Verblijfsontzegging nieuw middel om overlast tegen te gaan

Foto: PxHere / CC0 Publiek Domein

Er komt een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening om veroorzakers van overlast in het centrum van Zaandam een verblijfsontzegging te kunnen opleggen: een verbod om er gedurende een bepaalde periode te komen. Mocht het een effectief middel blijken, dan kunnen later ook andere gebieden worden aangewezen waar het instrument kan worden ingezet.

Het gaat volgens burgemeester Jan Hamming om ‘een efficiënt middel om op te kunnen treden tegen overlastplegers’. Het helpt om straten veiliger en het centrum leefbaarder te maken voor ondernemers, inwoners en bezoekers. Dat gebeurt trapsgewijs: bij een eerste overtreding kan de politie direct een schriftelijke waarschuwing uitreiken, waarna bij een volgende overtreding een verblijfsontzegging voor drie, zes of twaalf weken wordt opgelegd.

De persoon in kwestie kan daar een zienswijze over indienen en op basis daarvan wordt nogmaals bekeken of de straf terecht is opgelegd. Bij recidive binnen twaalf maanden kan direct een nieuwe verblijfsontzegging opgelegd worden, waarmee  het middel weliswaar van korte duur is, maar zo vaak als nodig blijkt kan worden ingezet.

Veel verstoringen openbare orde

Momenteel vinden er veel verstoringen van de openbare orde plaats waar niet snel en efficiënt tegen opgetreden kan worden, aldus de burgemeester. ‘De politie constateert dat er met name in het huidige veiligheidsrisicogebied Zaandam Centrum overlastgevers actief zijn die zich schuldig maken aan wildplassen, drugsdealen, uitgaansgeweld, samenscholing en overlast onder invloed van alcohol en drugs. Zowel de ondernemers, inwoners als bezoekers van het centrumgebied ondervinden hier hinder van.’ Nu al bestaat de mogelijkheid om gebiedsverboden op te leggen op basis van artikel 172a van de Gemeentewet, maar dat is een relatief zwaar en arbeidsintensief middel.

Waarschuwing al probaat middel

‘Bij een verblijfsontzegging op grond van het gewijzigde artikel 2:78 van de Algemene Plaatselijke Verordening kan een overlastpleger sneller en voor kortere duur van een bepaalde plek geweerd worden. Het gewenste effect is dat het in veel gevallen bij een waarschuwing blijft. Indien een waarschuwing voldoende is wordt een nieuwe overtreding, en dus meer overlast, voorkomen zonder dat de rechten van burgers worden ingeperkt.’ Als het tot een verblijfsontzegging komt is er ook aandacht voor de zorg: onderzocht wordt of en welke hulp al geboden wordt. Indien mogelijk wordt (aanvullende) hulp aangeboden.

Meerdere plekken

Met de invoering en de focus op één gebied wordt tegelijk onderzocht of het mogelijk is om dit middel volgend jaar op meerdere gebieden toe te passen, zoals in het Burgemeester In ’t Veldpark in Zaandam, De Kaaikhof en omgeving in Assendelft of de Zuiddijk in Zaandam. De eerstaangewezen instantie om het nieuwe beleid op poten te zetten is de politie, die niet alleen de schriftelijke waarschuwing geeft maar bij een tweede overtreding ook een bestuurlijke rapportage opmaakt op basis waarvan de burgemeester een voornemen tot verblijfsontzegging oplegt. Daarop volgt de bezwaarprocedure.

Vragen PVV

Los van dit voorstel van de burgemeester stelt de PVV morgenavond vragen over overlastgevende jongeren. Bij de partij komen veel vragen binnen over overlast en baldadigheden die grote gevolgen kunnen hebben, ‘zoals verkeersborden en fietsen op het wegdek in Saendelft en illegaal vuurwerkgeweld in Poelenburg en Peldersveld’. Ook is er volgens fractievoorzitter Peter van Haasen sprake van agressie tegen handhavers en intimidatie van kinderen bij naschoolse opvanglocaties. Wanneer de politie daarover wordt aangesproken reageert die volgens de PVV met de veontschuldiging ‘geen capaciteit’.

Van Haasen wil daarom weten wat de gemeente er tegen gaat doen, met name tijdens de lockdown van de komende vijf weken. ‘Wij zijn van mening dat verveling één van de oorzaken is van een deel van deze baldadigheden,’ schrijft Van Haasen. En die zal alleen nog maar gaan toenemen.

Reacties

Cookieinstellingen