Herstel veenweidegebieden begint in augustus

Foto: Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer begint komende maand in de veenweidegebieden van Zaanstreek – Waterland met de werkzaamheden om de bijzondere natuur te herstellen en te behouden. Het werk maakt deel uit van de landelijke aanpak natuurherstel Natura 2000. Eind 2021 moet het werk klaar zijn.

De herstelmaatregelen staan in de Natura 2000-beheerplannen die in 2016 zijn vastgesteld voor de Kalverpolder, de polder Westzaan, het Oostzanerveld en het Varkensland. Oostzanerveld. Er worden petgaten en sloten gegraven, bomen weggehaald, gebaggerd, gemaaid, kades worden versterkt en oevers worden opgehoogd in het weidevogelgrasland. ‘Zo maken we de natuur veerkrachtiger en behouden we de kenmerkende dieren en planten die hier leven,’ aldus de natuurorganisatie in een persbericht.

Baggeren in Westzaan

In de polder Westzaan wordt meteen gestart met de baggerwerkzaamheden en het plaatsen van een damwand. Vanuit het Westzijderveld zal door middel van pijpleidingen bagger worden getranspor­teerd naar de Reef, via de Weelsloot en de Weelbrug. De ligging van de leidingen zal met bor­den worden aangeduid. Daar in de buurt moet dan langzaam worden geva­ren. Als gevolg van een overmaat aan stikstofneerslag door wegverkeer, industrie en landbouw groeien algemenere planten sneller in de veenweides en verdringen daardoor zeldzame planten en dieren in een hoog tempo.

Soorten redden

Hierdoor daalt de verscheidenheid in de natuurgebieden. Unieke soorten die in onze veenweidegebieden thuishoren, zoals het vleesetende plantje ronde zonnedauw en de Noordse woelmuis hebben moeite met overleven. Maar van het natuurherstel moeten ook andere soorten profiteren, zoals de roerdomp, de rietorchis, de dopheide en de weidevogels in het algemeen. Omwonenden, vrijwilligers, pachters en andere belangstellenden worden op de hoogte gehouden per brief, via informatieborden in de gebieden, lokale nieuwsberichten, de boswachtersblog en de website van Staatbosbeheer. Ook organiseert Staatsbosbeheer boswachtersspreekuren voor omwonenden waar men terecht kan voor meer informatie en vragen.

Onder andere de dopheide zal ervan profiteren.

 

 

 

Om direct op de hoogte te blijven kan iedereen zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via [email protected], onder vermelding van ‘Nieuwsbrief natuurherstel veenweiden’. Om de biodiversiteit in Europa veilig te stellen ontwikkelde de Europese Unie een netwerk van de meest waardevolle Europese natuurgebieden: Natura 2000. Dit netwerk van beschermde gebieden moet ervoor zorgen dat er geen planten en dieren meer verdwijnen. In Noord-Holland zijn negentien Natura-2000 gebieden aangewezen.

 

Reacties