Alle boa’s en toezichthouders krijgen een bodycam

Foto: Wikimedia

De buitengewoon opsporingsambtenaren ofwel boa’s en (fiscale) toezichthouders – denk aan bijvoorbeeld parkeerwachters – krijgen in Zaanstad allemaal een bodycam. Een pilot tussen maart 2018 en maart 2019 heeft uitgewezen dat dit de-escalerend werkt en dat de dragers van de kleine draagbare camera’s er een gevoel van veiligheid aan ontlenen.

Boa’s krijgen tijdens hun werk regelmatig te maken met incidenten, variërend van verbaal tot soms fysiek geweld. Een jaar lang zijn zeven jeugdboa’s, integrale boa’s en fiscale toezichthouders op vrijwillige basis uitgerust met een bodycam, door personele wisselingen gedragen door meerdere mensen. Dat bleek een succes te zijn. De bodycam gaat nu deel uitmaken van de standaarduitrusting van het boa-uniform. Het gebruik van de camera’s heeft een positieve invloed gehad op het gedrag van burgers, die inbonden op het moment dat werd aangekondigd dat de camera zou worden aangezet. Dat gebeurde nooit zonder dat de burger dit wist. Gedurende de looptijd van de proef zijn in totaal via een speciale app 132 meldingen van agressie gedaan (61 tussen januari en 1 maart in 2019 en 71 tussen maart en eind december in 2018). Tussen maart 2017 en maart 2018 waren dat er 136 (104 in 2017 en 32 in 2018). De bodycam is zes keer gebruikt tijdens de pilot en in vier gevallen werd zo de identiteit van de agressor bekend.

Terugfilmen

Het gebruik van de camera’s is dus allesbehalve dagelijkse kost, maar hun aanwezigheid werkte positief op het veiligheidsgevoel van 91 procent van de boa’s en op alle toezichthouders. De wetenschap dat bij escalaties de bodycam de beelden vastlegt is daarbij doorslaggevend. Uit de pilot is ook gebleken dat de bodycam een bijdrage levert aan de bewijslast bij aangiftes tegen boa’s en bij aangiftes door boa’s zelf. Beide situaties hebben zich tijdens de pilot voorgedaan. De bodycam heeft daarnaast een positief effect op het filmgedrag van mensen. Het filmen van hun werkzaamheden wordt door boa’s als hinderlijk ervaren. Door de inzet van de bodycams werden personen in hun gedrag gespiegeld, waarbij bleek dat ook zij het niet fijn vinden om gefilmd te worden.

De privacy van de boa’s en inwoners is gewaarborgd is een zogenoemd uitwerkingsbesluit. Hierin staat onder meer dat de boa’s de bodycams zichtbaar voor alle burgers en ondernemers dragen en dat wanneer de boa beslist om de bodycam in te schakelen, dat altijd vooraf aan de betrokkene(n) wordt aangegeven. De opnames vinden alleen plaats in de openbare ruimte en openbare gebouwen. Nadat de dreigende situatie voorbij is of er geen sprake is van escalatie, zet de boa de bodycam weer uit. Om de privacy van betrokkene(n) te waarborgen worden de beelden van de bodycam rechtstreeks opgeslagen in een database en iedere dag via een dockingsysteem automatisch overgezet naar een externe computer die niet verbonden is met het internet, maar wel verbonde met de server van de gemeente. De beelden worden maximaal vier weken bewaard en dan vernietigd.

Zepcam T2

Er worden nu nieuwe bodycams aangeschaft. Uit de evaluatie bleek dat de proefcamera’s tijdens fysieke confrontaties gemakkelijk losraken van het uniform en zo verloren kunnen worden. Daarnaast was de positie op het uniform niet ideaal: alleen onder de borst of voor op de schouder. Onder de borst filmt de camera te veel naar de grond en zit deze in de weg wanneer de autogordel om moet. Op de schouder filmt de camera weer te veel naar boven. Het meest wenselijk is om de bodycam op de juiste hoogte met een speciale magneet te bevestigen. De boa’s hebben de Zepcam T2 (zie hieronder) die aan deze eisen voldoet al getest en goedgekeurd. Vijftig bodycams kosten 20.250 euro en met bijkomende kosten voor zaken als docking stations en software bedraagt de rekening 39.425 euro, inclusief BTW. De financiering van de bodycams komt uit het eigen budget van de afdeling Straattoezicht. Eind januari wordt begonnen met het aanschaffen van bodycams.

 

Reacties