Gemeentelijk apparaat op omvallen: college snijdt in taken

Foto: Wikimedia / Smiley.toerist

Het ambtenarenapparaat kan onder meer vanwege een hoger ziekteverzuim door corona het werk niet meer aan en het college gaat snijden in taken om de belangrijkste zaken draaiende te houden. Ook steeds veranderende Rijksregels en maatregelen die moeten worden doorgevoerd in een situatie waarin veel mensen moeten thuiswerken in combinatie met de zorg voor hun naasten hakken erin.

Daar komt nog bij dat vacatures steeds lastiger of niet in te vullen zijn, laat de burgemeester de gemeenteraad. weten. Eind vorig jaar werd de situatie nijpend. ‘De focus blijft onveranderd op de meest urgente en noodzakelijke werkzaamheden, met oog voor de dienstverlening naar de inwoners, de opgaven in de stad én de gezondheid van onze ambtenaren,’ schrijft hij. De maatregelen gelden vooralsnog tot 1 april: in het eerste kwartaal wordt in beeld gebracht of verlenging of uitbreiding van enkele of meerdere ingrepen noodzakelijk is. ‘Het is in deze situatie niet vanzelfsprekend dat de dagelijkse werkzaamheden altijd door kunnen gaan. Er zullen dagelijks keuzes gemaakt moeten worden.’

Vergunningenadvies afgeschaft

De gemeente stopt per direct met het aanbieden van het vergunningenadvies: een scan die potentiële aanvragers laat weten in hoeverre hun plannen kans van slagen hebben. Dat is geen wettelijk product, maar een vorm van extra dienstverlening. De 85 aanvragen die nog op de plank liggen worden nog afgehandeld, maar dat gaat langer duren dan voorheen. Initiatiefnemers kunnen zich desgewenst door een door henzelf betaalde deskundige laten bijstaan voordat ze een formele vergunningaanvraag doen.

Concrete ingrepen

Projecten met ‘een forse sociale doelstelling’ en bouwprojecten die kansrijk zijn om snel evan start te gaan krijgen voorrang. Per Maak.Zaanstad-gebied volgt nog maatwerk om deze maatregel concreet te maken. De Strategie voor Noord en de Strategie voor het centrum van Zaandam krijgen prioriteit boven de Achtersluispolder. Wat betreft mobiliteit en bereikbaarheid gaat de focus naar de hub Hoogwaaardig Openbaar Vervoer ZaanIJ. Het eventuele onderzoek ten behoeve van het gebiedsplan Centrum / Peperstraat en de gebiedsverkenning Zuiderhout Noord worden in het eerste kwartaal extern uitbesteed.

In het gedrang komen het uitvoeringsprogramma voor de horecavisie, het opstellen van het nieuwe standplaatsenbeleid, de implementatie van de doelgroepenverordening voor het toewijzen van sociale huurwoningen (wordt gefaseerd), en het nieuwe evenementenbeleid. Het college gaat in gesprek met de griffie om te bespreken hoe raadsvragen ‘nog effectiever kunnen worden beantwoord, bijvoorbeeld vaker telefonisch dan schriftelijk’. Dit laatste betekent dat de controle van het bestuur door de raad én door de pers aan banden wordt gelegd: wanneer iets niet zwart op wit staat wordt het per defititie moeilijker om aan te tonen.

Geheime bijlage

Bij dit collegevoorstel zit een geheime bijlage, die ‘onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke of rechtspersonen of rechtspersonen dan wel van derden’ moet voorkomen. De bijlage gaat in op de werkwijze bij het tegengaan van onwenselijke activiteiten, aldus Hamming. ‘Openbaarmaking kan de gemeente schaden in haar belang om inwoners te beschermen tegen activiteiten van derden die niet te goeder trouw handelen. De opheffing van de geheimhouding kan uiterlijk 01 – 03 – 2024 plaatsvinden.’

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen