knollendam

Aan de Piet Kuiperlaan in West-Knollendam staan woonwagens op een strook grond die in de beheersverordening nu nog de bestemming ‘groen’ heeft. Die strook krijgt een woonbestemming om de bestaande situatie te legaliseren. Direct ten zuiden van deze strook is de bestemming ‘groen’ gewijzigd in ‘water’, waarmee een verdere uitbreiding van het kamp feitelijk onmogelijk wordt. De maximale bouwhoogte is hier veranderd van drie in vijf meter.

Heiligeweg in Krommenie

Bij de woonwagen aan de Heiligeweg 187 in Krommenie was een stuk grond illegaal in gebruik genomen. Dat perceel heeft een woonbestemming gekregen zonder bouwvlak. Hiermee is de ontstane situatie gelegaliseerd. Het bouwvlak is in noordelijke richting verruimd, zodat het bijplaatsen van een woonwagen mogelijk is. De bouwhoogte is daarom gewijzigd van vier naar vijf meter.

Bodemonderzoek

Op de locaties in Zaandam en Krommenie is nog wel bodemonderzoek nodig om de beoogde veranderingen te kunnen doorvoeren, omdat niet duidelijk is of de grond er verontreinigd is. In West-Knollendam zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd in 2002 en 2013, die hebben aangetoond dat daar sprake is van niet meer dan een lichte verontreiniging waarvoor aanvullend onderzoek niet noodzakelijk is.

Reacties

Cookieinstellingen