Skatepark A8 blijft nog hele maand januari gesloten

Foto: Google Street View

Burgemeester Jan Hamming heeft besloten om de sluiting van het skatepark onder de A8 te laten voortduren tot 31 januari om 00:00 uur, met uitzondering van vandaag en morgen tussen 12:00 en 16:00 uur. Dat gebeurt omdat zich op die plek in Koog aan de Zaan grotere groepen ophouden dan de coronaregels toestaan en mensen er onvoldoende afstand houden.

 

 

De op 1 december in werking getreden Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 als toevoeging aan de Wet publieke gezondheid geeft burgemeesters de mogelijkheid om bevelen te geven die nodig zijn om de naleving van de coronaregels op openbare plaatsen af te dwingen in het belang van de volksgezondheid. In Zaanstad wordt regulier ‘op basis van de bevindingen van politie, toezichthouders en andere partijen en/of signalen’ gemonitord waar zich problemen voordoen en volgens Hamming blijft dat het al eerder gesloten skatepark.

Weigering te vertrekken misdrijf

Mensen die zich daar toch ophouden en weigeren om op gezag van de politie of handhavers te vertrekken maken zich schuldig aan overtreding van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht: misdrijven tegen het openbaar gezag. Daarop staat een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een boete van de tweede categorie (tot een maximum van 4350 euro). De sluiting geldt niet voor hulpdiensten, toezichthouders, bewoners van nabijgelegen woningen en voor personen die er noodzakelijke werkzaamheden moeten verrichten. De sluiting is om middernacht ingegaan. Een deel van de gemeenteraad heeft ervoor gepleit om het skatepark overdag te openen voor de jongere gebruikers, maar daar is op twee middagen na dus geen gehoor aan gegeven.

Bezwaar maken

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen nog een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente, digitaal of per brief naar de gemeente Zaanstad, ter attentie van de burgemeester, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Zet in uw bezwaarschrift de datum, naam, het adres en de redenen van het protest. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de techtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Reacties