Geen natuurtoets nodig voor plannen Thorbeckeweg

Foto: Gemeente Zaanstad

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft geweigerd om Zaanstad een natuurvergunning te verlenen voor de herinrichting van de Thorbeckeweg, omdat er op grond van de Wet natuurbescherming geen vergunning nodig is voor het project. Berekeningen wijzen uit dat er in 2024, 2030 en 2033 geen extra stikstof door vrijkomt.

Zaanstad maakt gebruik van het zogenoemde intern salderen om dat voor elkaar te krijgen. Een vergunning is vereist voor het uitvoeren van projecten die niet direct verband houden met of die nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten ‘significante gevolgen’  kunnen hebben voor zo’n beschermd natuurgebied.

Dat zijn in ieder geval projecten die de natuurlijke kenmerken van het betreffende gebied kunnen aantasten, tenzij er geen sprake is van een grotere stikstofuitstoot. Met wat goochelen met de depositie – hier er wat bij, daar er wat af – is intern salderen een inmiddels beproefde en door de Raad van State goedgekeurde methode om onder een natuurtoets uit te komen.

In beroep

Tegen het besluit van de omgevingsdienst kan door belanghebbenden nog bezwaar worden aangetekend. Het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.340827) liggen nu zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord aan Dampten 2 in Hoorn (op afspraak, via [email protected] of telefonisch via 088 – 1021 300). Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Daarvoor kan de voorzieningenrechter desgewenst een voorlopige voorziening treffen.

Reacties